a+ 4:11 Sau: Nafot-Dor
b+ 4:21 Eufrat; și în v. 24
c+ 4:22 Aproximativ 6,6 kilolitri
d+ 4:22 Aproximativ 13,2 kilolitri
e+ 4:25 Sau: de la un capăt la celălalt, Dan marcând extremitatea nordică a Israelului iar Beer-Șeba pe cea sudică
f+ 4:26 Câteva mss LXX (vezi și 2 Cron. 9:25 ); TM: patruzeci de mii
g+ 4:26 Sau: călăreți

1 Kings 4

Funcționarii și administratorii lui Solomon

Așadar, regele Solomon domnea peste tot Israelul.

Aceștia erau dregătorii pe care-i avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Țadok;

Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau scribi; Iehoșafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;

Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul oștirii; Țadok și Abiatar erau preoți;

Azaria, fiul lui Natan, răspundea de administratorii ținuturilor; Zabud, fiul lui Natan, era preot și prieten al regelui;

Ahișar răspundea de palat, iar Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste oamenii de corvoadă.

Solomon avea în tot Israelul doisprezece administratori de ținuturi, care se îngrijeau de hrana regelui și a familiei sale, fiecare timp de o lună pe an.

Acestea sunt numele lor: Ben-Hur – în regiunea muntoasă a lui Efraim;

Ben-Deker – în Makaț, în Șaalbim, în Bet-Șemeș și în Elon Bet-Hanan;

10 Ben-Hesed – în Arubot; (Soco și toată țara Hefer erau ale lui);

11 Ben-Abinadab avea toate înălțimile Dorului a ; (Tafat, fiica lui Solomon, era soția lui);

12 Baana, fiul lui Ahilud – în Taanah, în Meghido și în tot Bet-Șanul care este lângă Țortan, sub Izreel; apoi de la Bet-Șan până la Abel-Mehola, până dincolo de Iokmeam;

13 Ben-Gheber – în Ramot-Ghilad; el avea așezările lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Ghilad, precum și ținutul Argob, care este în Bașan – șaizeci de cetăți mari cu ziduri și zăvoare de bronz;

14 Ahinadab, fiul lui Ido – în Mahanayim;

15 Ahimaaț – în Neftali; el o luase de soție pe Bosmat, fiica lui Solomon;

16 Baana, fiul lui Hușai – în Așer și în Bealot;

17 Iehoșafat, fiul lui Paruah – în Isahar;

18 Șimei, fiul lui Ela – în Beniamin;

19 Gheber, fiul lui Uri – în ținutul Ghiladului, țara lui Sihon, regele amoriților, și a lui Og, regele Bașanului; era singurul administrator în acest ținut.

Bogăția și înțelepciunea lui Solomon

20 Oamenii din Iuda și din Israel erau foarte numeroși, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se înveseleau.

21 Solomon mai domnea și peste toate regatele de la râu b , până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului; acestea îi plăteau tribut și i-au fost supuse lui Solomon toată viața lui.

22 Hrana de fiecare zi a lui Solomon era următoarea: treizeci de cori c  de făină fină și șaizeci de cori d  de făină integrală,

23 zece boi îngrășați în grajd, douăzeci de boi îngrășați la pășune și o sută de oi, în afară de cerbi, gazele, căpriori și păsări îngrășate.

24 El stăpânea peste toată regiunea de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți regii de dincoace de râu și avea pace din toate părțile.

25 Iuda și Israel, de la Dan până la Beer-Șeba e , au locuit în siguranță, fiecare sub via și sub smochinul lui, în tot timpul domniei lui Solomon.

26 Solomon avea patru mii f  de iesle pentru caii de la carele sale și douăsprezece mii de cai g .

27 Administratorii ținuturilor se îngrijeau, fiecare în luna lui, de hrana regelui și a tuturor celor ce veneau la masa regelui Solomon, urmărind ca nimic să nu lipsească.

28 Ei aduceau și orz și paie pentru cai și pentru armăsari, fiecare potrivit sarcinii care i se ceruse.

29 Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune, o foarte mare pricepere și o înțelegere nemăsurată, ca nisipul de pe țărmul mării.

30 Înțelepciunea lui Solomon era mai mare decât înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și decât toată înțelepciunea Egiptului.

31 El era mai înțelept decât oricare alt om, mai înțelept decât ezrahitul Etan, decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Faima lui s-a răspândit printre toate neamurile din jur.

32 El a alcătuit trei mii de proverbe și a compus o mie cinci cântări.

33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe ziduri, despre animale, despre păsări, despre reptile și despre pești.

34 Oameni din toate neamurile, trimiși de toți regii pământului, care auziseră despre înțelepciunea lui Solomon, veneau ca să asculte înțelepciunea sa.

Copyright information for NTLR