a+ 9:19 Este vorba despre Templu; și în vs. 21, 23
b+ 9:35 Tată poate însemna și strămoș sau fondator
c+ 9:39 Cunoscut și ca Iș-Boșet
d+ 9:40 Cunoscut și ca Mefiboșet
e+ 9:41 LXX, VUL, Siriacă (vezi și 1 Cron. 8:35 ); TM nu conține Ahaz
f+ 9:42 Câteva mss TM, LXX (vezi și 1 Cron. 8:36, unde apare Iehoada, o variantă a lui Iada); cele mai multe mss TM: Iara
g+ 9:43 Ebr.: Refaia, o variantă a lui Rafa
h+ 9:44 Sau: Azrikam, întâiul său născut, Bocru însemnând întâi născut

1 Chronicles 9

Primii repatriați la Ierusalim

1Întreg Israelul a fost înscris în genealogii și trecut în „Cartea regilor lui Israel“. Iuda însă a fost luat în captivitate, la Babilon, din cauza necredincioșiei lui.

2Primii locuitori care s-au reîntors la proprietățile din cetățile lor, au fost câțiva israeliți, preoții, leviții și slujitorii de la Templu.

3Aceia dintre urmașii lui Iuda, ai lui Beniamin, ai lui Efraim și ai lui Manase, care au locuit la Ierusalim, au fost:

4Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, – dintre fiii lui Pereț, fiul lui Iuda;

5dintre șiloniți – Asaia, cel întâi născut, împreună cu fiii lui;

6dintre zerahiți – Ieuel, precum și rudele lor în număr de șase sute nouăzeci;

7dintre beniamiți – Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Hasnua;

8apoi Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9de asemenea, și rudele lor, înscrise în genealogii, în număr de nouă sute cincizeci și șase; toți acești bărbați erau căpetenii de familie, potrivit familiilor lor.

10Dintre preoți – Iedaia, Iehoiarib, Iachin,

11Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, conducător peste Casa lui Dumnezeu;

12Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur fiul lui Malchia; Maasai, fiul lui Adiel, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer;

13de asemenea, și rudele lor, căpeteniile familiilor lor, în număr de o mie șapte sute șaizeci; ei erau oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

14Dintre leviți – Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azrikam, fiul lui Hașabia, dintre fiii lui Merari,

15Bakbakar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

16Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elkana, cel care a locuit în satele netofatiților.

17Dintre portari – Șalum, Akub, Talmon, Ahiman și rudele lor. Șalum era căpetenia;

18el este și azi la poarta regelui de la răsărit. Ei au fost portarii taberei leviților.

19Șalum, fiul lui Kore, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Korah, și rudele lui din neamul tatălui său, korahiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului a  , la fel cum părinții lor fuseseră responsabili în tabăra Domnului cu păzirea intrării.

20Odinioară, Fineas, fiul lui Elazar, fusese conducătorul lor, iar Domnul era cu el.

21Zaharia, fiul lui Meșelemia, a fost portar al intrării Cortului Întâlnirii.

22Toți cei aleși ca portari ai intrărilor au fost în număr de două sute doisprezece; ei au fost înscriși în genealogiile lor, în satele lor. Ei au fost numiți în slujba aceasta de încredere de către David și văzătorul Samuel.

23Ei și urmașii lor au primit ca responsabilitate să păzească porțile Casei Domnului , adică ale Cortului.

24Erau portari în toate cele patru vânturi: răsărit, apus, nord și sud.

25Rudele lor veneau din când în când din satele lor, ca să stea împreună cu ei câte șapte zile.

26Căci cei patru portari vestiți, toți leviți, puși în slujba aceasta de încredere, erau responsabili atât peste odăi, cât și peste vistieriile Casei lui Dumnezeu.

27Ei petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, pentru că erau responsabili cu paza ei; de asemenea, ei aveau responsabilitatea să o deschidă în fiecare dimineață.

28Unii dintre ei aveau grijă de uneltele pentru slujbă – ei le numărau și atunci când erau aduse, și atunci când erau luate.

29Alții aveau grijă de vase, de toate vasele cele sfinte, de făina aleasă, de vin, de ulei, de tămâie și de miresme.

30Alții, dintre fiii preoților, pregăteau amestecul de mirodenii.

31Levitului Matitia, întâiul născut al korahitului Șalum, îi era încredințată pregătirea turtelor.

32Unii dintre chehatiți, dintre rudele lor, erau responsabili să pregătească pâinea prezentării pentru fiecare zi de Sabat.

33Aceștia au fost cântăreții, căpeteniile familiilor leviților, care locuiau în odăile Templului, neavând alte îndatoriri, deoarece erau angajați în slujire zi și noapte.

34Acestea au fost căpeteniile familiilor leviților, căpetenii înscrise în genealogii. Ei locuiau la Ierusalim.

Familia lui Saul

35La Ghivon a locuit tatăl b  lui Ghivon, Ieiel. Numele soției lui era Maaca.

36Abdon a fost fiul lui întâi născut, urmat apoi de: Țur, Chiș, Baal, Ner, Nadab,

37Ghedor, Ahio, Zaharia și Miklot.

38Lui Miklot i s-a născut Șimam. Și aceștia, asemenea rudelor lor, au locuit la Ierusalim împreună cu rudele lor.

39Lui Ner i s-a născut Chiș, lui Chiș – Saul, iar lui Saul – Ionatan, Malchi-Șua, Abinadab și Eșbaal c  .

40Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal; lui Merib-Baal d  i s-a născut Mica.

41Fiii lui Mica au fost: Piton, Melek, Tahrea și Ahaz e  .

42Lui Ahaz i s-a născut Iada f  ; lui Iada i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri, iar lui Zimri i s-a născut Moța.

43Lui Moța i s-a născut Bina, al cărui fiu a fost Rafa g  . Fiul acestuia a fost Elasa, iar fiul acestuia a fost Ațel.

44Ațel a avut șase fii; numele lor au fost: Azrikam, Bocru h  , Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia au fost fiii lui Ațel.

Copyright information for NTLR