a5.3Ais 57.15
b5.4Ais 61.2-3; UGO 7.17
c5.5Ker 37.11
d5.6Ais 55.1-2
e5.101Pi 3.14
f5.111Pi 4.14
g5.122OUTT 36.16; Apo 7.52
j5.16Epe 5.8-9; 1Pi 2.12
m5.19Jas 2.10
n5.21KT 20.13; Ual 5.17
o5.221Jo 3.15
q5.27KT 20.14; Ual 5.18
t5.31Ual 24.1-4; Mak 10.4
u5.321Ko 7.10-11
v5.33NKP 19.12; Aha 30.2; Ual 23.21
w5.34Ais 66.1; Mat 23.22; Jas 5.12
x5.35Ker 48.2; Ais 66.1
y5.38KT 21.24; NKP 24.20; Ual 19.21
z5.43NKP 19.18
aa5.44KT 23.4-5; Luk 23.34; Apo 7.60; Roum 12.14,20
ab5.48NKP 19.2; Ual 18.13

Matthew 5

O Mahar 5

Iesu ke ualasira to tasir tamata i rana tar ponponin

Binaka ke banga Iesu tasir manai tamat, inggono ke langua taro i rana tar ponponin, kare la tabil. Doh no tamatang uakuakelukono ka laha tatanon, kare uakekene manasono tar ualasira tasisina pare,

a “O tamata gera ateis a tabotanar iabeis tar ineter nang God, gisina tera banotong uah,
gisinar tamatasina tera banotong kale tar mamang inetelikinitier uiar nanar Nitoiang Heuen.
b O tamata gera kiring, gisina tera banotong uah,
God e turung ualabuk tasisin.
c O tamata gesir hamhamasilik, gisina tera banotong uah,
a koto uakap a turung nasisin.
d O tamata gera malarantiehe tun tar uakeluk tar hagar uaiar nang God misiana tar tamatetie re gog, dohe kamadak tar marang kodom, gisina tera banotong uah,
God e turung heir uamototo tun tasisin.
O tamata gera uoto ueldolomo tasir gisiameher tamat, gisina tera banotong uah,
God e turung ueldolom tasisin.
O tamata ger dedeilir kolous, gisina tera banotong uah,
ra turung banga tang God.
O tamata gera uoto uahiarou tar uelsae tasir tamat, gisina tera banotong uah,
gisina ra turung kilais o bung tuna God.
10  e O tamata gera huata tar niduh ka heirigir tamata tasisin,
teene ra uakeluk tun pesina tar hagar uaiar nang God, gisina tera banotong uah,
a Nitoiang Heuen a nasisin.”

11  f “Inggoumeit ra uelsigalasioum, kara heirisioum tar niduh, kara boho tolasioum tar bureher inet, teeit rung uakeluk pe totoguo, inggoum mung banotong uah. 12  g Inggoum mung banotong bala uaia tun, karung uaha tun, ge a bulauamiuoum pe a uleik e uanguangoul tamiuoum i Heuen. O tamata ka guata sira uoum tar niguataninanine tasir propet geka uangoul baka uoum siounuhia tamiuoum.”

O uelhire uaranga tar teh, doha luh

13 “Inggoum misiana tar teh gane i kot, bo gete rouo pukur linglinginanin hape ra banotong uamaltehe poluk peiginin? Ahik paha uia baka poluk, bo ra turung baka liu puk manasaig, kara ueihueih taner tamat i kot. 14  h Inggoum misiana tar luh gere heir tar luh tar koto uakap. Misian tar uan uleik ger nituha uapon i rana tar ponponin ahik pahe banotong ou. 15  i Doho tamat ahik pah ra touaouo tar luh i kukulebanga tar tolah, bo ra uatokoin i rana toro toktokono ro lam mare bala uakapar luhluhun iuma tar um. 16  j Ter siokono kompe, ingga pake ter luh tasir gisiameher tamata mara bang parokosin tar ineter uia ro guatagia, kara turung uatakai tang Tamoumua i Heuen.”

A tengkana te na puhung ualatut Moses

17  k “Inggoum ahik pah mung namana ku lahao tar me kale liu tena ualatut Moses ue nas niualasirar propet. Ahik pah ku laha tar me kale liu taninin, bo tar me guata tenas niualasirasin e kotpokoso tun. 18  l Inggo u uamana tun tamiuoum e tuka tar binaka re kap i Heuene, dohi kot ahik uadeil me sikina tar ualatutunin re turung rouo liu e tuka gete kapa na kalekinalenin. Geta kikitilikimper puhung ualatutur nang Moses, kara uakelukumpein e tuka gete kapa na kalekinalenin. 19  m Doh gete me tamat e katego tena kikitilikir puhung ualatut Moses, kare ualasira tasir gisiamehe tar guata tanininanine, inggono tar hangan e turung kikitilik tar Nitoiang Heuen. Bo mai puk re uakeluk taninin, kare ualasira tasir gisiamehe ra uakeluk sira tatanon, inggon e turung tohangana tar Nitoiang Heuen.”

20 “Inggo u hire tamiuoum. Doh geta hik nami hagar uaiaoum paha uiantiehe liu tenas hagarir tamatang ualualasira tar ualatut, doho Parisi, inggoum ahik tununguampe pah mung banoto mung lekala tar Nitoiang Heuen.”

Ahik paho uiliatung pous tar tang giameher tamat

21  n Doh Iesu ke kula poluk pare, “Inggoum kung longoro manasa tar puhung kula ka hirein tasir tamata sioun, ‘Inggoum ahik pah mung uiliatung pous tasir gisiameher tamat. Doh gete uiliatung pous me tamata tar tang giameh, inggon e la turung tur tar matanar tamata uleiking tar uelhehek.’ 22  o Bo inggo gine ru hire tamiuoum pare, a tamata gere nimaliana uasa tang tahin, ahik me tengkan, inggon e la turung tur tar matanar tamata uleiking tar uelhehek. Doha tamata gere uelhire uasa tang tahin, inggon e turung tur tar matanar tamatang uelhehek ger i ranantieh. Doh gete kulono pare, ‘Ingga a popouluan,’ inggon e tagin teil geta bakalaiono toro hue i Hel.”

23  p “Temaene, geto lang heiria tenang uahung tang God toro olta, doho la namana huara tar uelsaer emiraoum me tahim, 24 hiliu to tenang uahung toro olta, karo la uakodkodoho keip baka tang tahim. Gete kodkodohon, song ro me heiria tenang uahung.”

25 “Gete marang uamoko me tamata totomua tar limaneit re uoto tabila tar uelhire, doh tar binaka mura la harahala raoum tar lel, ter binakono pako uakodkodoho keipia tatanon. Gete uamokono totomua tar limanar tamatang tabila tar uelhire, kare la heirilaono totomua tar tamata re uoto kaueke tar karabus, kare tea ra bakalaia tar karabus. 26 Inggo u uamana tunumpe totomua, ingga ahik paho banotong hiliu tar karabus e tuka geto baka uadouh liua tenang uadouhina tunur mani.”

Iesu ke mene tar niguatang uraur

27  q Doh Iesu ke kula poluk pare, “Inggoum kung longoro manasa sioun tar puh ke kulain Moses e kula pare, ‘Inggoumur le, ahik pah mung guata toro ur.’” 28 Bo inggo u hire tamiuoum pare, “Gete me bulout e banga me tang siokor kuah kare maha tatanon, i lolono tena ninamanon, inggono ke guata keip manasa tatanon tar hagar uasa. 29  r Temaene geta matoumuaoneitir pang mua ke reih totomua tar guata me hagar uasa, kale liu tatanon, karo baka liu. Auiantiehe geto baka liuia mo maharoum ter sa geta baka uadeilinir tukunumua i Hel. 30  s Doh gete ter pang limoumuaeitir pang mua ke reih totomua tar guata me niguata uasa, tokout liu tatanon, karo baka liu. Auiantiehe geto taboin mo maharoumua ter sa geta baka uadeilinir tukunumua i Hel.”

Iesu ke ualatoh ae maene a sa gete kategor tamata tono le

31  t Iesu ke kula poluk pare, “Inggoum kung longoro manasa pono tena ualatut Moses pare, ‘A tamata gere de tena kuah, inggono pake bolo baka uoum mo bolobolong uahire tena kuaha pare, rasin ura ueltageih.’ 32  u Bo inggo u kula pare tamiuoum, gete me bulout e uelueltula liu tena kuaha tar binak ahikir kuaha pah teke guata tar niguata uasa, inggonor bulout teke guat, maene ke lekar kuaha tar puhung kular nana ro le. Ter hauon, binaka re la le palihir kuahonene tar tang giamehe siokor bulout, inggonener kuaha ke guata manasa pono toro ur. Doha bulout gere kale tar kuahonener nihiliu sioun, inggono ke leka pono tar puhung kular nana ro le, kare guatangua pono toro ur.”

Inggoum ahik pah mung uamanato i ran

33  v Iesu ke kula poluk pare, “A giameher puh ka kulain ro bung tubumiuoum, doh inggoum kung longoro manas, e kula pare, ‘Ahik paho boho tar binaka ro kula pare, o man i ran! Doh tar binaka ro kula pare, o man i ran, tar binaka ro guata tar ineteninanine, ingga pako uakelukunguampe tar puhung kulonene, karo guata uakodkodoho to tar inete tar matanar Tamata Noman.’ 34  w Bo inggo gine ru hire tamiuoum, inggoum ahik pah mung uaman i ran. Ahik pah mung kula pare, ‘O man i Heuen,’ ge i Heuene pe tono tabtabila God. 35  x Doh inggoum ahik pah mung kotou, ‘O man i kot,’ ge i koto pe e mok i kukulebang tang God. Doh inggoum ahik pah mung kotou, ‘O man i Jerusalem,’ ge i Jerusalem pe na uan uleikir toia uleik. 36 Doh ingga ahik paho uamana to tar porem, ge ingga pe ahik paho banotong touo katongo me kabeleng ulum e la patour ue e kurkurum. 37 Kula kompe ‘Aa’ ue ‘Ahik.’ Bor uelhire gera tumana baka polukulaig tar puhung uelhire, ginin e la tur tang Satan.”

38  y Iesu ke kula poluk pare, “Inggoum kung longoro manasa tena puhung kula uapopokoh Moses gere kula pare, ‘Gete me tang siokor tamat e mamantouo me pang siokor matanar tang giameher tamat, git ke mamantouo ra mamantouo ponoinir pang siokor matan. Doh gete me tang siokor tamat e uatakalekus me siokor liuonor tamat, inggono ra uatakalekus ponoin me siokor liuon.’ 39 Bo inggo u hire tamiuoum pare, inggoum ahik pah mung pehahaua tar tamata gere guata uasa tamiuoum. Gete me tamat e posar tar pararoumuaeitir pang mua, tur keip uiuir pono tatanono tar pang kais. 40 Doh gete me tang siokor tamat e marang poluk totomua, dohe kale tonongo hikhikua, auia, heir pono tonongo hikhiku barah tatanon. 41 Doh gete me tang siokor tamat e kula tutup totomua tar huata mena inete duhono tar siokor kilomita, auia, la keip tatanono tar torikir kilomita. 42 Heir tar inete tasisit ra dangat, kara hik pah mung heir tar mudimiu tasisit ra marang kalkale baka puk.”

Inggoum ahik pah mung pehahaua tar niguata uasa ka guataig tamiuoum

43  z “Inggoum kung longoro manasa sioun tar puh e kula pare, malauelhir tang uanotoum, karo de tenang uelmatan. 44  aa Bo inggo u hire tamiuoum pare, malauelhir tosnomio uelmatan, karung mene uaia tasisit ra soul tamiuoum. Guata uaia tasisit ra de tamiuoum, karung poul tenami lotu tasisit ra heir tar niduh tamiuoum. 45 Getung guatoum pagiare, inggoum mung turung uangoul sira tun, o bung tuna Tamamiuenah i Heuen. Ge inggono pe e heir tar pisara tasir tamata uasa, doh tasir tamata uaia, doh inggon e heir tar huana tasir tamata uaia, doho tamata uasa pon. 46 Getung malauelhir pukuoum tasisit ra malauelhir tamiuoum hape re la uia to pelar puhonene? Gisisir ueuenau ra uoto guata pono pagiar. 47 Doh getung guata uaia pukuoum toso bung kaloumiu, hape rung giamehe sioko peoum tasir gisiameh? Gisis ponompe ra tele tang God ra guata uaia puk pono toso bung kaluas. 48  ab Bo inggoum puk pakung guata uakodkodoh misiana re guata uakodkodoho pe Tamamiuenah i Heuen.”

Copyright information for `NSN