Mark 1

O Mahar 1

Rone o uakekenena ro Uelhire Uaia tang Iesu Kristo ger Tuna God.

Tar kaleuatoro tar lel

O Uelhire Uaia roono ko pokoso pare, Aisaia ger propet ke me bolo sioun, God ke kula pare,

“Inggo u turung ualatueha tenag ualualatue i uoumuhia totomua
mare turung kaleuatorono tenang lela.” a 
b “A uauanar tang siokor tamat e kula ualeik tur tar butur padene pare,
‘Kaleuatoro tena leler Tamata Noman,
doh tuha uakodkodoho tena lele inggon!’” c 

Jon ger Tamatang Uahuhu

d Inggono Jon ger tamatang uahuhu ke kotpokos, kare uahuhu to tasir tamata tar butur paden, kare mene tauete tar uahuhung uapalih mara kaleliuigir niguata uasa. Doho Ju mesir tamatang Jerusalem, o burehentiehe tasisina ka la tang Jon, kara la hire tauete teres niguata uasa. Kare uahuhu tongua Jon tasisina tar kodom i Jordan. e Doh Jon e uoto hiku tar hikhiku a nituha keip tar ulunar kamel. Doh inggon e uoto beil tar kapokonor bulamakau, dohe uoto ein tasir kakaring menia tar hani a peng lolon. f Inggono ke mene tauete toro uelhire pare, A tang siokor tamat e lame i muduhia totoguo. Na nitampopokohon e i rana uain liu tereg nitampopokoho. Inggo ahik paha tamata uaia maru banot u hatup uahiu, karu luaka tar bungbunguna na suon. Doh inggo u uahuhu tamiuoum tar laur, bo inggon e turung uahuhu keip tamiuoum tar Iabena Dedeil.

Jon e uahuhu tang Iesu

Tar binakanin Iesu ke hiliu manasa i Nasaret gere moko tar pang uan i Galili, inggono ke laha tang Jon, kara me uahuhu toin i Jordan. 10 Gine re boun uahung liu tur peha Iesu tar kodom, kare bangangua i Heuene ke takapuke pe, doha Iabena Dedeil ke la uahiuaha tatanono ngohina tar baluh. 11  g Doh a uauanar tamat ke mene turuha i Heuene pare, “Ingga ter Tuguo! Geru malarantiehein, karu uahantiehe tun pono totomua.”

Iesu ke la tar butur paden

12 Doh ahik me manasan a Iaben a Dedeil ke ueliuila tang Iesu e la i lolono tar butur paden. 13  h Doh Iesu ke uangoul tar buturuono ke matoto tar toueitir hangaulur marein. Doh Satan ke ueduedanga tatanon. Inggono ke uangoul tagu tasir inete roke, doh no anggelou God ka poul ponompe tatanon.

Iesu ke uakekene tena kalekinale

14  i I muduhia ka uamoko baka pein Jon tar karabus, Iesu ke la i Galili, kare mene tauete tono Uelhire Uaia God. 15  j Inggono ke uelhire pare, “A binaka ke uamakoin God sioun ke kotpokoso manas, doh na Nitoia God ke uahuhut manasain. Inggoumu uapalihisioum, karung tagorong mana pono toro Uelhire Uaia.”

Iesu ke kila tosno tamatang uakuakeluk

16 Gine re la pela Iesu tar tektekenar kodomo uiluiloh i Galili, kare bang huarangua tas Saimon me Anduru, rasina ramamahialik ura uoto uekih keip pukumpe tasir ian tar uben. Rasin a toking tamatang uekih. 17 “Doh Iesu ke kula tasrasina pare, Raoum mura uakeluku me totoguo maru ualasira tamiraoum tar uekih tasir tamat.” 18 Ahik me manasan, kaura hiliu rasina tenasira uben, kaura uakelukungua tatanon.

19 Iesu ke la uain sikorola tar sikin, kare bangangua tang Jems me nu Jon, rasina ramamahialik pon, a toking tuna Sebedi. Rasin ura uangoulumpe tenasira bout, ura uma uaia tapokis tenasira uben. 20 Doh Iesu ahik mate uauana bak, ke kila puk manasampe tasrasin. Doh rasina kura hiliuinguampe tara tamas, e uangoul tagu tasir tamatang kalekinaleane tar bout, kaura la uakeluk tang Iesu.

Iesu ke geil liu tar liouan

21 Iesu mesir gisiameher tamata ka lala tar uan uelik i Kaperneam. Doh tar binaka ke pokosor Mareining Pepe Uah,
1.21Nas Mareining Pepe Uahar Ju ter Sarere.
Iesu ke haiala iuma tenas umang lotur Ju, kare la mene tauete toro Uelhire Uaia tasir tamat.
22  l Doh gine ka longoro pesina tena uelhireon, gisina ka lutara uasa tun, teene inggon ahik pahe ualasira sira tasir tamatang ualualasira tar ualatut,
1.22O tamatang ualualasira tar ualatut ra uoto ualasira tenas niguatar Ju, doh tono ualatoho Moses.
bo inggon e ualasira tasir tamata misiana tar tamata ger tohangan.

23 Doh gane iuma tar umang lotu e uangoulur tang siokor tamata ke hikuinir liouana uasa, inggono ke kula ualeikintiehe tun pare, 24  n “Iesu ger peng Nasaret! Ingga o lang hau? O lang mamantoua tamiueim? Inggo u ate totomua, ingga ter tang siokor tamata dedeil a nang God!” 25 Doh Iesu ke uelkukur tatanonor liouan, kare kula pare, “Luar! Ahik paho men, doho hiliu ualahur tatanon!”

26  o Maeit a liouana uasa ke uaporoporo tar tamaton, kare kula ualeikintieh, kare tauete liuingua. 27 Gisisir tamata ka siokor lutarantiehe tun, kara ueldangateis pare, “Tieh! A hauene? A niualasira hauonene? A niualasirene ke giamehe siok, inggono ke ualasira ngohina tasisitir tohangas, kare ualatoho pono tasir liouana doho liouana ka longoro tatanon!”

28  p Doho ueluatata tang Iesu ko ualo uateuele toro mamang buturulikane tar pang uan i Galili.

Iesu ke uauia tena uarih Saimon ger kuah

29 I muduhia Iesu mesir gisiameher tamata ka tauete tur manasa tar umang lotu. Doh ahik me manasan, kare laono tenasira uma Saimon me Andru. Doh Jems me Jon kura la tagu pon. 30 Na uarih Saimon e rikin iuma toro uat, e momouh. Doh gisina ka hire ualahur tun tang Iesu pare, “Inggon e momouh.” 31 Maeit Iesu ke lala i tektekena tono uaton, kare kusa uatabila tatanon, doh ahik me manasan, kare arianon. Doh inggonor kuahene teke la tuhangua teres nieinisin.

Iesu ke uauia toro momouh tasir bureher tamat

32 Nar moloi, gine re hu pekor pisar, o tamatasitir momouh doho nihikung liouana ka keipimeis tang Iesu. 33 Doho manai tamatang toro mamang buturulik i Kapenaum ka la totoane i kalahara toro matana ro pirik mara bang. 34  q Maeit Iesu ke uauia tasir bureher tamatasis res mamang mat, kare geil liu pono tasir bureher liouana uasa. Gisinar liouana ra ate tatanon, temaeit Iesu ke kula tane tasisin, ahik pah ra men.

Iesu ke la i Galili

35  r Tar uagiomehenar marein, Iesu ke gulete naliliuolik, kare la tar butur amengana mare la lotu tang God. 36 Dohi muduhia Saimon meso uanotono ka la sir uakeluk tatanon. 37 Tar binaka ka la tupara manasasina tatanon, gisina ka la hire pare, “O bureher tamat ra sir totomua.”

38 Kare kula tapokis Iesu tasisina pare, “Inggeig i la pono toro giniamehe ro uan gere uahutunane, maru mene tauete pono toro Uelhire Uaia tasisin. Temaene peono ku lameo.” 39  s Doh Iesu ke la toro mamang buturulik i Galili, kare mene tauete to toro Uelhire Uaia tasir tamata tonoso umang lotu, kare geil liu tur pono tasir liouana uasa tasir tamat.

Iesu ke uauia tar tamat a toba

40 Doha tang siokor tamat a toba ke lame tang Iesu, kare me hatup uahiuangua, kare dangata uapopokoho tatanono pare, “Geto malahiria, ingga o uadelauana totoguo.”

41 Doh Iesu ke ueldolomontiehe tatanon, kare tuha tatanon, kare kula pare, “Inggo u malar. Ingga o uia.” 42 Gine kompe daan o mata ko hiliu tatanon, kare uia. 43 Doh Iesu ke uelueltula ualahurungua tatanon, kare uatagin uapopokoho pare, 44  t “Ahik paho hire me siokor tamata tar inete ke pokoso totomua. Bo o la uamakaha puk tar tukunum tang pater, song ro la guata tar uahung tar uakeluk tena ualatut Moses tar uabang manate tasisina pare, ingga ko delauana manas.”

45 Bo inggono pukur tamatene ke ueluatata ueltebeir toro mamang buturulik tar inete ke kotpokoso tatanon. Te maene Iesu ahik pahe matot e la leka toro uan. Bo e uangoul pukungua toro buturunitir tabotan. Bo o tamatang toro mamang buturulik puk ra la dedempe me tatanon.

Copyright information for `NSN