a2.1Apo 10.34; Jas 2.9
b2.51Ko 1.26-28
e2.9Ual 1.17
f2.10NKP 19.37; Aha 20.7-12,24; Mat 5.19
g2.11KT 20.13-14; Roum 13.9
h2.12Gal 6.2; Jas 1.25; 1Pi 2.16
j2.151Jo 3.17
k2.18Gal 5.6
l2.21Uak 22.9-12
m2.22Hib 11.17-18
n2.23Uak 15.6; 2OUTT 20.7; Ais 41.8
o2.25Jos 2.1-21; Hib 11.31

James 2

O Mahar 2

Guata uelmatout tasir tamata uakap

a Ro bung uanotoug gitie o tamatang tagorong mana peoum tenagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo ger uleikir balbalana na nitampopokoh, inggoum ahik pah mung namana pare, o gisiameher tamat o tohangas uain tasir gisiameh.

Gete me tang siokor tamat a tang mani e uamoko teil tena mindal a i ranar bulauan, doha hikhiku uaia uelhir, kare la lekala tenami umang lotuoum, kare leka ponomer tamatetie ahik paha tang inet, dohe hiku teil tar hikhikunitier taktakih kara uh. Doh gete mu guata uaiantiehe pukuoum tanetie re hiku teil tar hikhiku uaia uelhir, karung kula pare, “Nongo tabtabila uaia ingga rone,” karung kula tanetier tiome, “Tur uoumat,” ue, “Me tabilane i koto tar kekeguo.” Getung guatoum tar puhonene, misianangua inggoum pah kung bang kedanga keip tenas hagarir gisiamehe teremiuir ninaman. Karung kotpokoso sira pare, o tamatang kedanga keip tar ninamana uasa.

b Ro bung uanotoug mu ualongor! God ke uamatoto tasir tiomeane i koto pare, ra turung uangoul uaia tun tar hagaring tagorong man, kara turung kale tar nitoiaeit ke ualapagahain God tasisit ra malauelhir tatanon. Bo inggoum puk kung uelsigala tasir tiome. Ge mais pe ka ueliu tamiuoum, kara reihila tamiuoum tasir tamatang tabila tar uelhire? Tesir tang mani! Teesina deh gera uoto uelsigal dede tar hangana uaia Iesu ger nana tamiuoum.

c Inggoum mu guata tar hagarir kodkodoh getung uakeluk tena puhung ualatut Godene re moko toro Uelhire Uaia, “Malauelhir tang uanotoum misiana ro malauelhir peia.”
2.8Bolobolong Kalekinaler Pater 19.18
e Bo getung guata uaia pukuoum tar tang siokor tamat misiana ter tamata uaiantiehe tar tang giameh, inggoum kung guata uasa tena ualatut God, karung kotpokos o tamatang katego tar ualatut.

10  f Gete me tang siokor tamat e uoto uakeluk tar mamang hagar uaia ue a puhung ualatut, bo e katego pukuono tar siokon siounur puhung ualatut, inggono ke guata sira manasa tar tamatetie ke katego tar ualatut uakapa tun. 11  g Ge God pe ke kula pare, “Ahik paho ur.” Kare kula pono pare, “Ahik paho uiliatung pous tasir tamat.” Geta hikia paho ur, bo ko uiliatung pous puk mo tamat, ingga ko kotpokos a tamatang katego tar ualatut uakapa tun.

12  h Temaene hingiar binaka rung mene inggoum ue a haua rung guatain, namana dede pare, inggoum ra turung kedanga tosioum tar ualatut geke kotpokoso tur tena nimalauelhir God tagigeig gere luaka liu tagigeig. 13  i Geta hikoum pah mu ualasira teremi niueldolomo tasir gisiameher tamat, God ahik pono pahe ualasira mena niueldolomo tamiuoum tar binaka re kedanga tamiuoum. Bor tamata gere ualasira tena niueldolom, e banotong tur keip tar niongolo tar binakang kedang.

A nitagorong man, kara niguat

14 Ro bung uanotoug, hape re uia to pelaono gete kula me tamata pare, na nitagorong man, bo ahik puk na niguata pahe la keip? Na nitagorong manonene e banotong uelkarus tatanon? Ahik! 15  j Gete me uanotoumua e malara me hikhiku dohe katupa tar niein, 16 bo ahik pukua pah ko heir tar haua re malaragiono tena niuangoul, hape re uia to pela nang puhung kula tatanono pare, “Auia, uangoul uaia, karo ein uaia.” 17 Ter siokono kompe a nitagorong mana puk me pahen, doh ahik me niguata uaia re la keip, a nitagorong manon a mat.

18  k Me tamat e banotong kula pare, “O gisiameher tamata res nitagorong man, doho gisiameh o tang kalekinale.” Bo inggo u guata keip tenag niguata tar ualasira teregir nitagorong man.

19 Ingga o tagorong mana pare, a tang sioko pukur God? Auia tun! O liouana uasa ra tagorong mana pon, kara sokorontiehe tun. 20 Ingga a tuktukar! O malara ra ualasiraia tar nitagorong mana ger mat ge ahik mena kalekinale uaia, kara tabo tengkana? Auia ualongor.

21  l Sioun tubugigeig Abraham ke uamoko tar tun, Aisak toro olta, kare heir tatanono e lain a uahung. Temaene tar binakono God ke banga tena niguaton, kare kila tatanon a tamata kodkodoh. 22  m Bang! Na nitagorong mana Abraham, doh na niguata kura kalekinale tokah, doh na niguata uaiaononine ke uelmatout keip tun tena nitagorong manon. 23  n Temaene ke kotpokoso sir tunur puh ko kulain no uelhire God pare, “Abraham ke tagorong mana tang God, temaene ke kila God tatanono pare, a tamata kodkodoh, kara kila ponoin pare, a kaluana God.”

24 Temaeit, inggoum kung ate manas, tar tagorong mana puk, God ahik pahe uoto kila to tar tamata pare, a kodkodoh. Ahik, God e banga to tar niguata uaia ri guatagieig, doh ter tengkanonene maeit re kilono tatanono pare, a tamatar kodkodoh.

25  o Te misiana kompe tang Rahab ger uraur, inggono ka kilain a kodkodoh, teene ka banga to pein tena niguat. Ke kilauatoro pe tar tang torikir peng Israel gekura me banga uanom, kare poul tasrasina tar ualo tapokisila tar giamehe siokor lel.

26 A siokono tar tukunun, inggon a mat geta hik uadeil me iaben. Doha nitagorong man a mat, geta hik pahe la keip me niguata uaia.

Copyright information for `NSN