a+ 3:1 Ora 15 :00
b+ 3:2 Cu referire la curțile Templului
c+ 3:13 Unele dintre cele mai importante mss conțin Dumnezeul lui înainte de Isaac și Iacov, probabil pentru a se armoniza cu Mt. 22:32; Mc. 12:26; Lc. 20:37; cel mai probabil aceste cuvinte nu s-au găsit în textul original al acestui verset
d+ 3:20 În multe traduceri aici se încheie v. 19; în această traducere s-a urmat împărțirea pe versete așa cum apare ea în edițiile critice standard ale textului grecesc (NA 27, UBS 4 )
e+ 3:23 Vezi Deut. 18:15, 18, 19
f+ 3:24 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. Apostolul Pavel ( Gal. 3:16 ) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, demonstrând prin exegeza sa că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea ultimă în Isus Cristos
g+ 3:25 Gr.: patria (familie), de obicei diferit de ethnos sau laos, traduse cu neam, popor. În acest context însă, având în vedere și contextul vechi-testamentar al promisiunii, patria poate fi tradus cu neam
h+ 3:25 Vezi Gen. 22:18

Acts 3

Vindecarea schilodului de la poarta Templului

1Petru și Ioan se duceau împreună la Templu, la ceasul de rugăciune; eraceasul al nouălea a.

2Un om schilod încă din pântecele mamei lui era adus și așezat în fiecare zi la poarta Templului, cea numită „Frumoasă“, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în Templu b.

3Când acesta i-a văzut pe Petru și pe Ioan că urmau să intre în Templu, a cerut și de la ei, ca să primească milostenie.

4Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: „Uită-te la noi!“

5El și-a ațintit privirea la ei, așteptând să primească ceva de la aceștia.

6Dar Petru i-a zis: „Argint și aur n-am, însă ceea ce am, îți dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te și umblă!“

7Și, apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Imediat picioarele și gleznele i s-au întărit,

8a sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în Templu împreună cu ei și umbla, sărea și-L lăuda pe Dumnezeu.

9Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-L pe Dumnezeu.

10Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea șicerea milostenie la Poarta Frumoasă a Templului și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce i se întâmplase.

Petru vorbește mulțimii

11În timp ce el se ținea după Petru și Ioan, tot poporul, uimit, a alergat la ei în porticul numit „al lui Solomon“.

12Când a văzut Petru acest lucru, a zis poporului: „Bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble?!

13Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac și (Dumnezeul lui) c Iacov, Dumnezeul strămoșilor noștri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Isus, pe Care voi L-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de El în prezența acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze.

14Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș.

15L-ați ucis pe Autorul vieții, pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți și ai Cărui martori suntem noi.

16Pe baza credinței în Numele Lui, a întărit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vedeți și pe care-l cunoașteți; și credința care este prin Isus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor!

17Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și conducătorii voștri.

18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților, și anume că Cristosul Său urma să sufere.

19Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele,

20ca să vină din prezența Domnului vremuri de înviorare d, și El să-L trimită pe Cel pe Care L-a rânduit pentru voi, pe Cristos Isus,

21pe Care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, fapt despre care Dumnezeu a vorbit încă din vechime prin gura sfinților Săi profeți.

22Căci Moise a zis: «Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un Profet asemenea mie. De El să ascultați în tot ce vă va spune!

23Dacă cineva nu va asculta de Acel Profet va fi nimicit din popor.» e

24De asemenea, toți profeții, de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el, au vestit zilele acestea.

25Voi sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu strămoșii voștri, când i-a spus lui Avraam: «Prin sămânța ta f vor fi binecuvântate toate neamurile g pământului!» h

26Când Dumnezeu L-a ridicat pe Slujitorul Său, L-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.“

Copyright information for NTLR