a+ 15:6 Vezi nota de la 11:30
b+ 15:27 Vezi Ps. 8:6
c+ 15:29 Nu se știe exact la ce fel de practică face referire Pavel aici; Pavel menționează acest obicei nu neapărat pentru că l-ar fi aprobat, ci pentru a-și susține argumentul
d+ 15:32 Vezi Is. 22:13
e+ 15:33 Citatul este din Thais, 218, operă a comediografului Menandru ( 342-292 î. Cr.), citat care era, probabil, un proverb; comedia greacă a păstrat multe proverbe
f+ 15:45 Vezi Gen. 2:7
g+ 15:49 Unele mss conțin: la fel să fim
h+ 15:51 Vezi nota de la 11:30
i+ 15:54 Vezi Is. 25:8
j+ 15:55 Vezi Os. 13:14

1 Corinthians 15

Învierea lui Cristos

1Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas

2și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit; altfel ați crezut degeaba.

3Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor,

4că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor,

5că i S-a arătat lui Chifa și apoi celor doisprezece

6și că, după aceea, li S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit a  .

7După aceea i S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.

8Ultimului dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi S-a arătat și mie.

9Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu,

10însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul Lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.

11Deci – fie eu, fie ei – noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut.

Învierea morților

12Dar dacă se predică faptul că Cristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților?

13Dacă nu există o înviere a morților, nici Cristos nu a fost înviat.

14Dar dacă Cristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și, de asemenea, și credința voastră este zadarnică.

15Mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu L-a înviat pe Cristos, pe Care, dacă este adevărat că morții nu învie, nu L-a înviat.

16Dacă morții nu învie, nici Cristos n-a fost înviat,

17iar dacă Cristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre.

18Atunci și cei care au murit în Cristos sunt pierduți.

19Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Cristos, atunci suntem cei mai de plâns dintre oameni!

20Dar Cristos a fost înviat din morți, El fiind primul rod dintre cei care au adormit.

21Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un Om.

22Așa cum în Adam toți mor, la fel, în Cristos, toți vor fi înviați,

23însă fiecare la rândul lui; primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ai lui Cristos.

24Apoi va veni sfârșitul, când El îi va încredința Împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere.

25Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale.

26Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea.

27Căci El „I-a pus totul sub picioare“ b  . Dar când se spune că toate I-au fost supuse, este evident că aceasta nu-L include pe Cel Ce I le-a supus pe toate.

28Când toate lucrurile Îi vor fi fost supuse, atunci Însuși Fiul I Se va supune Celui Ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.

29Altfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morți c  ? Dacă morții nu sunt înviați nicidecum, de ce mai sunt botezați ei pentru cei morți?

30Și de ce suntem noi în pericol tot timpul?

31Sunt în pericol de m oarte în fiecare zi. Acest lucru este cert, fraților, întocmai ca lauda pe care o am cu voi în Cristos Isus, Domnul nostru.

32Dacă doar din motive omenești m-am luptat cu fiarele în Efes, ce-am câștigat, dacă morții nu învie? „Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!“ d 

33Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. e 

34Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți; căci sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun.

Învierea în trup

35Cineva ar putea întreba: „Cum învie morții? Cu ce fel de trup vor veni?“

36Ce nebunie! Ceea ce tu semeni, nu vine la viață dacă nu moare,

37iar ceea ce semeni nu este trupul care va fi, ci doar o sămânță simplă, ca una de grâu sau de altceva.

38Însă Dumnezeu îi dă fiecărei semințe un trup, așa cum dorește; fiecărei semințe îi dă trupul ei.

39Nu toate trupurile sunt la fel: unul este trupul oamenilor, altul este trupul animalelor, altul al păsărilor, altul al peștilor.

40Există trupuri cerești și trupuri pământești. Există o splendoare a celor cerești și un alt fel de splendoare a celor pământești.

41Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lunii și alta este splendoarea stelelor, iar o stea diferă de alta în splendoare.

42La fel este și cu învierea morților. Ceea ce este semănat în putrezire, este înviat în nemurire.

43Ceea ce este semănat în necinste, este înviat în slavă. Ceea ce este semănat în slăbiciune, este înviat în putere.

44Este semănat trup firesc și este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc.

45Așa este și scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.“ f  Ultimul Adam a devenit un duh care dă viață.

46Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc; apoi vine cel duhovnicesc.

47Primul om a fost făcut din țărâna pământului. Al doilea Om este din cer.

48Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână; și așa cum este Cel Ceresc, așa sunt și cei cerești.

49Așa cum suntem în asemănarea celui din țărână, la fel vom fi g  și în asemănarea Celui Ceresc.

50Ceea ce spun, fraților, sunt următoarele: carnea și sângele nu pot să moștenească Împărăția lui Dumnezeu, și nici putrezirea nu poate moșteni nemurirea.

51Iată, vă spun o taină: nu toți vom adormi h  , dar toți vom fi schimbați

52într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Căci trâmbița va suna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori, și noi vom fi schimbați.

53Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire.

54Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris: „Moartea a fost înghițită în victorie. i 

55Moarte, unde îți este victoria? Moarte, unde îți este boldul?“ j 

56Boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este Legea.

57Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos.

58De aceea, frații mei preaiubiți, fiți fermi, de neclintit, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică.

Copyright information for NTLR