a+ 7:13 Câteva mss TM și ale LXX (vezi și Gen. 46:24 și Num. 26:49); cele mai multe mss TM: Șalum
b+ 7:23 Vezi nota de la 2:21
c+ 7:23 Beria sună asemănător cu expresia ebraică pentru în n ecaz
d+ 7:34 Sau: Urmașii fratelui său, Șomer, au fost: Rohga
e+ 7:34 Sau: Huba
f+ 7:37 Posibil o variantă a lui Ieter

1 Chronicles 7

Urmașii lui Isahar

Fiii lui Isahar au fost: Tola, Pua, Iașub și Șimron – în total patru.

Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel; ei au fost căpeteniile familiilor lor, adică ale neamului lui Tola, bărbați războinici în neamul lor. Pe vremea lui David, numărul lor era de douăzeci și două de mii șase sute.

Fiul lui Uzi a fost Izrahia; Fiii lui Izrahia au fost: Mihail, Obadia, Ioel și Ișia – în total cinci căpetenii.

Alături de ei, după genealogiile lor, potrivit familiilor lor, erau cete de luptători pregătiți pentru război, în număr de treizeci și șase de mii, căci aveau multe soții și mulți fii.

Rudele lor din toate clanurile lui Isahar, războinici viteji, erau în număr de optzeci și șapte de mii, cu toții înscriși în genealogii.

Urmașii lui Beniamin

Fiii lui Beniamin au fost: Bela, Becher și Iediael – în total trei.

Fiii lui Bela au fost: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri – cinci căpetenii ale familiilor lor, războinici viteji. Erau înscriși în genealogii ca fiind în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru.

Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alemet. Toți aceștia au fost fiii lui Becher.

Ei au fost înscriși în genealogiile lor, drept căpetenii ale familiilor lor, războinici viteji, în număr de douăzeci de mii două sute.

10 Fiul lui Iediael a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarșiș și Ahișahar.

11 Toți aceștia au fost urmașii lui Iediael, căpetenii de familii, războinici viteji. Erau șaptesprezece mii două sute de bărbați în stare să meargă la oaste pentru a lupta.

12 Șupiții și hupiții au fost urmași ai lui Ir, iar hușiții au fost urmașii lui Aher.

Urmașii lui Neftali

13 Fiii lui Neftali au fost: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem a – urmași ai Bilhei.

Urmașii lui Manase

14 Fiii lui Manase au fost: primul a fost Asriel, născut din țiitoarea lui arameică, (ea l-a mai născut și pe Machir, tatăl lui Ghilad;

15 Machir și-a luat soții dintre hupiți și dintre șupiți; numele surorii lui era Maaca), al doilea a fost Țelofhad, însă Țelofhad a avut numai fiice.

16 Maaca, soția lui Machir, i-a născut un fiu și i-a pus numele Pereș. Fratele său a fost Șereș, iar fiii săi au fost Ulam și Rechem.

17 Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceștia au fost fiii lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

18 Sora lui Ghilad, Hamolehet, i-a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla.

19 Fiii lui Șemida au fost: Ahian, Șehem, Likhi și Aniam.

Urmașii lui Efraim

20 Urmașii lui Efraim au fost: Șutelah; fiul acestuia, Bered, fiul acestuia, Tahat, fiul acestuia, Elada, fiul acestuia, Tahat,

21 fiul acestuia, Zabad, fiul acestuia, Șutelah, precum și Ezer și Elad. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că aceștia veniseră să le prade vitele.

22 Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile și rudele lui au venit ca să-l mângâie.

23 El a intrat la soția lui b , care a rămas însărcinată și i-a născut un fiu. I-a pus numele Beria c  fiindcă era necaz în familia lui.

24 Fiica lui Efraim, Șeera, a întemeiat Bet-Horonul de Jos, Bet-Horonul de Sus și Uzen-Șeera.

25 Refah a fost fiul lui, iar fiul acestuia – Reșef, fiul acestuia – Telah, fiul acestuia – Tahan,

26 fiul acestuia – Ladan, fiul acestuia – Amihud, fiul acestuia – Elișama,

27 fiul acestuia – Nun, fiul acestuia – Iosua.

28 Teritoriile și așezările lor au fost: Betel cu satele dimprejurul lui, Naaran, la răsărit, iar la apus, Ghezer cu satele dimprejurul lui, Șehem cu satele dimprejurul lui, până la Aia cu satele dimprejurul ei

29 și până la hotarul cu manasiții, incluzând Bet-Șan cu satele dimprejurul lui, Taanah cu satele dimprejurul lui, Meghido cu satele dimprejurul lui și Dor cu satele dimprejurul lui. În toate acestea locuiau urmașii lui Iosif, fiul lui Israel.

Urmașii lui Așer

30 Urmașii lui Așer au fost: Imna, Ișva, Ișvi și Beria; sora lor era Serah.

31 Fiii lui Beria au fost Heber și Malchiel, acesta din urmă fiind tatăl lui Birzayit.

32 Lui Heber i s-au născut: Iaflet, Șomer, Hotam și Șua, sora acestora.

33 Fiii lui Iaflet au fost: Pasah, Bimhal și Așvat. Aceștia au fost fiii lui Iaflet.

34 Fiii lui Șomer au fost: Ahi d  și Rohga, Iehuba e  și Aram.

35 Fiii lui Helem, un frate al lui Șomer, au fost: Țofah, Imna, Șeleș și Amal.

36 Fiii lui Țofah au fost: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra,

37 Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran f  și Beera.

38 Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa și Ara.

39 Fiii lui Ula au fost: Arah, Haniel și Riția.

40 Toți aceștia au fost urmașii lui Așer, căpetenii ale familiilor lor, războinici aleși și viteji, prinți cu vază. Numărul bărbaților pregătiți pentru război, înscriși în genealogii, a fost de douăzeci și șase de mii.

Copyright information for NTLR