a+ 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
b+ 1:5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; și în vs. 6-10, 17, 20
c+ 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi și Gen. 10:3 ); cele mai multe mss TM: Difat
d+ 1:8 Egipt; și în v. 11
e+ 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 10:23 ); cele mai multe mss TM nu conțin urmașii lui Aram
f+ 1:19 Peleg înseamnă împărțire
g+ 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal
h+ 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahșad, Cainan, Șelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13 )
i+ 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
j+ 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:11 ); c ele mai multe mss TM: Țefi
k+ 1:36 Câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna și Amalek
l+ 1:39 TM; Gen. 36:22 conține Hemam
m+ 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
n+ 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:26 ); cele mai multe mss TM: Hamran
o+ 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM și ale LXX (vezi și Gen. 36:27): Akan
p+ 1:42 TM: Dișon, o variantă a lui Dișan
q+ 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
r+ 1:48 Probabil fluviul Eufrat
s+ 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi și Gen. 36:39 ); cele mai multe mss TM: Pai

1 Chronicles 1

Părinții omenirii

Adam, Set, Enoș,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metușelah, Lameh,

Noe a , Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

Fiii b  lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșek și Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat c  și Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

O selecție a urmașilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim d , Put și Canaan.

Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10 Lui Cuș i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12 patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14 din el provin și iebusiții, amoriții, ghirgasiții,

15 hiviții, archiții, siniții,

16 arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahșad, Lud, iar urmașii lui Aram e : Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18 Lui Arpahșad i s-a născut Șelah, iar lui Șelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg f , pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21 Hadoram, Uzal, Dikla,

22 Eval g , Abimael, Șeba,

23 Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahșad h , Șelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah și

27 Avram sau Avraam i .

Urmașii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac și Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah. Lui Iokșan i s-au născut Șeba și Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac au fost Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo j , Gatam, Chenaz; din Timna s-a născut Amalek k .

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori și Homam l . Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Șobal au fost: Alvan m , Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țivon au fost: Aia și Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dișon. Fiii lui Dișon au fost: Hemdan n , Eșban, Itran și Cheran.

42 Fiii lui Ețer au fost: Bilhan, Zaavan și Iaakan o . Fiii lui Dișan p  au fost Uț și Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel q , au fost: Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45 Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46 Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui; numele cetății sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu r  a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau s . Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit și el. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,

54 căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Copyright information for NTLR