Matthew 6

O Mahar 6

Iesu ke ualasira hape ra poul peisir tamata gera malahir me nipoul

a “Mu tagin teil! Ahik pah mung ualasira tenami hagar uaia tar matasir manai mara bang, kara kale kai tar hangamiuoum geta hikoum pah mung kale me bulauamiu re la turuha tang Tamamiu i Heuen. Temaene tar binaka ro marang heiria me inete tar tamata gere malahir me nipoul, ahik paho u toro tuil tar uahire tasir tamata tar haua ko guatain misiana tasir tamata gesir tang uelhire kokop. O tamatasina ra boho kompe tasir manai mara namanar tamata pare, gisin o tamata uaia, kara uatamata uleik tasisin. Inggo gine ru hire tamiuoum, o tamatasina ka kale uoum tar bulauas. Temaene geto marang poulia me tamata gere malahir me nipoul, ahik paho uahire me tamata tar haua ko guatain mare moko uaouor puhung nipoulonene. Doh Tamoumua gere ate tar mamang inetelikinit re ou, e turung bulaua uakalahara to totomua.”

Iesu ke ualasira hape ra lotu per tamat

b Doh Iesu ke kula poluk pare, “Ahik pah mung guata sira tasir tamatang mene kokop. Gisina ra uaha tar tur iuma tar umang lotu doh tar morener uan, kara lotu mara bangar tamata tasisin. Inggo gine ru hire tamiuoum, gisina ka kale tun manasa uoum tar bulauas uakapa tun. Bo tar binaka ro lotua, la tar butur ro banot o uangoul me paheim. Holoro toro pirik, karo lotu tang Tamoum, ge ahik pah ra uoto bang huarain. Doh Tamoumua gere uoto bang huara tar inete ro guatang pahemigia ue o guata uauouogia e turung bulaua totomua.”

c “Doh tar binaka rung lotuoum, ahik pah mung kotouo me puhpuhung barahar puhpuhung lotu, misiana tasir tamatasit ra tele tun tang God. Gisina ra namana pare, geta guata keipisina me bureher uelhire God e longoro tasisin. d Inggoum ahik pah mung uakeluk tenas hagarisin. Ge Tamamiuoum pe e atensioun manasa tar hauar inete rung malaragioum tar binaka halanoum tung dangata tatanon.”

Gine te pake terung lotu peoum

“Gine te pake terung lotu peoum.

Tamamiueim, ingga kaeia i Heuen,
inggeim mi uouongono tar hangoumua.
10  e O heiriha tenang Nitoia, doh tenang nikauek e kotpokosane i kot,
doh tereng nimalara ra uakelukinane i kot
ngohinanah i Heuen.
11 O heiriha tamiueim tar nieining daan.
12  f O kuse luara teremi niguata uasaeim
misiana ring kuse luara pe inggeim tasisit ra guata tar niguata uasa tamiueim.
13  g Ingga dehen to keip tamiueim tar uedang,
karo uelkarus tur tamiueim tar tang siokor Tamata Uasa.
Ge a Nitoia pe doha nitampopokoh, doha hangana uleik a uiniator a noumua tar mamang binakalik.”
6.13A giniameher bolobolong sioun tabo teilinir vesene 6.13b.

14  i “Getung kuse luaroum tar niguata uasa ka guataig tamiuoum, Tamamiuoumenah i Heuen e kuse luara pono teremi niguata uasaoum. 15 Bo getung de inggoum matung kuse luara tenas niguata uasar gisiameh, Tamamiuoum ahik pono pahe kuse luara teremi niguata uasaoum.”

Iesu ke ualasira tar hagaring ueil

16  j Iesu ke kula poluk pare, “Tar binaka rung ueiloum tar niein, inggoum ahik pah mung guata sira tasir tamatasitir tang kokopo ra uoto guata pe. Ra pe mara bang parokois ra ueil pe. Inggo u uamana tun tamiuoum, gisina ka kale manasa tar bulauas. 17 Bo tar binaka ro ueilia tar niein, ingga o uamoko me uaiuai toro lum, karo uahuhu tar porem. 18 Mara hikir gisiamehe pah ra bang paroko ro ueil pe ingga. Tamoumua puk manasampe ge ahik pah ra uoto bang huarain tere ate. Doh Tamoumua gere bang huara tar inete ro guata uaouogia e turung bulaua uakalahar a totomua.”

Malauelhir tar ineter nang God ahik pah tar ineteng tar kot

19  k “Inggoum ahik pah mung uamoko toto tenami mamang inetelikinitier uiaane i kot. Geta mamantouor kurkur ue me giniamehemper inete gere banotong uamout taninin, doho ueuenaua ra banotong leka uelhir, kara la uenau. 20  l Bo pakung uamoko toto puk tar ineter namiu i Heuen, tar butur ahik mo kurkur ue me giniamehemper inet e banotong uamout tananin ue mo ueuenau ahik pah ra banotong polaka, kara la uenau. 21 Ge ia pe re mokor inete uaiar namiuoum ter buturuono re moko pono remi nimalauelhiroum.”

A matanar tamat ngohinar luh

22 Iesu ke kula poluk pare, “A matana tena luhur tukunun. Geta uiar matoumua, a luh e turung uoun uakapa tun tar tukunumua. 23 Bo geta sar matoumua a tukunumua uakapa tun e turung kitup. Gete mokor luh totomua e ngohina paha kitup, a kitupon doh e turung kitupuntiehengua.”

Ahik me tamata re banotong kalekinale i kukulebanga tar tang torikir tamata uleik

24 “Ahik me tang siokor tamata re banotong uangoul i kukulebanga tar tang torikir tamata uleik tokah. Ge inggono pe e turung huain me tang siok, kare uaha tar tang giameh. Ue inggon e turung malauelhir tar tang siok, kare de tar tang giameh. Inggoum ahik pah mung banotong uakeluk tokaha tang God, doha mani.”

Ahik paho namanantieh tar ineteng tar kot

25  m “Temaene ru hireo tamiuoum, ahik pah mung namanantiehe tenami niuangoul, pare tar niein doha inum, doha haua ro gomoin tar tukunum. Na nituar tamat a i ranantiehe tar niein, doha tukununar tamat a i ranantiehe poluk tar gomon. 26  n Banga tasir tetiau! Gisin ahik pah ra lebe tar uatun, kara lous ue ra ur toto, kara uamokola tar um, bo Tamamiuoum puk i Heuen e kaueke teil tasisin! Doh inggoum o inete uleik uain poluk tasir tetiaua tang God. 27 Mai tamiuoum re uoto namanantiehe tar inetenin, kare namana pare, e banot e uabarah tena niuangoulane tar koto mare barah?”

28 “Kara hik pah mung namanantiehe tar gomon. Banga re hua per kalanguh roke, ginin ahik pahe kalekinale ue e tuha katongo mena gomon. 29  o Bo inggo gine ru hire tamiuoum Solomon ger toia, ahik pono na niuiniatoro paha mataia ue mena hikhiku sira re mataia per kalanguh rokeninanine. 30 God e ualoho tar garasanine i moren, doh ginin e tua puk daan, bo tar giameher marein ginina ra tokoutig, kara ualuhig. Bo inggoum pukene ahik remi nitagorong mana paha popokoh, inggoum tekung i ranantiehe tun tar kalanguh, temaene inggoum pakung ate pare, God e turung kaueke uaia tun tamiuoum.”

31 “Temaene inggoum ahik pah mung namanantieh, karung kula pare, ‘A haua ri einigieig? Ue a haua ri inumugieig? Ue a haua ri lohogieig?’ 32  p Ter ineteninanine ra uoto namanantiehe tunigir tamatasit ra tele tang God. Doh Tamamiuoumenah i Heuen e ate manasa mung malara peoum tar ineteninanine. 33  q Bo a inete uleik puk te pare, inggoum mung sir baka uoum tena Nitoia God menia tena hagar uaiaon, song re heir ponono tar ineteninanine tamiuoum.”

34 “Temaene inggoum ahik pah mung namanantiehe tar marein roliuo. A ineteng roliuo e la manasampeig tar mareinon. A niduhun tar siokor marein e la manasampeig tena marein.”

Copyright information for `NSN