a8.5KT 25.40; Kol 2.17; Hib 9.23
b8.6Hib 7.22
c8.8-12Jer 31.31-34
dJeramaia 31.31

Hebrews 8

O Mahar 8

Iesu tenagi Patere Uleikeig tar timuhur uelhote

Ter tengkana tunur puh ru marang meneio te gine, inggeig nagi Patere Uleik e tabila tar pang mua tono tabtabilar toia o nang God ger i ranantiehe tun. Nagi Patere Uleikieig e kalekinale to tun tar butur dedeilon tar taluhung lotu ger man geke tuhainir Tamata Noman, ahik pah ke tuhain me tamat.

O patere uleik uakap o niuamatoto tar heir tar inete uaia gera heirinir tamat a uahung, karo inetesisier tua tang God. Temaeit nagi Patere Uleikeig pake heir pono me inet e lain pare, na uahungon. Bo ge pake uangoulon i kot, inggono paka hik tun paha pater, ge o patere uoum pesis ra heir tar uahung re uahingo pe nas ualatutur Ju. a A kalekinale ra tuhainisin gitier patere pe, a niuamisiana to puk tar haua re mok i Heuen. Ter siokono kompe tena binaka Moses, tar binaka ke marang tuha manasono tar taluhung uelhote, God ke kula uapopokoho tatanono pare, “Namana uanono tar guata sira tun tar mamang inetelik misiana ko banga to pe ka ualatoho to peia i rana tar siusan i Sainai.”

b Bo gine puk daan, Iesu ka heir manasain tena kalekinaler pater ger i ranantiehe uain tar nasisin, te misiana kompe tar uelhote ger uiantieh, teeit re tengkana tur pe tar inete uaiantieh ger niualapagah.

Ge pakene ahik me inete ke sa sikoro tar uakikilanganar uelhote, paka hik baka poluk me giameher uelhote ra uahingain. c Bo God ke banga tar ineter sa tasir tamat, temaeit ke kula pare,

“Bang! A marein gine manasa re lame teke kula per Tamata Noman
geru turung guata keipio tar timuhur uelhote tasir tamatang Israel doho Juda.
Inggon ahik pahe turung siokono sira tar uelhote
geku guata keipio toso bungususina tar binaka
ku kusa inggo tar limasisin,
karu uoum keip tauete tun tasisin i Isip.
Gisin ahik pah ka uangoul uaia keip tar uelhoter noguo,
temaeit ku bangan dukuo tasisin, teke kula per Tamata Noman.
10 Gine ter uelhote,
geru turung guata keipio tasir tamatang Israel i muduhia tar mareinene, teke kula per Tamata Noman.
Inggo u turung uamokola tenag ualatut teres ninamanasin,
karu bolo uahiuala tananin tar koloususin.
Inggo nas turung Godosin,
doh gisina ra turung kotpokoso nogo tamato.
11 Doh ahik baka poluk me tamata ra uahingain tar ualasira tang uanotono tar Tamata Noman,
teeit o tamata uakapa ra turung siokor ate totoguo, e
uakekene keip tasir tatamatalik, e la uatuka tasir tamatar tohangas.
12 Ge inggo pe u turung kusa luara teres niguata uasasin,
kara hik pahu turung namana huara baka poluk tananin.” d 

13 Gine ra kilang timuh peinir uelhoteene, God ke uapensioun tar uakikilangan. Doha hauar inete geke pensioun, kara hik mena kalekinale, ahik pahi rehe, kare turung rou.

Copyright information for `NSN