a+ 6:15 Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
b+ 6:16 TM: Gherșom, o variantă a lui Gherșon; și în vs. 17, 20, 43, 62, 71
c+ 6:25-26 Câteva mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: Amasai, Ahimot 26 și Elkana. Fiii lui Elkana au fost
d+ 6:27 TM; Câteva mss LXX (vezi și 1 Sam. 1:19, 20; 1 Cron. 6:33, 34 ): Ieroham, Samuel, fiul lui Elkana.
e+ 6:28 Câteva mss LXX, Siriacă (vezi și 1 Sam. 8:2 și 1 Cron. 6:33 ); TM nu conține Ioel, ci: au fost Vașni – întâiul născut – și Abia, însă Ioel apare în variantele textuale, precum și în textele precizate, iar Vașni se scrie foarte asemănător cu expresia și al doilea
f+ 6:57 Vezi Ios. 21:13; TM: cetățile de scăpare Hebron și Libna
g+ 6:59 TM; LXX, Siriacă (vezi și Ios. 21:16 ) adaugă și: Iuta cu pășunile din jur
h+ 6:60 Ios. 21:17 adaugă și: Ghivon cu pășunile din jur
i+ 6:67 Vezi Ios. 21:21; TM: cetățile de scăpare: Șehem cu terenul dimprejur, în muntele lui Efraim și Ghezer
j+ 6:77 TM; LXX și Ios. 21:34 adaugă și: Iokneam cu pășunile din jur, Karta cu pășunile din jur

1 Chronicles 6

Familia preoțească a lui Aaron

1Fiii lui Levi au fost: Gherșon, Chehat și Merari.

2Fiii lui Chehat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

3Urmașii lui Amram au fost: Aaron, Moise și Miriam. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar și Itamar.

4Lui Elazar i s-a născut Fineas, iar lui Fineas – Abișua.

5Lui Abișua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi – Uzi.

6Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia – Meraiot.

7Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria – Ahitub.

8Lui Ahitub i s-a născut Țadok, iar lui Țadok – Ahimaaț.

9Lui Ahimaaț i s-a născut Azaria, iar lui Azaria – Iohanan.

10Lui Iohanan i s-a născut Azaria, cel care a slujit ca preot în Casa zidită de Solomon la Ierusalim.

11Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria – Ahitub.

12Lui Ahitub i s-a născut Țadok, iar lui Țadok – Șalum.

13Lui Șalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia – Azaria.

14Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia – Iehoțadak.

15Iehoțadak a fost dus în captivitate, atunci când Domnul a dus în captivitate Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar a  .

Urmașii lui Levi

16Deci fiii lui Levi au fost: Gherșon b  , Chehat și Merari.

17Numele fiilor lui Gherșon au fost Libni și Șimei.

18Fiii lui Chehat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

19Fiii lui Merari au fost Mahli și Muși. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit strămoșilor lor.

Fiii lui Gherșon

20Din Gherșon provin: fiul său, Libni; fiul acestuia, Iahat; fiul acestuia, Zima;

21fiul acestuia, Ioah; fiul acestuia, Ido; fiul acestuia, Zerah; fiul acestuia, Ieotrai.

Fiii lui Chehat

22Urmașii lui Chehat au fost: fiul său, Aminadab; fiul acestuia, Korah; fiul acestuia, Asir;

23fiul acestuia, Elkana; fiul acestuia, Ebiasaf; fiul acestuia, Asir;

24fiul acestuia, Tahat; fiul acestuia, Uriel; fiul acestuia, Uzia; fiul acestuia, Saul.

25Fiii lui Elkana au fost: Amasai, Ahimot;

26fiul acestuia din urmă, Elkana c  ; fiul acestuia, Țofai; fiul acestuia, Nahat;

27fiul acestuia, Eliab; fiul acestuia, Ieroham; fiul acestuia, Elkana d  .

28Fiii lui Samuel au fost Ioel e  – întâiul lui născut – și Abia, al doilea.

Fiii lui Merari

29Urmașii lui Merari au fost: Mahli; fiul acestuia, Libni; fiul acestuia, Șimei; fiul acestuia, Uza;

30fiul acestuia, Șimea; fiul acestuia, Haghia; fiul acestuia, Asaia.

Genealogiile cântăreților de la Casa DOMNULUI

31Iată-i pe cei numiți de David responsabili să înalțe cântări în Casa Domnului , de când Chivotul a avut un loc de odihnă.

32Ei au continuat să slujească prin cântări înaintea Tabernaculului, Cortul Întâlnirii, până când Solomon a zidit Casa Domnului din Ierusalim; ei își făceau slujba potrivit ordinii care le fusese stabilită.

33Iată-i pe cei numiți să slujească și pe urmașii lor: dintre urmașii chehatiților – Heman cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34fiul lui Elkana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35fiul lui Țuf, fiul lui Elkana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36fiul lui Elkana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania,

37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Korah,

38fiul lui Ițhar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel;

39fratele lui Eman, Asaf, era numit la dreapta acestuia. Asaf era fiul lui Berechia, fiul lui Șimea,

40fiul lui Mihail, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei,

43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșon, fiul lui Levi;

44dintre urmașii lui Merari, care erau rudele lor și care erau așezați la stânga lui Eman – Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluh,

45fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia,

46fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer,

47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48Rudele lor, leviții, erau responsabili cu toată lucrarea de la Tabernacul, Casa lui Dumnezeu.

49Aaron și fiii lui aduceau jertfele pe altarul arderilor de tot și pe altarul tămâierii, erau responsabili de toată lucrarea în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

Genealogia lui Aaron

50Aceștia sunt urmașii lui Aaron: fiul său, Elazar; fiul acestuia, Fineas; fiul acestuia, Abișua;

51fiul acestuia, Buchi; fiul acestuia, Uzi; fiul acestuia, Zerahia;

52fiul acestuia, Meraiot; fiul acestuia, Amaria; fiul acestuia, Ahitub;

53fiul acestuia, Țadok; fiul acestuia, Ahimaaț.

Proprietățile preoților

54Iată care sunt locuințele lor, potrivit așezărilor lor, în teritoriul care le-a fost dat: urmașilor lui Aaron din clanul chehatiților (căci ei au ieșit primii la sorți)

55le-au dat Hebronul, în țara lui Iuda, cu pășunile din jur,

56însă câmpia cetății și satele dimprejurul ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune;

57au dat deci urmașilor lui Aaron cetatea de refugiu a Hebronului, precum și Libna f  cu pășunile din jur, Iatir, Eștemoa cu pășunile din jur,

58Hilen cu pășunile din jur, Debir cu pășunile din jur,

59Așan cu pășunile din jur g  și Bet-Șemeș cu pășunile din jur ;

60pe teritoriul seminției lui Beniamin li s-au dat Gheva cu pășunile din jur h  , Alemet cu pășunile din jurși Anatot cu pășunile din jur. Toate cetățile lor erau în număr de treisprezece și au fost împărțite între clanurile lor.

Proprietățile leviților

61Chehatiților care au mai rămas li s-au dat, prin tragere la sorți, zece cetăți dintre cele ale clanurilor seminției, adică ale jumătății seminției lui Manase.

62Clanurilor gherșoniților li s-au dat treisprezece cetăți pe teritoriul seminției lui Isahar, a lui Așer, a lui Neftali și a lui Manase, în Bașan.

63Clanurilor merariților li s-au dat douăsprezece cetăți pe teritoriul seminției lui Ruben, a lui Gad, a lui Dan și a lui Zabulon.

64Și astfel, israeliții au dat leviților aceste cetăți cu pășunile din jur.

65Aceste cetăți, menționate pe nume, le-au dat, prin sorți, pe teritoriul seminției lui Iuda, al seminției lui Beniamin și al seminției lui Simeon.

66Dar unele din clanurile chehatiților au mai primit cetăți și pe teritoriul seminției lui Efraim.

67Le-au dat, ca cetăți de refugiu, următoarele: Șehem, cu pășunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Efraim, Ghezer i  cu pășunile din jur,

68Iokmeam cu pășunile din jur, Bet-Horon cu pășunile din jur,

69Aialon cu pășunile din jurși Gat-Rimon cu pășunile din jur.

70Pe teritoriul jumătății seminției lui Manase, clanurilor care au rămas din urmașii lui Chehat le-au dat: Aner cu pășunile din jurși Bilam cu pășunile din jur.

71Gherșoniților le-au fost date, pe teritoriul clanurilor jumătății seminției lui Manase, următoarele: Golan, în Bașan, cu pășunile din jurși Aștarot cu pășunile din jur.

72Pe teritoriul seminției lui Isahar le-au dat: Kedeș cu pășunile din jur, Dabrat cu pășunile din jur,

73Ramot cu pășunile din jurși Anem cu pășunile din jur.

74Pe teritoriul seminției lui Așer le-au dat: Mașal cu pășunile din jur, Abdon cu pășunile din jur,

75Hukok cu pășunile din jurși Rehob cu pășunile din jur.

76Pe teritoriul seminției lui Neftali le-au dat: Kedeșul Galileii cu pășunile din jur, Hamon cu pășunile din jurși Chiriatayim cu pășunile din jur.

77Merariților care au mai rămas le-au fost date, pe teritoriul seminției lui Zabulon, următoarele: Rimono cu pășunile din jur, Tabor cu pășunile din jur j  ,

78iar de cealaltă parte a Iordanului, nu departe de Ierihon, la răsărit de Iordan, pe teritoriul seminției lui Ruben, le-au dat: Bețer, în pustie, cu locurile lui pentru pășune, Iahța cu pășunile din jur,

79Chedemot cu pășunile din jurși Mefaat cu pășunile din jur.

80Pe teritoriul seminției lui Gad le-au dat: Ramotul Ghiladului cu pășunile din jur, Mahanayim cu pășunile din jur,

81Heșbon cu pășunile din jurși Iazer cu pășunile din jur.

Copyright information for NTLR