a+ 15:3 Sau: prezbiteri; peste tot în capitol
b+ 15:14 Gr.: Simeon; Iacov folosește forma aramaică a numelui lui Petru
c+ 15:17 Vezi Amos 9:11-12 și nota; este interesant că Iacov folosește în acest context textul LXX
d+ 15:17-18 Sau: Cel Care face aceste lucruri / cunoscute încă din veșnicie (posibil o aluzie la Is. 45:21 )
e+ 15:20 Este vorba în mod special de mâncarea jertfită idolilor (vezi v. 29 )
f+ 15:20 Adică animale care au fost ucise, dar din care nu a fost vărsat sângele; și în v. 29
g+ 15:24 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
h+ 15:34 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin acest verset

Acts 15

Sinodul de la Ierusalim

1Au venit însă din Iudeea unii care îi învățau pe frați astfel: „Dacă nu sunteți circumciși, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți!“

2S-a stârnit o mare neînțelegere și dispută între Pavel și Barnabas, de o parte, și ei, de cealaltă parte. Drept urmare, frații i-au desemnat pe Pavel, pe Barnabas și pe alți câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim pentru această problemă, la apostoli și la bătrâni a.

3Așadar, după ce au fost însoțiți de către biserică, ei au călătorit prin Fenicia și Samaria și au istorisit despre cum s-au convertit neamurile. Și le-au făcut astfel o mare bucurie tuturor fraților.

4Când au ajuns în Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de bătrâni și au povestit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei.

5Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au spus că și neamurile trebuie să fie circumcise și că trebuie să li se poruncească și lor să păzească Legea lui Moise.

6Apostolii și bătrânii s-au adunat ca să vadă ce este de făcut în legătură cu această problemă.

7După multe discuții, Petru s-a ridicat și le-a zis: „Bărbați, fraților, voi știți că de o bună bucată de vreme, Dumnezeu a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă.

8Și Dumnezeu, Care cunoaște inimile, a depus mărturie pentru ele, dându-le Duhul Sfânt la fel ca și nouă.

9El n-a făcut nici o deosebire între noi și ele, întrucât le-a curățit inimile prin credință.

10Acum deci, de ce-L puneți la încercare pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici strămoșii noștri și nici noi nu l-am putut purta?

11Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, la fel ca și ele.“

12Toată mulțimea a tăcut și i-a ascultat pe Barnabas și pe Pavel istorisind toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei printre neamuri.

13Când au terminat de vorbit, Iacov a zis: „Bărbați, fraților, ascultați-mă!

14Simon b ne-a istorisit cum mai întâi Dumnezeu Și-a arătat grija luând dintre neamuri un popor pentru Numele Său.

15Și cu acest lucru sunt de acord cuvintele profeților, așa cum este scris:

16«După aceea, Mă voi întoarce și voi ridica cortul căzut al lui David. Îi voi ridica ruinele și-l voi reclădi,

17ca astfel rămășița de oameni să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, Cel Care face aceste lucruri c

18și Căruia Îi sunt cunoscute din veșnicie.» d

19De aceea, eu sunt de părere să nu le pricinuim greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu,

20ci să le scriem să se ferească de lucrurile pângărite de idoli e, de adulter, de animale sugrumate f și de sânge.

21Căci încă din generațiile din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care-l proclamă în sinagogi, el fiind citit în fiecare Sabat.“

Scrisoarea Sinodului către credincioșii dintre neamuri

22Atunci apostolii și bătrânii, împreună cu toată biserica, au hotărât să aleagă dintre ei niște bărbați pe care să-i trimită în Antiohia, împreună cu Barnabas și cu Pavel. I-au ales pe Iuda, numit și Barsabas, și pe Silas, bărbați cu funcție de conducere între frați.

23Au trimis prin ei următoarea scrisoare: „Apostolii și bătrânii, frații voștri, către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia. Salutare!

24Fiindcă am auzit că unii care au plecat dintre noi, fără ca noi să le poruncim, v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au necăjit sufletele, (zicând să vă tăiați împrejur și să păziți Legea,) g

25am hotărât într-un singur gând să alegem niște bărbați pe care să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri Barnabas și Pavel,

26oameni care și-au riscat viața pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos.

27Așadar, i-am trimis pe Iuda și pe Silas, și ei vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri.

28Căci ni s-a părut potrivit, Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem nici o altă povară asupra voastră, decât aceste lucruri necesare

29și anume: să vă feriți de ceea ce este jertfit idolilor, de sânge, de animale sugrumate și de adulter, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși!“

30Așadar, când cei trimiși au ajuns în Antiohia, au adunat mulțimea și le-au dat scrisoarea.

31Citind-o, frații s-au bucurat de mesajul de încurajare.

32Iuda și Silas, care și ei erau profeți, i-au încurajat pe frați și i-au întărit prin multe cuvinte.

33După ce au petrecut acolo câtva timp, au fost lăsați de către frați să plece în pace la cei care-i trimiseseră.

34(Totuși Silas a hotărât să rămână acolo.) h

35Pavel și Barnabas au rămas în Antiohia și, împreună cu mulți alții, dădeau învățătură și vesteau Cuvântul Domnului.

Disputa dintre Pavel și Barnabas

36După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnabas: „Să ne întoarcem și să vizităm frații din fiecare cetate în care am predicat Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac!“

37Barnabas voia să-l ia cu ei și pe Ioan, numit Marcu,

38dar Pavel considera că nu este bine să-l ia cu ei pe acela care-i părăsise în Pamfilia și nu-i însoțise mai departe în lucrare.

39Disputa a fost atât de aprinsă, încât s-au despărțit unul de altul. Barnabas l-a luat pe Marcu și a plecat pe mare în Cipru,

40iar Pavel l-a ales pe Silas și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului.

41El a călătorit prin Siria și Cilicia, întărind bisericile.

Copyright information for NTLR