d1.51Ti 6.16; Jas 1.17
e1.61Jo 2.4
f1.8-9Ker 32.5; NU 28.13

1 John 1

O Mahar 1

Iesu tero uelhire gero tua

a Inggeim king bolome tamiuoum toro uelhire rone gero tua gero mokon sioun ke uakekene pemer binak. Inggeim king longoro tun toro uelhire roon, karing banga tun tar matamiu, kare tuha tunur limamiu. b Inggonene re heir tar nitua ke uamakahain tamiueim. Doh inggeim king banga tatanon. Inggono ke hire tun toro mana tamiueim, doh inggeim king hirhire tauete teil pono tamiuoum pare, inggono tere kale teil tar nitua gere moko dedengua, inggon e uangoul teil tang God ge Tamagigeig, kare me ualasirain tagigeig. Inggeim king hire tauete tamiuoum tar haua king bangain, karing longoroin marung uangoul uaia keip tokahoum tamiueim.

Doha niuangoul tokaha uaiaonene a nagigeig mes Iesu Kristo, doh God ge Tamagigeig.
c Inggeim king bolo puk toro uelhire roono rone mare unga uaha tun regi niuaheig.

God ke uadelauana teregi niguata uasaeig

d Rone tero uelhire geking longoro turuiem tang Kristo, karing hire tauete tamiuoum. God Inggono ter luh, dohi lolono tatanon ahik me kitup tagu. e Temaeit geti kuleig pare, i uangoul tokaha uaia keip tang God, kari uangoul harahampela tar kitkitupun, inggeig o bohoboh, kara hik pahi uakeluk tun toro man. Bo geti uangoul keipeig tar luh misiana re uangoul teil pe God, inggeig i matot i ueluiaesieig, song re uadelauana tunur deuatingina Iesu ger God tagigeig teregi mamang niguata uasalik.

f Bo geti uoliheig ahik me niguata uasa kaeig tatagig, inggeig i bohboho katongosieig, karo uauaman ahik paho moko teil tagigeig. Bo geti hire luaka inggeig teregi niguata uasa, inggon e uadelauana teregi niguata uasaeig, kare uadelauana tagigeig tar mamang inetelikir sa. Teeit God a uauaman, kara kodkodoho dede. 10 Bo geti kula inggeig pare, ahik pah ki guata me niguata uasa, inggeig i kulangua tang God a bohoboh, kara hik pahi uauia tono uelhireon o lame i lolono tar niuangoulur nagigeig.

Copyright information for `NSN