a10.4Dan 12.4,9
b10.5Ual 32.40; Dan 12.7
c10.7Amo 3.7
d10.9Isk 2.8—3.3

Revelation of John 10

O Mahar 10

A anggelou, doh no bolobolo God gero sasalik

Song ku banga polukuo tar tang giameher anggelou ger tampopokohontiehe tun e hiua turuha i Heuen. Inggon e loho teil toro mahar langit, karo bato i ranahia toro lunon, o lunono misianar pisar, kara toking kekenon misiana toro tur geko ngangaua toro hue. Inggonor anggelou e kale teil tono bolobolo God gero sasalik o niual o pon i rana tar limanon. Inggono ke uatur tar kekena ger pang mua i laur, kara pang kais i mok, kare kula ualeikintiehe tun misiana gete kaling ualeikir laion. Tar binaka ke kula ualeikon a uauasir mouitir pil ka men.

a Doh gitie ka mene per mouitir pil, inggo ku marang bolo uahiua manas. Bo ku longoro puk tar uau e mene turuha i Heuen e kula pare, “Ateng paheim puk mnasampe tar haua ka meneigir mouitir pil, doh ahik paho bolo uahiu!”

b Doha anggelou geku bangaio gere tur i laur, kari mok, ke hue kaiatig tar limana ger pang mua i Heuen. Inggono ke la ualapagaha tang ger tua dede tar mamang binakalik geke tou i Heuen, kara haua gere mok i Heuen, dohi kot, kara haua gere mok tar uanene i kot, kari laur, kara haua gere mok i laur. Inggono ke kula pare, “Ahik baka poluk me uapekout! c Bo tar mareinilaninanine tar binaka re u uakalingir uamouitinar anggelou tono tuil na inete God ger ouoou e kalahara uakap misiana ke hire peono tosno tamatang kalekinale gesir propet.”

Song ke mene uagiamehe tur polukuhar uau i Heuen totoguo geku longoro baka uoumio pare, “La karo kale toro bolobol gero niual o pono tar limanar anggelou gere tur i laur, kari mok.”

d Temaeit ku la uelhiro tar anggelou, karu dangata tatanono tar heir totoguo tono bolobolo God gero kit. Doh inggono ke kulangua totoguo pare, “Kale tang roon, karo ein. Roon o turung uauelteke toro baloumua, bo a uauoumua puk e turung lingiain ge roono pe misiana toro to.”
10.9“hani,” a teisir lang, a lingiantiehe tun
10 Inggo ku kale tur tono bolobolo God gero kit tar limanar anggelou, karu ein tang roon. Inggo ke lingiantiehe tunumpeinir uauoug tang roon, bo tar binaka puk ku konomo manasa peo tang roon, o balouguo ko ueltekein. 11 Song ka hireio pare, “Ingga o hire tauete uapoul poluk tar haua re turung pokos i uoum, hire mo bureher tamat, kare toro mamang pang uanilik, kare toro mamang uelhirelik, kare tasir toia uakapa tun.”

Copyright information for `NSN