a+ 1:2 Poate avea atât sensul de a fi credincios, cât și sensul de a crede
b+ 1:2 Unele mss conțin: și de la Domnul Isus Cristos
c+ 1:5 Sau: Vestea Bună
d+ 1:7 Unele mss conțin: voi
e+ 1:12 Unele mss conțin: v-a
f+ 1:12 Împărăția ( lui Dumnezeu ) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; și în v. 13
g+ 1:14 Unele mss conțin și: prin sângele Său
h+ 1:15 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, același termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 ( 89:27 în versiunea aceasta, precum și în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Așadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naștere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creație ( vezi v. 16 ); și în v. 18
i+ 1:21 Sau: voastre, datorită faptelor
j+ 1:26 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați; peste tot în carte

Colossians 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei,

2către sfinții care sunt în Colose, frați credincioși a  în Cristos: har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru b  !

Mulțumirea și rugăciunea lui Pavel pentru biserică

3Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, când ne rugăm pentru voi,

4fiindcă am auzit despre credința voastră în Cristos Isus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții,

5datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri, nădejde despre care voi ați auzit mai înainte, prin Cuvântul adevărului – Evanghelia c  ,

6care a ajuns până la voi. Ea crește în toată lumea și aduce roade; la fel se întâmplă și între voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu,

7așa cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru slujitor împreună cu noi și slujitor credincios al lui Cristos pentru noi d  .

8El ne-a făcut cunoscută dragostea voastră în Duhul.

9De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească,

10pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu,

11fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare,

12mulțumindu-I cu bucurie Tatălui, Care ne-a e  îndreptățit să avem parte de moștenirea sfinților în Împărăția f  luminii.

13El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în Împărăția Fiului Său iubit,

14în Care avem răscumpărarea g  , iertarea păcatelor.

Supremația lui Cristos

15El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut h  peste întreaga creație,

16pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El.

17El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună.

18El este capul trupului, al Bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile.

19Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El.

20Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui.

21Odată, voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele i  voastre rele,

22însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Cristos, prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui,

23dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel.

Slujba lui Pavel pentru Biserică

24Acum mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos pentru trupul Său, care este Biserica.

25Am devenit slujitorul ei, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu,

26taina j  care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților Lui,

27cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, între neamuri, bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei.

28El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind și învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Cristos.

29Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.

Copyright information for NTLR