a+ 2:6 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, câteva mss LXX (vezi și 1Regi 4:31): Darda
b+ 2:7 Acar înseamnă tulburare, un joc de cuvinte cu Acan din cartea Iosua
c+ 2:7 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil DOMNULUI, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
d+ 2:9 Ebr: Chelubai, o variantă a lui Caleb
e+ 2:11 LXX (vezi și Rut 4:21 ); TM: Salma
f+ 2:21 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
g+ 2:23 Havot-Iair înseamnă Așezările lui Iair
h+ 2:23 Tată poate însemna și strămoș sau fondator; în multe locuri din acest capitol
i+ 2:25 Sau: Oren, Oțem, din Ahia
j+ 2:42 Sensul propoziției în ebraică este nesigur
k+ 2:55 Sau: soferiților; sau: sifriților, probabil locuitorii Chiriat-Seferului

1 Chronicles 2

Fiii lui Israel

Fiii lui Israel au fost: Ruben, Simeon, Levi și Iuda, Isahar și Zabulon,

Dan, Iosif și Beniamin, Neftali, Gad și Așer.

Urmașii lui Iuda

Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan și Șela; aceștia i s-au născut din fiica canaanitului Șua. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului , astfel că El l-a omorât.

Tamara, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și pe Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost în număr de cinci.

Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.

Fiii lui Zerah au fost: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara a – în total cinci.

Acar b , cel care l-a tulburat pe Israel și a păcătuit cu privire la lucrurile dedicate c Domnului , a fost unul dintre fiii lui Carmi.

Azaria a fost unul dintre fiii lui Etan.

Fiii care i s-au născut lui Hețron au fost: Ierahmeel, Ram și Caleb d .

10 Lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahșon, căpetenia fiilor lui Iuda,

11 lui Nahșon i s-a născut Salmon e , lui Salmon i s-a născut Boaz,

12 lui Boaz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Ișai,

13 iar lui Ișai i s-au născut Eliab, întâiul lui născut, Abinadab, al doilea, Șimea, al treilea,

14 Netanel, al patrulea, Radai, al cincilea,

15 Oțem, al șaselea și David, al șaptelea.

16 Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Țeruia i-a născut pe Abișai, pe Ioab și pe Asael – în total trei.

17 Abigail l-a născut pe Amasa, ismaelitul Ieter fiind tatăl lui Amasa.

18 Caleb, fiul lui Hețron, a avut copiii de la Azuba, soția lui, și de la Ieriot. Fiii lui Azuba au fost: Ieșer, Șobab și Ardon.

19 După ce Azuba a murit, Caleb s-a căsătorit cu Efrata, și ea i l-a născut pe Hur.

20 Lui Hur i s-a născut Uri, iar lui Uri – Bețalel.

21 Apoi Hețron a intrat la f  fiica lui Machir, tatăl lui Ghilad. El avea șaizeci de ani când a luat-o de soție. Ea i l-a născut pe Segub.

22 Lui Segub i s-a născut Iair. Acesta a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Ghilad.

23 Gheșuriții și arameii i-au luat Havot-Iair g  împreună cu cetatea Chenat și satele dimprejurul ei – în total șaizeci. Toți aceștia sunt urmașii lui Machir, tatăl h  lui Ghilad.

24 După moartea lui Hețron în Caleb-Efrata, Abia, soția lui Hețron, i l-a născut pe Așhur, tatăl lui Tekoa.

25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul lui născut, apoi Buna, Oren, Oțem și Ahia i .

26 Ierahmeel a mai avut o soție care se numea Atara. Ea este mama lui Onam.

27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer.

28 Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai au fost Nadab și Abișur.

29 Numele soției lui Abișur era Abihail. Ea i-a născut pe Ahban și pe Molid.

30 Fiii lui Nadab au fost Seled și Apayim. Seled a murit fără să lase în urmă fii.

31 Fiul lui Apayim a fost Iși, fiul lui Iși a fost Șeșan, iar fiul lui Șeșan a fost Ahlai.

32 Fiii lui Iada, fratele lui Șamai, au fost Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără să lase în urmă fii.

33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet și Zaza. Aceștia au fost urmașii lui Ierahmeel.

34 Șeșan nu a avut fii, ci a avut numai fiice. Șeșan a mai avut un sclav egiptean, care se numea Iarha.

35 Șeșan i-a dat-o de soție lui Iarha, slujitorul său, pe una dintre fiicele sale. Aceasta i l-a născut pe Atai.

36 Lui Atai i s-a născut Natan, iar lui Natan – Zabad.

37 Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal – Obed.

38 Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu – Azaria.

39 Lui Azaria i s-a născut Heleț, iar lui Heleț – Elasa.

40 Lui Elasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai – Șalum.

41 Lui Șalum i s-a născut Iekamia, iar lui Iekamia – Elișama.

42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meșa, întâiul lui născut, tatăl lui Zif, și Mareșa, celălalt fiu j , tatăl lui Hebron.

43 Fiii lui Hebron au fost: Korah, Tapuah, Rechem și Șema.

44 Lui Șema i s-a născut Raham, tatăl lui Iorkoam, iar lui Rechem i s-a născut Șamai.

45 Fiul lui Șamai a fost Maon, tatăl lui Bet-Țur.

46 Efa, țiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moța și pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez.

47 Fiii lui Iodai au fost: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.

48 Maaca, țiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Șever și pe Tirhana.

49 Apoi i-a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Mahbena și tatăl lui Ghiva. Fiica lui Caleb a fost Acsa.

50 Aceștia au fost urmașii lui Caleb. Fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, au fost: Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,

51 Salma, tatăl lui Betleem, și Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52 Tot dintre urmașii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, fac parte Haroe, jumătate din clanul lui Menuha

53 și clanurile lui Chiriat-Iearim: itriții, putiții, șumatiții și mișraiții. Din aceste clanuri provin țoratiții și eștaoliții.

54 Urmași ai lui Salma au mai fost: Betleem, netofatiții, Atrot din Bet-Ioab, jumătate din clanul lui Manaha, țoriții,

55 clanurile scribilor k  care locuiau la Iabeț, tiratiții, șimatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții care provin din Hamat, tatăl lui Bet-Recab.

Copyright information for NTLR