a1.2Apo 16.1-3; Tai 1.4
b1.41Ti 4.7; Tai 1.14
d1.12Apo 9.15; 1Ko 15.9-10; Gal 1.15-16
e1.13Apo 8.3; 9.1-5
g1.201Ko 5.5; 2Ti 4.14-15

1 Timothy 1

O Mahar 1

Poul e heir tar niuaha tang Timoti

Inggo Poul, ge na aposoul Iesu Kristo, ka uamatoto turuio tar kalekinaleene tar ualatohor nang God gere uoto uaudeil tagigeig me Iesu Kristo geri tagorong mana teilisieig.

a Timoti, ingga misianahiampe paha tuguo tun gitier siokono pe regira nitagorong man.

God ge Tamagigeig me Iesu Kristo ura heir tar nimalauelhir keip tar niueldolom, kaura uahiarouo tamiuoum.

Poul ke uaongolo tang Timoti mare tur tane uapopokoho tar niualasira ger boh

Tar binaka ku lao i Masedonia, inggo ku kula uapopokoho tun totomua tar uangoul i Epeses, karo kula tane tasir gisiameher tang ualasira gera to pukula tenas giniameher mene ra ualasira pe. b Hire tasisin, ahik pah ra uakapa puk tenas binaka tar namnamanantiehe tar tengkanar kiukiu, kara uakenua tar rer ge ginina pe e uoto uamenemene puk tasisin, kara niguatanin ahik pahe matotong poul tenas niuangoulusina tar tagorong mana tang God. A tengkana maeit a ualatohonene ter uelmalauelhir gere la tur tun tar kolono uaia ger delauan, kara niate tar hauar ineter uia doha sa, kara nitagorong man ger uia tun.

Bo o gisiamehe pukur tang ualasira ka lih sioko tar puhonene, kara mene kompe tar uelhireniner tabo tengkan. Gisina ra malara kompe ra kilais o tamatang ualualasira tena ualatut Moses. Gisina ra namana katongois pare, ra mene uapopokoho uaia tun tar ualatut, bo gisina puk ra tele tar haua ra menmenein. c Bo inggeig i ate a ualatutunin auia geta uakeluk uaia tunig. Kari ate pono pare, a ualatutunin ahik pah ka guata uatuhaig a nasir tamata ger kodkodoho nas niguat, bo ginin a nasir tamata ge ahik pah ra longor, kara uakeluk tananin. Doh a nasisit re tokouasais tang God, kare mais gera de tono uelhireon, kare mais geka tung pous toso tinas doho tamas, kare maisir tang tung pous tamat. 10 A ualatutunin a nas ponor uraur, kare maisir toking bulout ue a toking kuaha geura ueluelkale katongois, kare tas gera uabulaua tasir karabus, kare maisir bohoboh, kare maisir tang boho tola tasir gisiameher tamat, kare mais ponomper tamata gera guata tang hingiar hagar ger sa gere ualasira sioko tar niualasira ger kodkodoh, 11 gere la tur tar uinatoro na ro Uelhire Uaia geke uaponoin God totoguo tar hire tauet.

Poul ke uatakai tun tang God ke ueldolomo pe tatanon

12  d Inggo u uaha tun tang Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig, teeit ke uamatoto peono totoguo tar kalekinaleene, kare heir totoguo tar nitampopokoh, doh ke tagorong mana teil tun pare, inggo u matotong guata tena kalekinaleon. 13  e O man! Sioun inggo ter tang sioko nomana ku menmene uasa tang God, kara mamantou, karu uoto uiliatung tosno tamaton, bo Inggono puk ke ueldolomo totoguo, teeit inggo ahik pah ku ate tar inetene ru guatain, kare ahik meg nitagorong mana tang Kristo. 14 A uleikintiehe tunur nimalauelhir keip tar niueldolom e la tur tenagi Tamata Nomaneig ka heir manasain totoguo menia pono tar nitagorong man, kara uelmalahir gere moko tang Iesu Kristo.

15  f A puhung kulene ter puhung mana tun, kara tagorong manain, Iesu Kristo ke laha i koto tar me uelkarus tasir tamata uasa, doh inggo ter tang siokor tamata uasantiehe tun tasisin. 16 Bo maeit puk ka ueldolomoio, teeit Iesu Kristo e malara tasir tamata ra bang, kara ate pare, inggon a hamhamasalik tun na niguata tasir tamata uasa. Temaeit ke guatono totoguo tar puhene mara banga tor tamat, kara tagorong mana pono tatanon, kara kale tar nitua gere moko dedengua. 17 Inggono ter Kristo gere toia dedengua, ahik pahe matotong mata tagu. Inggeig ahik pahi matotong bang huara tatanon, ge inggono pe ter God nomana tun. Temaeit inggeig i ueltada dede, kari uatakai tatanono tar mamang binakalik. O mana tun!

Timoti o uatampopokohoia tar uiliatung tar niguata ger sa

18 Er tug Timoti! Gine tenag ualatoho ru heirin totomua. Namana dedempe toro uelhire geka meneinir propet sioun tar haua re turung pokoso totomua. Uakeluk uaia tun tar meneninanine maro uiliatung uaia ingga tar tur keip toro Uelhire Uaia gero man, 19 karo sanga dede tereng nitagorong mana tang Iesu, kara niate tar hauar uia doha sa. Ge o gisiamehe per tamata ka ueluelde taninin, kara mamantouo teres nitagorong man misianangua tar parau gere horo kout tar lolou. 20  g Himeneus me Aleksanda ter tang torik tasisin teku uamoko uoumusio tar limana Satan mara uanamang manateis mare haik pah ra menmene uasa uapoul tang God.

Copyright information for `NSN