b5.32Ko 1.24; Pil 3.17; Tai 2.7
c5.5Epe 5.21; Jas 4.6
dNitabila Uaia 3.34
g5.81Te 5.6
i5.9Epe 6.11-13; Jas 4.7
j5.12Apo 12.2,25; 13.13; 15.22,37-40
k5.13Apo 12.2; 2Ti 4.11

1 Peter 5

O Mahar 5

O mahohong tar lotu doho bulout kalan

Inggo u kula uapopokoho tun tamiuoumur mahohong tar lotu, ku banga tun tena uelmahing Kristo, kare turung kale keip ponoio tena uinatorono gete pokoso uakalahar.

a Tur sira pare, o tang kaueke tosno sipsip God ra uangoul i kukulebanga tar nikaueker namiuoum. Ahik pah mu guata puk, rung kale teil pe tar kalekinaleon, bo inggoum mu kalekinale keip tun tar koloumiu a delauan, kare tar nimalara re malara pe God. Ahik pah mu marang kale mani to puk tar kalekinaleon, bo inggoum mu uamoko tun teremi ninamana tenami kalekinale tar poul tasir tamat. b Ahik pah mu uairanasioum tas mais rung kauekeis, bo inggoum mu ualasira mara banga tosina tamiuoum. Doh gete pokoso Iesu Kristo ger tang kaueke sipsip, inggoum mu turung kale toro keuarang tar uiniator gero mahang sa.

c A siokono ponompe tamiuoumur kalan, uanguangoul sikor, karung kale uahiua katongosioum, karung guata uakeluk kompe tar haua ra malarain nomio mahohong tar lotu. Inggoum tokah mu gomosioum toro gomonong tar hamhamas rung kalekinale tokaha pe, teeit

“God e de toro kakaialik,
bo e guat auia kompe tas mais
gera kale uahiua katongois.” d 
e Kale uahiua katongosioum i kukulebanga tar limana God ger i ranantiehe tun mare turung kale kaiono tamiuoum gete matotoinir binak. f Uamoko tereng mamang niduhulik tang God, ge inggono pe tere kaueke tamiuoum.

g Tagin! Karung uakaueke katongosioum, kare takapukar matamiu, ge nami uelmatan peoum Satan, gine re bue uiloho misiana tar laion
5.8Laion ger kusi uleikintehe tun a ualasokoro tasir tamat ngohina tasir bakue ra ualasokoro tasir tamat.
ger roke, e marang konomo uadeil mena tamat.
i Tur tane tatanon, karung tur uanono keip puk tar nitagorong man. Ge inggoum pe mu ate, o uanotoumiuoum gera tagorong mana tang Iesu Kristo ra uangoul tar mamang buturulik i koto uakapa tun, ra kale pono tar siokonor uelmahing.

10 Doh Godong tar nimalauelhir menia tar hamhamas ke kila uahiku tamiuoum tena uinator gere moko dede tang Iesu Kristo rung kale uelmahing peoum tar sikinar binak, inggono katongo re turung uaudeil, kare uatampopokoh, kare uatur uanono tamiuoum, karung uangoul uaia dede. 11 God e uoum keip tar nitampopohoho uakapa tun tar mamang binakalik. O Mana tun.

A uadouhinar uelhireng uah

12  j Sailas teke poul totoguo, maeit ku bolo toro uelhire rone tamiuoum, inggo u namana tun tatanon, a uanotouguo tun ger uauaman. Inggo ku bolome tar uaongolo tamiuoum, karu hire tauete uakalahara pare, a uelmalahironene a mana tun e la tur tang God. Tur uanono keip tun tatanon.

13  k O uanotoumiuoum gera uangoul i Babilon geke uamatoto ponois God, ka heir tenas niuaha tamiuoum, doh Mak pon ger tuguo. 14 Mu ueluahe katongosioum, karung nguh keip tar uelmalalhir.

Inggoum o nang Kristo, o hiarouo o la tamiuoum uakapa tun.

Copyright information for `NSN