Genesis 17

Ngala Aparam isarayah howen

Aparam hayou tan andrsongui pe androsih pe Yapan iyarayah iya kili yiy pe ipwai iyatan ipa, “Yo ara Ngindrai Pwokeyan Masih. Ahalingi yo pe oho ndruwa nongno pe ambusi melit masih hiyan. Mahapo talu nakarapaniu mwalinga talu pe andre kumbusi ndrayem hu kasarayah soyon iya.”

Aparam itukuruhu pe payan iya iye ndrita pwan pe Ngindrai ipwai iyatan ipa, “Mahapo talu nakarapaniu pe upwai ndrokonan tehe wou andre arayah tumbuhu ndraye ndramat soyon andre hu koro kene kol pwan. Pwen andre hu kaniyoh ngalam “Aparam”
17:5 Eng: “exalted father”
pwi; andre hu kayoh ngalam ara “Aparaham,”
17:5 “Aparaham” iya nongna kol tahu Hipuru ara ipa, “Tumbuhu soyon iya” Eng: “Father of many (nations)”; TP: “Papa bilong planti lain manmeri”
paratesah, yo andre kumbusiy pe wou ara andre arayah tumbuhu ndraye ndramat soyon iya.
Pe yo andre kumbusi ndrayem hu kasarayah soyon, pe tiken tahu andre hu kasarayah hu kenon. Yo nakurapaniu mwelenga talu kiya nongan to, andre kiro kili wou kiya lang kamulan pe nongan to andre kinhipwen pwi. Yo ara Ngindrai tam pe Ngindraye ndrayem hu andre kasarayah kamulan. Yo andre kuiki pwan masih para Kanaan satam. Mahapo atampwan aliy tehe hamou ndramat mawen. Hapeko andre kuhingini wou kiyaliy pe ndrayem hu kiya mulan hasap kiyau hasap pe kiya kolohu. Pe hu keyen aliy lang masih, pe yo andre kurayah Ngindrai tahu.”

Ngindrai ipwai iyatahu ndraye Aparaham kamai para kasondriti kapilo hu

Pwen Ngindrai iwong iya kili yiy ipa, “Wou pe ndrayem hu kiyamulan, wawu masih kahalingi tapaniu to pe kaposingiy kiya hiyan. 10 Wou pe ndrayem hu kamulan, wawu masih nongna wawu pe lohonga wawu masih kiya handra ko para kasondriti kapilo wawu kamai masih.
17:10 Eng:circumcised, circumcision
11 Pe wou ara andre hamou kisondriti kapilom, pe andre kipwainganiy tehe nongna talu pe lohonge tatalu ara handra ko tehe talu tapaniu. 12 Pe hu mbunah kamai masih mepo tinahu kinmwalahiy tahu, pe lang tahu iro mandrolwoh ara, andre kasondriti kapilohu masih —- hu mbunah noruhu ndramat para wum tam pe noruhu ndramat para poya mbulyam, pe kiyasura hu mbunah tahu ndramat mepo asou hu, huro kol tiken mawen mepo ndrayem imwonen pwi. 13 Hu mbunah kamai masih tinahu imwalahiy iyatahu iro wum tam, pe hu kamai masih atasou hu iro kol mwanan ara hu masih kahalingiy pe kasondriti kapilo hu. Pwen andre nongan to uikiy ara andre kisarayah kiro sangi wawu pe andre kipwaingani tapaniu to, pe andre kinihipwen pwi. 14 Kapa hamou kinhilingi nongan ato pwi pe hu kansondriti kapilon pwi, ara andre kiya mawen kili ndramiro hu mepo hu kansondriti kapilohu pwen. Pe andre kintayah yowe pwi, paratesah, yiy kintanuhuyani tapaniu to pwi.”

15 Pwen Ngindrai ipwai iyata Aparaham ipa, “Mahapo mbunayoh ngala nambuyum Sarai, kiro mahapo kiya ayoh ngalan Sarah.
17:15 “Sarai” ndre “Sarah” iya nongna kol tahu Hipuru ara ipa, “Noru kenon pihin”; Eng: “Sarah” and “Sarai” mean “Princess”; TP: “Pikinini meri bilong king”
16 Yo andre kutoholi yiy, pe yiy andre kikuni norum hamou kamai. Pe andre kutoholi Sarah, pe ndrayen hu andre kasarayah soyon iya, pe hu kenon tiken andre karayah kili ndrayen hu.”

17 Aparaham itukuruhu pe payan iya iye ndrita pwan pe ilolohonge pe ihai, pe ipa, “Sehe ndramat nepo hayou tan kinna masangat pwen pe andre kipo mbunah? Sarah hayou tan andrsongui, ita ilahi kikun mbunah?” 18 Yiy ipwai iyata Ngindrai ipa, “Konan. Hiyan para maram kiro ta Yismayel pe atoholi yiy?”

19 Hapeko Ngindrai ipwai iyatan ipa, “Pwi yoh! Nambuyum Sarah andre kikuni norum hamou kamai, pe andre ayoh ngalan Yisak. Pwen andre kurapaniu kiyasura yiy, pe tapaniu to andre kinto-kinto kili ndrayen hu kamulan pe andre kinihipwen pwi. 20 Pe yo kunhilingi nongnam mamu asike yo iyata Yismayel. Pwen yo andre kutoholi yiy pe andre kuhingini yiy hu mbunah soyon pe ndrayen hu andre kasarayah soyon iya. Pe yiy andre kiya tamahu ndramat namandran songui pe lumou pe andre kumbusi yowen hu karayah pwokeyahu iya. 21 Hapeko yo andre kuiki nongan to para tapaniu kiya kili norum Yisak. Pe walah songui pe luwoh kihipwen, noru Sarah ara kinsarayah.” 22 Iyamulan para Ngindrai iwong iyata Aparaham ihipwen, Aparaham iyen pe yiy iyau.

23 Iro lang ara ko Aparaham ihilingi nongna Ngindrai pe isondriti kapilo norun Yismayel iyapolo hu kamai masih para wum kili yiy, iyasura hu kamai para poya mbulyan mepo kinsowani hu. 24 Aparaham ara hayou tan andrsongui pe androsih pe hu sondriti kapilon, 25 pe norun Yismayel ara hayou tan songui pe royoh. 26 Hilu malmou kene hu sondriti kapilo hilu iro nondriya lang sih o, 27 iyasura hu kamai masih para wum tan, pe hu kamai masih para poya mbulyan.

Copyright information for `NSS