Genesis 50

Pwen Yosep inime taman imat, pe iyah iya ndritan, irang, pe irahunghung iya kili yiy. Iyamulan, Yosep iyapwai iyatahu ndramiran para tamwaniye nombuwe ndramat
50:2 Eng:the physicians in his service; TP:ol dokta bilong en
para hu kaiki marasin
50:2 Eng:to embalm; TP:putim olkain marasin long bodi
kiya nombuwe taman, Yisrayel. Marasin ara, ara para kimbusi nombuwe taman andre kinpwala pwi. Pe hu ndramat ara humangsaniy tehe Yosep ipwai.
Pe huroiki marasin ara ipo iya lang mahaangui (40), paratesah, mbulen para yukiya marasin ara ngara kiwiri lang mahaangui imwonen. Pe hu ndramat para Yisip ara huro rangsi tama Yosep ipo lang manandrtingui (70).

Pwen lenge koisirai ara isayau, pe Yosep iyapwai iyatahu ndramat huro mu iya pohombulen ta kenon ipa, “Yo unamiliy para wawu kayapwai kata kenon toro: ‘Tomo kinmat mapu, pe ipwatisingi nongnan pwokeyan isato ipa, “Kapa kumat andre kakuni nombuwe pe kaya roni yo kuya ngare imwonen, nepo kunmbusiy pwen ita pwan para Kanaan.” Pwen pe kapa welem kisso to, nakuya roni tomo; kihipwen, kamulan andre kumui.’ ”

Pwen kenon isomwi nongna Yosep pe ipwai iyatan ipa, “Ahalingi nongna tamam tehe kinpwatisingiy kinsatam; akuni nombuwen pe akaya roniy kiya ngat ita kol Kanaan tehe kinpwai.”

Pwen hu ndramat huya mu iya poho mbulen ta kenon, pe hu ndramat namandran para poya mbulya kenon, iyapolo hu poh para kol Yisip, ara hu masih hurikai yasura Yosep para kaya roni taman. Pe nalin hu pe yowe taman hu masih ara huyasura yiy. Hapeko hu mbunah mbuskau iyapolo hu sipsip, meme pe mbulmwakau ara hurondron kol Kosen. Hu ndramat ngara hukoro karis pe hu ndramat ngara hu kampwan ndrita hos ara huya yi. Hu ndramat soyo-soyon iya ara huya.

10 Pwen huyarayah iya kol Atat, haroh iyapwen te kup para Ndran Yortan. Hape ariya ara ndrohonoku yihiya pwisi mbuwa youyou. Pwen hu ndramat ara huye rang namandran pe huye rang turut. Pe Yosep ilohongani ping manandrtoyoh iro ariya para koisirai ta taman. 11 Pwen pe hu ndramira Kanaan ara hunime hu Yisip huro rang kol Atat, pe hupa toro: “Hu Yisip ara hutora mbultere pe huyera tang turut iya.” Pwen ndroyin ara pe hupohowe ngala kol hape ara iya Apel-Misrayim.
50:11 “Apel-Misrayim” iya nongna kol tahu Hipuru ara ipa “ndringe hu Yisip”; Eng: “Abel Mizraim” means “mourning of the Egyptians”; TP: Long tok Hibru nem “Abel Misraim” i klostu wankain olsem dispela tok, “Ol Isip i krai”


12 Pwen noru Yakop hu ara huhilingi nongna tamahu pe humbusiy tehe kinpwai kinnatahu. 13 Pe hukuni nombuwen iya Kanaan, pe huroni yiy iya ngat ita Makpelah pakeh Mamre. Pwan ara, ara ndrohonoku tonton nepo Aparaham kinsowaniy pwen kili ndramira Hit hamou ngalan Eporon.

14 Pwen merei ta taman ihipwen, pe Yosep imui iya Yisip iyasura nalin hu pe hu ndramat masih nepo huya sura yiy huya tonton ta taman.

Yosep itali kultuw mwomwan ta nalin hu

15 Pe nali Yosep hu ara hunimei tehe tamahu kinmat pe hupwai hupa, “Tehen tapeh; matisan Yosep kipo soiwi mwomwan mepo tumbusiy iya kili yiy ara kimui kisa kili tou.”

16 Pwen hupwannos nongan iya kili Yosep hupa, “Koluw tomorou kinmat mapu pe iyki nongan sahin isa kili yowu. 17 Pe yiy ipwai isatowu para kaiki nongan iye kisa kili wou: ‘Yosep, upwai satam para koyum kisirani nalim hu iya kultuw namandran mwomwan nepo yihu mangsani isa kili wou.’ Mahapo yowu ndramira Ngindrai ta tama worou, ara yowu sikei para koyum kisikirani yowu kiya kultuw mwomwan mepo yowu kanmbusiy kinsa kili wou.” Pe Yosep ihilingi nongna nalin hu pe iyerang o.

18 Pwen iyamulan nalin hu imwonen huya, pe hulah ya pwan mbulmaran. Pe hupwai iyatan hupa, “Yowu ara pwandrendres tam.”

19 Hapeko Yosep ipwai iyata nalin hu ipa, “Wawu mbunakanoh. Yo ara kunwiri noku Ngindrai pwi yoh. 20 Wawu mburi lohongai mamu para pakarawani yo. Hapeko Ngindrai isulyani lohongai mwomwan ara isarayah hiyan para kisopwat hu ndramat masih. Wawu kannimei pwen sehe mbulen kinmbusiy. 21 Pwen wawu mbunakanoh. Yo andre kuponokulani wawu kiyasura noru wawu hu.” Pwen Yosep iyki nongan para koisirai ara iya kili nalin hu pe imbusi ndriyahu ara iwayis.

Yosep imat

22 Pwen Yosep irosura yowe taman hu huro Yisip, pe hayou tan masih iyaharong ara isarayah sangat pe songui (110). 23 Pwen Yosep inime salsalin hu —- yihu tumbu Eparayim. Pe hu noru Makir ara, ara huwiri hu mamalaman o, pe huiki humimpwan mbupan. Makir ara noru Manasseh kamai.

24 Pwen Yosep ipwai iyata nalin hu ipa, “Pakeh nakumat, hapeko Yapan andre kiponokulani wawu kamulan pe andre kiwiri wawu kaya mawen kol iye. Pe andre kiwiri wawu kaya pwan nepo koluw kinpwatisingiy pwokeyan kinna kili Aparaham, Yisak, pe Yakop.” 25 Pwen Yosep ipwai iya kili hu noru Yisrayel para hu karandranga paingan, ipa, “Yo upahasaniy ndrokonan-ndrokonan tehe Ngindrai ara andre kisopwat wawu kamulan; pwen akawiri ndruwi kiyasura wawu pe wawu kaya mawen kol iye.” Yosep ipwai pe nalin hu ara hurandranga paingan iya nongan tehe ipwai.

26 Yosep imat, pe iro tandrohongan ara hayou tan ara sangat pe songui (110). Pwen huiki marasin iya nombuwen, para nombuwen andre kinpwala pwi. Pe huiki nombuwen iyera kokou
50:26 Eng:coffin; TP:bokis
pe iro Yisip.

New Testament

Copyright information for `NSS