Acts 1

O Mahar 1

Iesu ke ualapagah e turung heiriha tar Iabena Dedeil

a Teopilus, o uakikilangana ro bolobolo geku boloio, o menemene tar mamang inetelik ke guataig Iesu, kara haua ke ualasiraig tar binaka ke uakeken, b e tuka ke kale pe taro God tatanon i Heuen. Bo tar binaka puk re uangoul haraha Iesu, inggono ke ualatut tosno aposoul tar niualasira ke heirigir Iabena Dedeil. c I muduhia ke mate peono tar korose, kare tua, inggono ke me ualasirain tasisina tar bureher hagar mara tagorong manasina pare, inggono ke tua tapokis. Inggono ke kotpokoso tasisina tar bureher binak i lolono tar toueitir hangaulur marein ke uangoul baka pe, kare mene uakalahara pono tasisina tena Nitoia God.

d Tar siokor binak Iesu ke me ein tagu tosno aposoul, kare ualatohongua tasisina pare, “Inggoum ahik pah mu hiliu i Jerusalem, mu pepe uangoul baka tar Iabena Dedeil geku ualapagahaio tamiuoum e turung heirihain God ge tamamiuoum. e Jon ger tang uahuhu e uahuhu keip tar kodom, bo inggoum ahik pahi reh God e turung uahuhu keip tamiuoum tar Iabena Dedeil.”

Iesu ka kalein i ran

f A siokor binaka gisina ka la toto poluk, kara dangata tang Iesu pare, “Tamata Noman, here ter binakono ro heiria tamiueimir Israel nami pang uan sioko maring tampopokoho maring turung kaueke katongosieim tenami pang uan?”

g Bo inggono puk ke kula pare tasisin, “Inggon ahik paha ineteng tamiuoum tar marang ate tar marein, doha binaka geke uamatoto keipin God ge tamouguo tena nitampopokoh. h Bo inggoum puk mu turung kale tar nitampopokoho tar binaka re lahar Iabena Dedeil tamiuoum, doh inggoum tosnogo tamatang mene tauetoane i Jerusalem, doh tar pang uan i Judia dohi Samaria, kare toro mamang buturulikane tar kot.”

I muduhia ke menemene baka peono tasisina pare, gisina ra uakeis turumpe ke kale kai pe God tatanon, karo uaouo ro mahar langit tatanon.

10 Doh gine ra uakeis uanono pe tarosina tar langit, a toking tamat ura hiku teil tar gomono gaugauil kura me tur tagu tasisin, 11  i kaura kula pare, “Ir tamatang Galili, ae maene rung turioum, karung uakeis taro i rana tar langit? Iesuene kung bangaioum ka me kale liu taroin i Heuen, inggon e turung la tapokis sira polukuha hope kung banga peoumene daana ke la peon.”

A tamata geka uamatotoin tar palih tang Judas

12  j Song ka tapokisikosin i Jerusalem, ka hiliu tar Siusan i Oliv. A siusan e uairehe sikor i Jerusalem, e matotoin tar siokor kilomita. 13  k Tar binaka ka la pokososin, gisina ka lala uamoto poluk taro i rana tar tine uma gera uoto uangoulinisin. Gisis ra uangoul tar binakono tes Pita, Jon, Jems, doh Andru, Pilip, doh Tomas, Bartolomiu, doh Matiu, Jems ger tuna Alpius, doh Saimon ger peng tar toto tamat, ra kilais o Selot, doh Judas ger tuna Jems. 14 Gisina ra uoto siokor la toto tar lotu tokah menia pono tasir gisiameher kuah, doh Maria ge tinana Iesu, doho bung tahin.

15 Tar binakanin, o tamatasine ka tagorong mana tang Iesu ke la matotois tar 120. Pita ke turane i uantinanina tasisin, kare kula pare, 16  l “Ro bung tahig! Sioununtieh, o uelhire geke uataueteinir Iabena Dedeil tar uauana Debit, o lain tang Judas geke uoum keip ualasira tasir uelmatan geka la kuse tang Iesu, ko kotpokoso manasa pare, o man. Inggono ter tang sioko pono tar toto tamatene tagigeig, kare kalekinale tagu pono tagigeig.”

18  m Inggono ke bulaua keip tar mani geka bulauaig tena niguata uasaono toro mahar kot. Doh tar buturuono teke pungono ko uoum ro lun kare mat, a tukununono ke tapuak, doha kabeleng balanono ke siokor lua tauet. 19 O tamata uakapa tun i Jerusalem ka siokor ate tar puhon, maeit ka uelkilangua tar buturuon i Akeldama. Doh tonosio uelhiresin inggon e kula pare, a butur malatahanang deuating.

20  n I lolono toro bolobolong Kereker, Pita ke kula pare, “Pare teka bolo peinir puhon, ‘Na uanion e turung tabotan, ahik me tamata ra turung uamaluanain e turung uangoul tar buturuon.’ Kara bolo ponoin pare, ‘Uamaluana me tang giameher tamatang uoum keip gere palih tatanon.’”

21  o “Maeit inggon auia tun geti uamatoto palihieig me tamata geke uanguangoul, kare banga tagu tagigeig tar mamang binakalikinine ke latlateil tagu pe Iesu tagigeig, e uakikilanga tur pe tar binaka ke uahuhu pe Jon ger tang uahuhu tasir tamat e la tuka ka kale liu tur pein Iesu tagigeig, ke la pe i Heuen.”

23 Maeit gisina ka uatagin tar tang torikir tamat, Josep gera uoto kila ponoin tang Barsabas, gera ueliate ponoin pare, te Jastus, doh nu Matias. 24 Gisina song ka lotu pare, “Tamata Noman, Ingga o ate tar kolous uakapa tunur mamang tamatalik. Ualasira tamiueim, mai tunur kaluasir toking tamata rasine ko uamatotoia tar pokoso sira pare, a aposoul, tar kale palih tar hagar ke hiliuin Judas, ke la pe tar uan ke malahirin e la uangoul.”

26 Doh gisina song ka bakbaka uadud tar lot, doha loto ke dudula tang Matias, maeit Matias teke uanotongua poluk tar hangaul doha tang siokor aposoulsis ka uangoul ke hiliu pe Judas.

Copyright information for `NSN