a13.1NU 8.15; Tai 3.1
b13.31Pi 2.13-14
e13.9KT 20.13-15,17; Ual 5.17-19,21
f13.101Ko 13.4-7
g13.11Epe 5.14; 1Te 5.6-7
h13.121Jo 2.8
j13.14Epe 5.11

Romans 13

O Mahar 13

O tamatang tagorong man paka longoro tosnosio tamatang uoum keip

a Inggoum pakung siokor longoro tun tasir tamatang uoum keip tar gavaman, ge God pe me pahene ke heir tar nitampopokoho tar tamat, kare uatur tasir tamatasina toro hagarinin. Temaeit, mai re perer, kare de mata uakeluk tasir tamatang uoum keip, inggono ke perer, kare de mata uakeluk tar haua ke uamokoig God. Gisis ra guata pare, ra uaheir katongois tar poluk. b Ge o tamatang uoum keip pe ahik pah ra uasokoro tasir tamata gera guata tar kalekinale uaia, bo tasisitir tamata uasa. Temaeit geto malara ingga ahik paho sokor, uakelukungua tar ualatut mara uauahaia. Ge gisina pe no tamatang kalekinale God tar mene uapopokoho tasir tamata tar uangoul tar niuangoulur uia, kara kodkodoh. Bo geto pesiaua me inet, song a to tengkanono totomua tar sokor, ge gisina pe ka heiris tar nitampopokoho tar kalekinale tar pehahaua tasir tamatang katego tar ualatut. Gisina no tamatang kalekinale God ra guata keip ueleheir tena nimaliana God tasir tamata ra guata uasa. Temaene, inggoum uakapa tun mung longor, karung ueltada tasir tamatang uoum keip, ahik pah teeit ra turung pehahaua pesin tamiuoum gete kung guata tar niguata uasa ue kung mahang longoro tasisin, bo teeit rung iate katongo pono peoum pare, a puhono ter kodkodoho tamiuoum tar guat.

c Ter tengkana pononene maeit rung heirioum tar bulauanar takis, ge o tamatang uoum keip pe no tamatang kalekinale God, ra heir tenas binaka tar kalekinale tar uoum keip tar gavaman. Heir tapokis tasir tamata tar haua kung kale puk bakain, karung heir tar mani nar takis tas mais ra hing tananin, karung heir pono tar mani nar giniamehenar takis tas mais nas kalekinale tar hing, karung heir tar ueltada tas mais paka ueltadais, karung uatakai tas mais paka uatakais.

A hauar kalekinale ro guatagia

d Ahik pah mung uamaluana tar inete kung kale puk bakaig e mok a tabung uamat, bo ter siokon siounumper ineter nikale puk baka te tamiuoum tar uelmalauelhiresioum, ge mai pe re malauelhir tang uanoton, inggono ke uakeluk tar ualatut. e Ge a ualatut penine, “Ahik paho uiliatung pous, ahik paho uenau, ahik paho gehe tenas ineter gisiameh.” Doh hingia ponomper ualatut e tumana keip tar siokor ualatutonene. “Malauelhir tang uanotoum misiana ro malauelhir katongo peia.” 10  f Geto malauelhiria toso uanotoum, ingga ahikinguampe paho matotong guata uasa tasisin. Temaeit mai re malauehir tasir gisiameh inggono ke uakeluk uakapa tena ualatut God.

11  g Karung guata tar puhene, inggoum mung ate hape re katupa per binak, a binak e ualo ualahur. Mu gulet, ge na binaka per Tamata Nomana tar tapokisime ke uahuhutuntiehe uain tar binaka ki tagorong mana uakekeneig. 12  h A boung ke uahuhutung kapa manas, temaeit i baka liu manaseig tar niguatang tar kitup, kari kale tar niguatar kodkodoh. 13  i Ti pilese sira tasir tamatasitie ra uangoul tar marein. Ahik pahi ura ueltebeir, kari inum tar inum popokoh e tuka gete uilohor lugig, kari la ueltebeiringua tar guata tang hingiar puh ra uoto guatainir tamatang sipak ue i guata keip tar tukunugig me niguata uasanitier ualamatal, kara hik pahi uelkoi ue i gehe tasir gisiameh. 14  j Bo i pilese uakeluk sira tena nipilese Iesu Kristo mara hikieig pahi uauaha tar nimalara uasang tar tukunugig.

Copyright information for `NSN