a+ 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
b+ 1:5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; și în vs. 6-10, 17, 20
c+ 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi și Gen. 10:3 ); cele mai multe mss TM: Difat
d+ 1:8 Egipt; și în v. 11
e+ 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 10:23 ); cele mai multe mss TM nu conțin urmașii lui Aram
f+ 1:19 Peleg înseamnă împărțire
g+ 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal
h+ 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahșad, Cainan, Șelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13 )
i+ 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
j+ 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:11 ); c ele mai multe mss TM: Țefi
k+ 1:36 Câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna și Amalek
l+ 1:39 TM; Gen. 36:22 conține Hemam
m+ 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
n+ 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi și Gen. 36:26 ); cele mai multe mss TM: Hamran
o+ 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM și ale LXX (vezi și Gen. 36:27): Akan
p+ 1:42 TM: Dișon, o variantă a lui Dișan
q+ 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
r+ 1:48 Probabil fluviul Eufrat
s+ 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi și Gen. 36:39 ); cele mai multe mss TM: Pai

1 Chronicles 1

Părinții omenirii

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe a, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

5Fiii b lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat c și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

O selecție a urmașilor lui Ham

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim d, Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din el provin și iebusiții, amoriții, ghirgasiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahșad, Lud, iar urmașii lui Aram e: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s-a născut Șelah, iar lui Șelah i s-a născut Eber.

19Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg f, pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Eval g, Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24Sem, Arpahșad h, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram sau Avraam i.

Urmașii lui Avraam

28Fiii lui Avraam au fost Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i-a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah. Lui Iokșan i s-au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac au fost Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

35Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo j, Gatam, Chenaz; din Timna s-a născut Amalek k.

37Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

38Fiii lui Seir au fost: Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost Hori și Homam l. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost: Alvan m, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țivon au fost: Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost Dișon. Fiii lui Dișon au fost: Hemdan n, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost: Bilhan, Zaavan și Iaakan o. Fiii lui Dișan p au fost Uț și Aran.

Dinastia edomită

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel q, au fost: Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui; numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu r a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau s. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51Hadad însă a murit și el. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,

54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Copyright information for NTLR