a+ 7:11 vezi și în v. 11
b+ 7:12 Lit.: sămânța; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
c+ 7:15 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
d+ 7:16 Câteva mss TM și LXX; cele mai multe mss TM.: ta
e+ 7:19 Sensul în ebraică al acestei fraze este nesigur; lit.: Aceasta este legea Ta pentru om! Sau: Aceasta este legea / destinul omului! Fraza poate fi luată ca exclamație sau ca întrebare. Cf. textului paralel din 1 Cron. 17:17, este posibil ca fraza să aibă intenția de a reda uimirea lui David în fața bunătății pe care i-o arată Dumnezeu (varianta din text); sau, o altă variantă de traducere: Fie ca aceasta să fie învățătură pentru om!
f+ 7:21 Sau: După cuvântul Tău și după inima Ta; sau: După promisiunea și după voia ( planul, hotărârea ) Ta
g+ 7:23 Sau: un neam împreună cu zeii lui
h+ 7:23 Vezi LXX, 1 Cron. 17:21; TM: înfricoșătoare pentru țara Ta și înaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, din mijlocul popoarelor și a zeilor lor

2 Samuel 7

Dumnezeu încheie legământ cu David

1După ce regele s-a stabilit în palatul lui și după ce Domnul i-a dat odihnă izbăvindu-l de toți dușmanii din jurul lui,

2i-a zis profetului Natan: – Privește! Eu locuiesc într-un palat din cedru, în timp ce Chivotul lui Dumnezeu stă sub niște pânze.

3– Du-te și fă tot ceea ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine! i-a răspuns Natan regelui.

4În noaptea aceea însă, Cuvântul Domnului a venit la Natan și i-a zis:

5„Du-te și spune-i robului Meu, lui David, astfel: «Așa vorbește Domnul : ‘Oare tu Îmi vei zidi Mie o Casă de locuit?

6Eu n-am locuit într-o Casă din ziua în care am scos poporul Israel din Egipt și până astăzi, ci am călătorit într-un cort drept locuință.

7Pretutindeni pe unde am călătorit împreună cu toți israeliții, am spus Eu oare vreunuia dintre conducătorii a semințiilor lui Israel, cărora le-am poruncit să păstorească poporul Meu, Israel: ‘De ce nu-Mi zidiți o Casă din cedru?’»

8Prin urmare, să-i spui robului Meu David, astfel: «Așa vorbește Domnul Oștirilor: ‘Eu te-am luat de la stână, de la păstoritul oilor, ca să fii conducătorul poporului Meu, Israel.

9Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am nimicit dinaintea ta pe toți dușmanii tăi. Acum îți voi face un nume mare, ca numele celor mari de pe pământ.

10Am păstrat un loc pentru poporul Meu, pentru Israel, și îl voi sădi acolo ca să locuiască singur fără să mai fie tulburat și fără ca cei nedrepți să-l mai poată asupri, așa cum făcuseră mai înainte,

11încă din zilele în care rânduisem judecători peste poporul Meu, Israel. Și ție îți voi da odihnă din partea tuturor dușmanilor tăi. Acum Domnul îți vestește că Domnul Însuși îți va face o Casă.

12Când ți se vor împlini zilele și vei fi adăugat la strămoșii tăi, îl voi ridica pe urmașul b tău, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări domnia.

13El va zidi Numelui Meu o Casă, și Eu îi voi întări pe vecie tronul domniei lui.

14Eu voi fi Tatăl lui, iar el va fi fiul Meu. Când va păcătui îl voi mustra cu o nuia omenească și cu lovituri date de oameni,

15dar nu voi îndepărta îndurarea c Mea de la el, așa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am înlăturat dinaintea ta.

16Ci Casa ta și regatul tău vor dăinui veșnic înaintea Mea d, iar tronul tău va fi întărit pe vecie.’»“

17Natan l-a înștiințat pe David întocmai despre toate aceste cuvinte, despre toată această vedenie.

18Regele David a intrat și s-a așezat înaintea Domnului , spunând: „Cine sunt eu, Stăpâne Doamne , și cine este Casa mea, de m-ai adus până aici?

19Și ca și cum ar fi prea puțin pentru Tine, Stăpâne Doamne , ai vorbit pe deasupra și despre viitorul Casei robului Tău. Acesta să fie modul Tău de a lucra cu omul e, Stăpâne Doamne?

20Ce ar putea să-Ți mai răspundă David? Tu, Stăpâne Doamne , îl cunoști pe robul Tău.

21Datorită cuvântului Tău și a inimii Tale f, ai făcut Tu toate aceste lucrări mărețe, descoperindu-le apoi robului Tău.

22Cât de măreț ești Tu, Stăpâne Doamne! După câte am auzit cu urechile noastre, nu este nimeni ca Tine și nu există alt dumnezeu în afară de Tine.

23Și cine este ca poporul Tău, ca Israel, singurul neam de pe pământ pe care a venit Dumnezeu să îl răscumpere pentru Sine, ca să fie poporul cu care să-Și facă un nume? Tu ai făcut lucrări mărețe și înfricoșătoare pentru țara Ta, izgonind dinaintea poporului Tău, pe care Ți l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe zeii g lor. h

24Tu l-ai statornicit pe poporul Tău, Israel, pentru Tine, ca să fie poporul Tău pe vecie; și Tu, Doamne , ai devenit Dumnezeul lor.

25Și acum, Doamne , Dumnezeule, întărește pe vecie promisiunea pe care ai făcut-o cu privire la robul Tău și la Casa lui și fă precum ai zis.

26Fie preamărit Numele Tău! În veci să se spună că Domnul Oștirilor este Dumnezeu peste Israel, iar Casa robului Tău David să dăinuiască înaintea Ta!

27Tu, Doamne al Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o Casă. De aceea a avut îndrăzneală robul Tău să-Ți facă această rugăciune.

28Așadar, Stăpâne Doamne , Tu, Cel Care ești Dumnezeu și ale Cărui cuvinte sunt adevăr, i-ai promis robului Tău aceste lucruri bune.

29Binevoiește deci să binecuvântezi Casa robului Tău, ca să dăinuiască veșnic înaintea Ta. Căci Tu, Stăpâne Doamne , ai vorbit și, prin binecuvântarea Ta, Casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie.

Copyright information for NTLR