a+ 8:3 Sau: Ghera, tatăl lui Ehud
b+ 8:29 Câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 9:35); TM nu conține Ieiel
c+ 8:29 Tată poate însemna și strămoș sau fondator
d+ 8:30 Câteva mss LXX (vezi și 1 Cron. 9:36); TM nu conține Ner
e+ 8:33 Cunoscut și ca Iș-Boșet
f+ 8:34 Cunoscut și ca Mefiboșet
g+ 8:38 Sau: Azrikam, Bocru

1 Chronicles 8

Urmașii lui Beniamin

Lui Beniamin i s-au născut următorii: Bela, întâiul lui născut, Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

Noha, al patrulea și Rafa, al cincilea.

Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud a ,

Abișua, Naaman, Ahoah,

Ghera, Șefufan și Huram.

Iată-i pe urmașii lui Ehud, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Gheva și care au fost duși în captivitate, în Manahat:

Naaman, Ahia, Ghera, cel care i-a condus în captivitate și căruia i s-au născut Uza și Ahihud,

apoi Șaharayim, care a avut fii în țara Moabului, după ce le-a izgonit pe Hușim și pe Baara, soțiile lui.

Din Hodeș, soția lui, i s-au născut: Iobab, Țibia, Meșa, Malcam,

10 Ieuț, Sachia și Mirma. Aceștia au fost fiii lui, căpetenii de familii.

11 Din Hușim i se născuseră Abitub și Elpaal.

12 Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mișam, Șamed (cel care a zidit Ono și Lod cu satele dimprejurul lor),

13 Beria și Șema, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Aialon și care i-au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

14 Ahio, Șașak, Ieremot,

15 Zebadia, Arad, Eder,

16 Mihail, Ișpa și Ioha au fost fiii lui Beria.

17 Zebadia, Meșulam, Hizchi, Heber,

18 Ișmerai, Izlia și Iobab au fost fiii lui Elpaal.

19 Iachim, Zicri, Zabdi,

20 Elienai, Țiletai, Eliel,

21 Adaia, Beraia și Șimrat au fost fiii lui Șimei.

22 Ișpan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zihri, Hanan,

24 Hanania, Elam, Antotia,

25 Ifdeia și Penuel au fost fiii lui Șașak.

26 Șamșerai, Șeharia, Atalia,

27 Iaareșia, Ilie și Zicri au fost fiii lui Ieroham.

28 Toți acestea au fost căpetenii de familii, fiind înscrise în genealogiile lor drept căpetenii. Ei au locuit la Ierusalim.

Familia lui Saul

29 Ieiel b , tatăl c  lui Ghivon, a locuit în Ghivon. Numele soției lui era Maaca.

30 Abdon a fost fiul lui întâi născut, urmat apoi de Țur, Chiș, Baal, Ner d , Nadab,

31 Ghedor, Ahio, Zecher

32 și Miklot, căruia i s-a născut Șimea. Și aceștia, asemenea rudelor lor, au locuit la Ierusalim împreună cu rudele lor.

33 Lui Ner i s-a născut Chiș, lui Chiș – Saul, iar lui Saul – Ionatan, Malchi-Șua, Abinadab și Eșbaal e .

34 Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal f ; lui Merib-Baal i s-a născut Mica.

35 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melek, Tarea și Ahaz.

36 Lui Ahaz i s-a născut Iehoada; lui Iehoada i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri, iar lui Zimri i s-a născut Moța.

37 Lui Moța i s-a născut Bina, al cărui fiu a fost Rafa. Fiul acestuia a fost Elasa, iar fiul acestuia a fost Ațel.

38 Ațel a avut șase fii; numele lor au fost: Azrikam, întâiul lui născut g , Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia au fost fiii lui Ațel.

39 Fiii lui Eșek, fratele lui Ațel, au fost: Ulam, întâiul lui născut, Ieuș, al doilea, și Elifelet, al treilea.

40 Fiii lui Ulam au fost războinici viteji, arcași. Ei au avut mulți fii și nepoți – în total o sută cincizeci. Toți aceștia au fost urmași ai lui Beniamin.

Copyright information for NTLR