a1.1UGO 22.6
b1.3UGO 22.7,10
c1.4KT 3.14-15; UGO 3.1; 4.5
e1.5Ker 89.27; Kol 1.18
f1.61Pi 2.9; UGO 5.10; 20.6
g1.7Dan 7.13; Sek 12.10; Mat 24.30; Jon 19.34-37; 1Te 4.17
h1.8UGO 21.6; 22.13
j1.13Dan 7.13; 10.5
l1.14Isk 43.2; Dan 7.9; 10.6; UGO 2.18; 19.12
n1.16Hib 4.12; UGO 2.12; 19.15
o1.17-18Ais 44.6; 48.12; UGO 2.8; 22.13

Revelation of John 1

O Mahar 1

a Rone tono uelhire Iesu Kristo geko ou geke heirin God tatanono mare hire tanikono tena tamatang kalekinale tar hauar inete re uahuhutung pokoso uakalahar. Iesu ke ualatueha tena anggelou tar me uaate toro uelhire roono tang Jon ge na tamatang kalekinaleon, Jon ke siokor bolo uahiua uakapa tun tar mamang inetelik ke bangaig, kare hire tauete tun toro mana pare, roono tono uelhire nomana God ke uakalaharain Iesu Kristo.

b A niguata uaia e la tang mai re timan, kare hire tauete toro uelhire rone ro nasir propet, kara niguata uaia e la pono tas mais ra longoro tang roon, kara uakeluk dede tar haua ka bolo uahiuaig tang roon, ge a binaka pe ke uahuhut manasain.

Jon ke heir tena niuaha tar mouitir butur

c Inggo Jon u bolola tamiuoumur toto tamatang lotu tar mouitir butur tar pang Esia. A hamhamas, karo hiarouo tamiuoum, e la tur tang God gere pepeene daan, kare uangoulung sioun, kare turung la polukume. Dohe la tur pono tar mouitir Iaben gera tur i uoum tono tabtabila God ger toia,
1.4“Tono tabtabila God ger toia,” God’s chair, “throne,” gitir tabtabil e ualasira tar nitampopokohor toia tasir tamata uakap
e kare la tur pono tang Iesu Kristo ger uauaman, ke hire tauete toro man. Inggono ter uakikilangana tas mais geka uatua tapokis turis toro mat, kara uoum keip tasir toia uakapa tunane tar kot.

Inggono ke malauelhirintiehe tun tagigeig, kare luaka liu tur tagigeig tar uihing teregi niguata uasa toro deuatingin.
f Inggono ke guata tagigeig pare, o toia, karo patere mari kalekinale tar God ger nanon, kara Taman. Uatakai, kara nitampopokoh gere moko dede e la tang Iesu Kristo tar mamang binakalik. O Man.

g Bang, inggon e la keipiha tar mahar langiting Heuen. Doha mamang matanalik e turung banga tatanon, mais ponompe ka soup tatanono toro bel. Doho tamata uakapa tunane i kot ra turung kiring tatanon. A puhonene a puhung mana tun. O man.

h A Tamata Nomana ger God, ke kula pare, “Inggo ter Uakekenen, karu Uadouh keip poluk. Inggo u uangoulene daan, karu uangoulung sioun, karu turung la polukuha. Inggo ter uelpipihintiehe tun.”

Iesu ke pokoso tang Jon tar borborian

Inggo Jon ge uanotoumiuoum ku uangoul keip pono tamiuoum tar niduh tena Nitoia God tar mamang niguata uasalik geka guatguatameig tagigeig mes Iesu. Inggo u uangoul tar tor i Patmos, teeit tono uelhire God, karu menmene ualasira tasisina tang Iesu. 10 Tena mareinir Tamata Noman, na Iabena Dedeil God ke hiku totoguo, karu longoronguao tar uau re kula ualeik pe misiana geta uin ro tuil. 11 Inggono ke kula pare, “Bolo uahiua uakapa tun tar haua ko bangaig, karo heir tasir tamata gera tagorong mana tang Iesu Kristo tar mouitir pang uaninine, i Epeses, i Smerna, i Pergamungn, i Taiataira, i Sardis, i Piladelpia kari Laodisia.”

12 Gitie ku uagege uelhir peo tar marang banga maionene re menmene totoguo, inggo ku bang huara dedengua, toro mouit ro toktokono ro lam a nituha tar goul.
1.12“goul,” a pang hain iauiauel abeabantiehe tun doha bulauan a i ranantiehe pon
13  j Dohi uantinanina taninin e turur tamata misiana tar keketik bulout ger Tunar Tamat.
1.13A Tunur Tamat a giameher hangan tang Kristo.
E hiku teil toro hikhiku o baraha uatuk i koto tar kekenon, karo mahar gomon o abeaba iauiauel o auih uiloho toro uaruaronon.
14  l O lunon, kara ulunon a gaugauilintiehe tun misiana tar ulunar sipsip gauil ue misiana tar mahar langit gaugauil, kara toking matanon e luh sira toro luhluhuna ro hue. 15 Doha kekenon e abeaba sira tar brasener nisoro uaabeab,
1.15“bras,” a pang hain iauiauel, kara abeab misiana tar “goul,” bo ahik paha siokon
kara alalinganar uauanon e kaling sira toro reihin tar kodom.
16  n Doh tar pang limanonener pang mua e takopo teil tar mouitir pitopit, karo tauete me ro baenata tar uauanon o uaraman. A porenon e balantiehe misiana tar pisara gere balantiehe tun.

17  o Tar binaka ku bango tatanon, inggo ku mata uapuh, karu punga uahiu misiana tar tamatener mat, song ke uaponolaono tar pang limanener pang mua totoguo, kare hire pare, “Ahik paho sokor, inggo ter Uakekenen karu Uadouh keip poluk. 18 Inggo ter tang sioko ger tua. Bang, inggo ku mat, bo gine daan inggo a tua tar mamang binakalik, karu kale teil tenas kir mat, kara ki tar uaning mat. 19 Bolo uahiua uakapa tun tar haua ko bangaig re pokosene daan, kare tar haua re turung pokosolaeit i uoum.”

20 “Ter tengkanar mouitir pitopit geko bangagia tar pang limouguo ger pang mua, karo mouit ro toktokono ro lam ger goul teenine: a mouitir pitopit tosnosi anggelour toto tamatang lotu tar mouitir butur, karo mouit ro toktokono ro lam tesir toto tamatang lotu tar buturin.”

Copyright information for `NSN