a+ 4:3 Câteva mss LXX, VUL; TM: tatăl; sensul ebraic al propoziției este nesigur
b+ 4:4 Tată poate însemna și strămoș sau fondator; în multe locuri din acest capitol
c+ 4:7 Sau: Ițhar
d+ 4:9 Iabeț sună asemănător cu termenul ebraic pentru durere
e+ 4:12 Lit.: tatăl lui Ir-Nahaș
f+ 4:13 Câteva mss LXX, VUL; TM nu conține Meonotai
g+ 4:14 Lit.: tatăl lui Ge-Harașim
h+ 4:18 Probabil fiica lui Faraon, din v. 18
i+ 4:19 Sensul versetului în ebraică este nesigur
j+ 4:33 Câteva mss LXX (vezi și Ios. 19:8); TM: Baal
k+ 4:41 Vezi nota de la 2:7

1 Chronicles 4

Alți urmași ai lui Iuda

1Fiii lui Iuda au fost: Pereț, Hețron, Carmi, Hur și Șobal.

2Lui Reaia, fiul lui Șobal, i s-a născut Iahat, iar lui Iahat – Ahumai și Lahad. Aceștia au alcătuit clanurile țoratiților.

3Fiii a lui Etam au fost: Izreel, Ișma și Idbaș. Sora lor se numea Hațlel-Poni.

4Penuel a fost tatăl lui Ghedor, Ezer a fost tatăl lui Hușa. Aceștia au fost urmașii lui Hur, întâiul născut al lui Efrata și tatăl b lui Betleem.

5Așhur, tatăl lui Tekoa, a avut două soții: Hela și Naara.

6Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari. Aceștia au fost fiii născuți de Naara.

7Fiii Helei au fost: Țeret, Țohar c și Etnan.

8Din Coț provin Anub, Hațoveva și clanurile lui Aharhel, fiul lui Harum.

9Iabeț a fost mai renumit decât frații săi. Mama lui îl numise Iabeț d, zicând: „L-am născut cu mari dureri.“

10Iabeț L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta și mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine și păzește-mă de rău ca să nu ajung în durere!“ Și Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse.

11Lui Chelub, fratele lui Șuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eșton.

12Lui Eșton i s-a născut Bet-Rafa, Paseah și Tehina, întemeietorul cetății Nahaș e. Aceștia sunt bărbații care provin din Reca.

13Fiii lui Chenaz au fost Otniel și Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat și Meonotai f.

14Lui Meonotai i s-a născut Ofra, iar lui Seraia – Ioab, întemeietorul Văii Meșteșugarilor g, căci erau meșteșugari.

15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune, au fost: Iru, Ela și Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.

16Fiii lui Iehalel-El au fost: Zif, Zifa, Tiria și Asarel.

17Fii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Una din soțiile h lui Mered i-a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa.

18(Soția lui iudeică îi născuse pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iekutiel, tatăl lui Zanoah.) Aceștia au fost fiii Bitiei, fiica lui Faraon, cu care s-a căsătorit Mered.

19Fiii soției lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl garmitului Cheila și maakatitul Eștemoa i.

20Fiii lui Simon au fost: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Iși au fost: Zohet și Ben-Zohet.

21Urmașii lui Șela, fiul lui Iuda, au fost: Er, tatăl lui Leca, Lada, tatăl lui Mareșa, clanurile țesătorilor de in subțire din Bet-Așbea,

22Iochim și bărbații din Cozeba, Ioaș, Saraf, cel care a stăpânit peste Moab, și Iașubi-Lehem. (Aceste date sunt vechi.)

23Ei erau olari și locuiau în Netaim și în Ghedera. Ei locuiau acolo împreună cu regele și erau în slujba lui.

Urmașii lui Simeon

24Urmașii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul;

25fiul acestuia, Șalum; fiul acestuia, Mibsam; fiul acestuia, Mișma.

26Urmașii lui Mișma au fost: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacur; fiul acestuia, Șimei.

27Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice, dar frații lui nu au avut mulți fii; prin urmare, întregul lor clan nu a devenit atât de numeros precum fiii lui Iuda.

28Ei au locuit în Beer-Șeba, Molada, Hațar-Șual,

29Bilha, Ețem, Tolad,

30Betuel, Horma, Țiklag,

31Bet-Marcabot, Hațar-Susim, Bet-Biri și Șaarayim. Acestea au fost cetățile lor până în perioada domniei lui David.

32Printre așezările lor mai erau și Etam, Ayin, Rimon, Tochen și Așan, – cinci cetăți, –

33precum și toate așezările din împrejurimile acestor cetăți până la Baalat j. Acestea au fost așezările lor și înscrierile lor genealogice.

34Meșobab, Iamlek, Ioșa, fiul lui Amația,

35Ioel, Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel,

36Elioenai, Iaakova, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia

37și Ziza, fiul lui Șifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia

38– aceștia, menționați pe nume, au fost conducători în clanurile lor. Familiile lor au devenit o mare mulțime.

39Ei s-au dus înspre intrarea Ghedorului, până la răsăritul văii, ca să caute pășune pentru turmele lor.

40Au găsit pășune grasă și bună; ținutul era larg, liniștit și pașnic. Locuitorii care au fost înainte acolo proveneau din Ham.

41Aceștia, menționați pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, regele lui Iuda, și le-au atacat corturile, iar pe meuniții pe care i-au găsit acolo i-au nimicit k, după cum se vede și astăzi, și s-au așezat ei în locul lor, deoarece acolo era pășune pentru turmele lor.

42Dintre aceștia, adică dintre simeoniți, au plecat spre muntele Seir cinci sute de bărbați, având drept căpetenii pe Pelatia, pe Nearia, pe Refaia și pe Uziel – toți fii ai lui Iși.

43Au nimicit rămășița amalekiților care scăpase și au locuit ei acolo până în ziua de azi.

Copyright information for NTLR