a18.2-3Ais 13.21; 34.11-14; Jer 50.39; UGO 14.8
b18.4Ais 48.20; Jer 50.8; 51.6,45; 2Ko 6.17
c18.5Uak 18.20-21; Jer 51.9
d18.6Ker 137.8; Jer 50.15,29; 2Te 1.6
e18.7Ais 47.7-9
f18.8UGO 17.16
g18.9-10Isk 26.17; 27.30-35
h18.11Isk 27.36
i18.12Isk 27.12-13,22
j18.15Isk 27.31,36
k18.16UGO 17.4
l18.17Ais 23.14; Isk 27.27-29
m18.18Isk 27.32
n18.20Ual 32.43; Ais 44.23; Jer 51.48
o18.21Jer 51.63-64; Isk 26.21
p18.22Ais 24.8; Isk 26.13
q18.23Jer 7.34; 16.9; 25.10
r18.24Jer 51.49; UGO 17.6

Revelation of John 18

O Mahar 18

I Babilon ke la uahiu

I muduhia tar inetenine ku banga baka uoumugio, Inggo ku banga poluk tar tang giameher anggelou e hiua turuha i Heuen. Inggon a uelpipihintiehe tun, doha balbalana na nitampopokohono ke uamarmarein tun tar uanene i kot. a Inggonor anggelou ke kula ualeikintiehe tun pare, “Ke la uahiu, ke la uahiu i Babilon ger i ranantiehe tun. Nas umar liouana bohoboh, kare nas uanir liouana uasa, kare na uanir mamang niguata uasalik, kare nas uanir tetiaua uasa. Inggono ke uainum uapopouluana tasir tamata uakapa tunane i koto tar bino gere moko teilir uelmahingin tono urauron. O toia uakapa tunane i kot ka siokor ura keip tatanon. Doh gisis ra uoto bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ka tang manintiehengua, teeit tono urauron.”

b Song ku longoro polukuo tar giameher uau e louara tur polukuha i Heuen pare, “Tauete liu nogo tamat, hiliu tatanon gete kale tagusioum tar niguata uasanitir enon, kara uelmahingininer sa gera heirig tatanon. c Ge na niguata uasa peono ke ueluelpone ke la tuk i rana tar langit. God ahik pahe matotong malabobour tar niguata uasanitir enon. d E uabang manate tapokisimpe tatanono tar haua ke heirigion. Inggon e kale uatorikingua tar uabang manate e lain tena niguat. Houara uapopokohontiehe uapoul poluk tena inumon a hahauana tang geke uainumiono tamiuoum. e Heir tatanono me uleikintiehe tunur uelmahing, kare me uleikintieher niueldolom a hahauana ke uairanantiehe tun peion, kare uahauaha katongoin. Ge inggono pe ke kula katongoin pare, ‘Inggo u tabila tono tabtabilar kuaha toia ahik paha kamob, ahik pahu uangoul keip tagu me niueldolom.’ f Temaeit a niduh kara uelmahingininer santiehe tun e pokoso kompe tatanono me siokon siounur marein, a niduhunina teenine: o uelmata uleik, kara niueldolom, karo hue o turung ein uakapa tatanon. Ge God pe ger Tamata Noman inggono ter i ranantiehe tun teke kedanga tatanon a sa na niguat. O tamata uakapa tunane i kot ka ueldolomo ke luh pe i Babilon.”

g “Tar binaka ko totongung kai ro diku ke luh manasa pe i Babilon o toia uakapa tunan i kot geka ura keip tatanon, kara uahauaha keip tatanono ka uangoul peme, ka ueldolom, kara urung tatanon. 10 Gisina ra tur kompe me i reh, teeit gisina ra sokoro tar niduh, kara uelmahinginine re kalegion, kara kulkula kirkiring pare, ‘Kuanalik, kuanalikir uan uleik ger i ranantiehe tun i Babilon. Ingga ter uan ger uleik, kara uelpipih tun ko pidala puk tar sisikinalik, karo kapkapa hihir uakapa tun.’”

11  h “O tamata uakapa tunane i koto gera bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ka ueldolomontiehe tun tatanon, teeit ahik manasa pe me tamata re bulaua tenas inetesin. 12  i Gisine ra uoto uabulaua tar goul a silva o palauanit ger i ranar bulauan a daemon a ineteniner abeaba gaugauil re uoto moko toro bek ger i ranar bulauana, kara gomononiner mataiantiehe tun a tabeliah a slika, kara gomono ger kubkubar. Gisina ra uabulaua pono tar mamang mahar doukuniner mataia, bo ahik paha bureh, kara mamang inetelikininer nituh, kara nipuruh, kare no liuir elepen, doha douk ger i ranar bulauan. Gisina ra uabulaua pono tar haen a matia, kara haen a popokoh, kara palau a matmata hamas tun ra uoto tuha keipig toro um, kara palau mamadelau. 13 Gisina ra uabulaua pono tar mamang inetelikinine ra uoto houara ualingiaig, kara uamunghuiaig tar inete ue a niein, a bino a uaiuai ger nituha keip toro oliv a plaua, kara raes-uit, o kau, o sipsip, o hos, kara karis, kara uabulaua pono tasir tamat geka uenauis tar uiliatung.”

14 “Gisinar tamatang bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ra kulkula kirkiring pare, ‘A mamang inetelik uaia tun ger uanimaoto tun totomua ke hiliu manasa totomua, doh rongo tang mania, kare rongo mataia ingga ko rou, ahik pah ra matotong tupara baka polukin.’”

15  j “O tamata uakapa tun geka tang mani to tatanono ka uabulaua pe tenas inete ra tur uairehe tun tatanono ra sokoro pe tar niduh, kara uelmahinginine ra heirig tatanon. Gisina ra beil, kara ueldolomontiehe tun, 16  k kara menmene kirkiring pare, ‘Kuanalik, kuanalik tunur uan uleik ger i ranantiehe tun e uoto kaleuatoro uamatmata hamas uaia tun tar tukununa tar gomononiner mataiantiehe tun a tabeliah, kara kubkubar, kare uaabeabain tar goul, kara palau ger i ranar bulauan, kara kuaman. 17  l Rongo tang mania ahik pah ko lain me puhung barah.’”

“O tang uakapis uakapa tun toro parau, kare mais gera ueltapokise taninin, karo tamatang kalekinale, doh mais gera kale mani to toro parau ra tur uairehentiehe tun tatanon.
18  m Gine ra banga pesina toro dikunono re luh pe, gisina ra menmene ualeik kirkiring tun pare, ‘Kaempein me uan uleik misiana sira tar uan uleikonener i ranantiehe tun?’ 19 Gisina ka uelkuhis tar taun, ra beil pe, kara ueldolomontiehe tun, kara uakuakuana kirkiring pare, ‘Kuanalik! Kuanalik tunur uan uleik ger i ranantiehe tun, gisine nosio parau ka tang mani to kompe torongo tang mania. A sisikinalik tunur binak ka uakapa peia. Ahik pah ko pidala baka me puhung barah, kare taboia.’”

20  n “Inggoumeit i Heuen, kare no tamata God, karo aposoul, karo propet mung ualauah, ge God pe ke heir tar uabang manate tatanon e matoto tunin tar haua ke guatagiono tamiuoum.”

21  o Song ke kaler anggelou uelpipihintiehe tun toro tinana ro palakurum, kare dudur tang roon i laur, kare kula pare, “Te misiana tar uan uleikintiehe tun i Babilon ke dudur pe ahik pah ra banga kout baka polukin. 22  p Babilon ahik baka poluk pah ra longoro turia mo tang sar ra kere me kereker ue me kalkalinginar pagur ue me rauoto ra uig ue mo kalkalingina ro tuil. Ahik baka poluk mo tang puruh ue mo tang doul ue mo tang tuha tar inete ra banga uapoul tois totomua. Ahik baka poluk me kalinginar pang iah. 23  q Ahik baka poluk mo lam ro luh iuma totomua. Ahik baka poluk me bulout ue me kuaha ra guluh toin mosira le totomua. 24  r I Babilon ke kale tar uleikintieher tunur niduh, kara uleikintieher uelmahing, teeit inggono ka tupara toigir deuatingisir propet, kara deuatingis no tamata God, kara deuatingisir tamata uakapa tun geka tung pous toisane i kot.”

Copyright information for `NSN