b1.5Ker 34.19
c1.8Apo 19.23; 1Ko 15.32
d1.102Ti 4.18
e1.142Ko 5.12; Pil 2.16
f1.161Ko 16.5-6
g1.19Apo 18.5
h1.20UGO 3.14
i1.222Ko 5.5; Epe 1.13-14
j1.241Pi 5.3

2 Corinthians 1

O Mahar 1

Poul ke heir tena niuaha tang God

Inggo Poul ku bolo toro uelhire rone, raeim me Timoti ger uanotougigeig. God ke malara totoguo na aposoul Iesu Kristo.

Roono o la tasir tamatar nang God toro buturung lotu tar uan uleik i Korin menia pono tosno tamata God gesir dedeil gera uangoul tar pang uan i Akaia.

Inggo u lotu tang God ge tamagigeig tar heir tar hamhamas, karo hiarouo tamiuoum me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig.

God a tang uamamahoul tasir tamata uakap

a Uatakai tang God ger nagigeig a tamana Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig. God ge Tamagigeig e uoto ueldolomo tagigeig, kara tang uamamahoul tagigeig uakapa tun. Inggon e uoto uamamahoul tagigeig tar mamang niduhulik ri kaleig. Temaeit inggeig pon i matotong uamamahoul tas mais gera kale tar niduh. Inggeig i heir tar siokonor uamamahoul geki kale turin tang God. b Ter siokono kompe geti kale inggeig me uleikir uelmahing ri kalekinale pe tang Kristo, inggeig i turung kale pono tar uleikir uamamahoul tur tang Kristo. Geting kale uelmahingieim auia e uamamahoul, kare uaudeil tamiuoum geta uamamahoulusieim, inggon e la keipin tamiuoum pon, doha puhon e guatangua tamiuoum mung uanguangoul sikor, karung uatut tar binaka rung kale pono tar siokonor uelmahing geking kalesieim. Inggeim mi tagorong mana teil uapopokoho tun tamiuoum, teeit inggoum kung kale tar siokonor uelmahing, kara siokonor uamamahoulene ka heirin tamiueim.

c Ro uanotoug inggeim mi malara mung namnamana tapokisioum tar niduh, kara uelmahing geking kalegieim tar binaka king kalekinale tar pang uan i Esia. A niduh king kalegieim a uleikintiehe tun. Ahik me hagaring uasiaua taninin. Inggeim king namana puk manasa mi mat. O man, inggeim king uamoko puk manasa tar siokor ninamana pare, mi mat. Bo a puh pukuonene ke pokos, e ualasira tamiueim, maeit ahikieim pah mi pemai katongoisieim, bo inggeim mi pemai to tang God, gere uatua tapokis tasir mat. 10  d Inggono ke uaudeil tur tamiueim tar butur ualasokorontiehe tun. Inggon e turung uaudeil polukumpe tamiueim. Doh inggeim mi tagorong mana teil pare, inggon e turung uaudeil dedempe tamiueim. 11 Inggoum mung poul dedempe tar lotu tamiueim, maeit God e turung longoro tar bureher lotu gere laig tamiueim, song re guata uaia tamiueim. Kare mo burehe ra turung heir tar niuaha tang God ke guata uaia pe tamiueim.

Poul ke uapalih tena ninaman

12 A puhene tering sala keip tunusieim ge remi niate peeim ke hire tauete tun toro mana pare, inggeim king guata uaia tun tasir tamatang gane i koto te tamiuoum tunumpeono king mene uakalahara pe, karing uamana ngohina ke guata pe God. Inggeim ahik pah king guata tar puhene e la tur tar niate uaiang gane i kot, bo e la tur tena nitampopokoho God. 13 Ge inggeim pe ahik pah king bolome tamiuoum me inete ge ahikioum pah mung matotong bang paroko ue ahik pah mung naman manate. Doh inggo u tagorong mana teil pare, 14  e gete kung naman manate tur pukuoum me sikina tamiueim, inggoum mung me turung naman manate uakapa tun, song rung turung sala tamiueim. Te misiana kompe inggeim mi turung sala pono tamiuoum tar binaka re kotpokoso na marein Iesu nagi Tamata Nomaneig.

15 Temaeit inggo u ate uaia tun tar puhonene, inggo ku kaleuatoro tar me banga uakikilanga tamiuoum, maeit rung kale uatorikoum tar niuah. 16  f Inggo ku malara pare, u la turung pepe kout baka tamiuoum getu la i Masedonia, karu me turung pepe kout polukume getu tapokisime. Song rung turung poul bakoum totoguo tar la i Judia.

17 Inggo ahik pah ku guata belehu puk, kara hik pono pah ku uakeluk teres ninamanar gisiameher tamatang gane i koto gera uauia boho baka puk. 18 Bo toro mana tun God a uauaman, a uelhire geka heirig tamiuoum, ahik pah ka uauia boho baka pukig. 19  g Ge a tuna God pe ger bulout Iesu Kristo geking mene taueteieim mes Silas, doh Timoti i uantinanina tamiuoum, inggon ahik pah ke uauia boho baka puk ge inggono pe a uauaman.

20  h Ahik me haua geta burehemper ualapagaha ke guataig God, ginin auia uakapa kompe tang Iesu Kristo, doh tang God inggeig i turung kulangua pare, “o mana tun” tar uatakai tang God. 21 Bo inggono te God katongompe ke uamoko tamiueim, kare tamiuoum pono tar tur uanono keip tang Iesu Kristo. Inggon teke uamatoto tagigeig, 22  i mari kotpokoso nanon, kare heir tena Iabena ger Dedeil tagigeig pare, a uaparok e moko uatuka tar haua geke ualapagahaion e lame.

23 Bo inggo ku kila tang God tar me tur keip totoguo maru hire tun tamiuoum toro man, ae maene ahikio pah ku tapokis i Korin, bo inggo ahik pah ku marang heir poluk me niduh tamiuoum. 24  j Inggeim ahik pah king petutup tamiuoum tar tagorong mana tar haua king hiregieim, bo inggeim king kalekinale keip puk tar niuahar eimiuoum. Teeit a nitagorong man, teene re uatur uanono tamiuoum.

Copyright information for `NSN