a+ 4:3 O formă de închinare regională înaintea lui Baal , zeul canaanit al fertilității
b+ 4:13 Probabil două exemplare ale aceluiași document, nu un singur document în două părți; în cf. cu pratica orientală, fiecare parte implicată în tratat trebuia să dețină o copie a documentului; peste tot în carte
c+ 4:33 Sau: glasul vreunui zeu
d+ 4:37 Vezi nota de la 1:8
e+ 4:48 Vezi nota de la 2:13
f+ 4:48 Siriacă și 3:9; TM: Sion
g+ 4:49 Vezi nota de la 1:1
h+ 4:49 Marea Moartă

Deuteronomy 4

Îndemn la supunere față de Lege

Acum, ascultă, Israele, poruncile și hotărârile pe care vă învăț. Împliniți-le ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care Domnul , Dumnezeul părinților voștri, v-a dat-o.

Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu desfințați nimic dintre ele. Dimpotrivă să păziți legile Domnului , Dumnezeul vostru, așa cum vi le dau eu.

Ați fost martori la ceea ce Domnul a făcut din cauza lui Baal-Peor a . El a nimicit din mijlocul vostru toți bărbații care l-au urmat pe Baal-Peor ,

însă voi, cei care ați stat alipiți de Domnul , Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi.

Iată că v-am învățat poruncile și hotărârile așa cum mi-a poruncit Domnul , Dumnezeul meu, ca astfel să le puteți împlini în țara în care veți intra s-o luați în stăpânire.

Să le păziți și să le împliniți, fiindcă aceasta va fi înțelepciunea și discernământul vostru înaintea popoarelor; ele vor auzi despre toate aceste porunci și vor zice: «Într-adevăr poporul acesta este înțelept și neamul acesta mare are discernământ!»

Căci care neam este așa de mare, încât să-și aibă zeii atât de aproape, cum Îl avem noi pe Domnul , Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?

Și care este neamul acela așa de mare, încât să fi avut porunci și hotărâri tot atât de drepte ca și legea aceasta, pe care eu v-o prezint astăzi?

Numai ia seama la tine și veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău ca să nu uiți lucrurile pe care le-ai văzut cu ochii tăi și ca ele să nu se depărteze de inima ta în toate zilele vieții tale. Fă cunoscute aceste lucruri copiilor tăi și nepoților tăi.

10 Adu-ți aminte de ziua în care ai stat în prezența Domnului , Dumnezeul tău, la Horeb, atunci când Domnul mi-a zis: «Strânge poporul la Mine ca să asculte cuvintele Mele și să învețe astfel, atât ei, cât și copiii lor, să se teamă de Mine în toate zilele pe care le vor trăi pe pământ.»

11 Voi v-ați apropiat și ați stat în vecinătatea muntelui. Muntele ardea cu flăcări ce se înălțau până în inima cerurilor. Era întuneric, nori și negură.

12 Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor Sale, dar nu ați văzut nici o înfățișare, ci ați auzit doar o voce.

13 El v-a vestit legământul Său, Cele Zece Porunci, pe care v-a poruncit să le urmați și pe care le-a scris pe două table b  de piatră.

14 În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăț poruncile și hotărârile pe care trebuie să le împliniți în țara pe care o veți stăpâni, după ce veți traversa Iordanul.

Idolatria este interzisă

15 În ziua când Domnul , Dumnezeul vostru, v-a vorbit la Horeb, din mijlocul focului, nu ați văzut nici o înfățișare; de aceea vegheați cu luare-aminte asupra sufletelor voastre,

16 ca nu cumva să vă pervertiți și să vă faceți vreun chip cioplit, reprezentând un idol sau chipul unui bărbat sau al unei femei

17 sau înfățișarea unui animal de pe pământ sau a unei păsări care zboară prin aer

18 sau chipul vreunei creaturi care mișună pe pământ sau al vreunui pește care trăiește în ape.

19 Iar atunci când veți privi spre cer și veți vedea soarele, luna și stelele, întreaga oștire a cerului, să nu vă lăsați îndemnați să vă închinați înaintea lor și să le slujiți, căci acestea sunt lucruri care au fost împărțite de Domnul , Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor de sub cer.

20 Pe voi însă Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier, din Egipt, ca să fiți poporul moștenirii Lui, cum sunteți astăzi.

21 Domnul s-a mâniat pe mine din cauza voastră și a jurat că nu voi traversa Iordanul și nu voi intra în țara cea bună pe care El are să v-o dea ca moștenire.

22 Deci eu voi muri în țara aceasta și nu voi traversa Iordanul, dar voi îl veți traversa și veți lua în stăpânire țara aceea bună.

23 Așadar, vegheați asupra voastră și nu uitați legământul Domnului , Dumnezeul vostru, pe care l-a încheiat cu voi. Să nu vă faceți vreun idol sau orice alt fel de chip pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-a interzis să-l faceți.

24 Căci Domnul , Dumnezeul vostru, este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos.

25 Când veți avea copii și nepoți și veți locui de mult timp în țară, dacă vă veți perverti și vă veți face vreun idol sau orice alt fel de chip, dacă veți face ce este rău în ochii Domnului , Dumnezeul vostru, ca să-L mâniați,

26 chem astăzi cerul și pământul ca martori împotriva voastră, că veți fi nimiciți repede din țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți traversa Iordanul. Nu veți trăi multe zile, ci veți fi nimiciți.

27 El vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr de oameni acolo, între neamurile la care Domnul vă va conduce.

28 Acolo veți sluji unor zei făcuți de mâna omului, din lemn și din piatră, care nu pot nici să vadă, nici să mănânce, nici să audă și nici să miroasă.

29 Dar dacă de acolo Îl veți căuta pe Domnul , Dumnezeul vostru, Îl veți găsi, dacă Îl veți căuta din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.

30 În strâmtorarea voastră, după ce vi se vor fi întâmplat toate aceste lucruri, în zilele de pe urmă, vă veți întoarce la Domnul , Dumnezeul vostru, și-I veți asculta glasul.

31 Căci Domnul , Dumnezeul vostru, este un Dumnezeu îndurător, Care nu vă va părăsi și nu vă va distruge. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat, prin jurământ, cu strămoșii voștri.

Nimeni nu este ca DOMNUL

32 Întrebați despre vremurile străvechi, care au fost înainte de zilele voastre, începând cu ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ și cercetați cerul de la un capăt la celălalt. S-a întâmplat vreodată un lucru atât de mare ca acesta sau s-a auzit vreodată așa ceva?

33 A existat vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu c , vorbindu-i din mijlocul focului, cum l-ați auzit voi și să fi rămas în viață?

34 A existat vreodată vreun dumnezeu care să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, prin semne și minuni, prin război, cu mână puternică, cu braț întins și cu mare teroare, așa cum a făcut cu voi Domnul , Dumnezeul vostru, în Egipt, înaintea ochilor voștri?

35 Ție ți-au fost arătate acestelucruri ca să știi că Domnul este Dumnezeu și că nu este altul în afară de El.

36 Din cer te-a făcut să auzi vocea Lui, ca să te disciplineze. Pe pământ ți-a arătat focul Lui cel mare, iar tu ai ascultat cuvintele Lui din mijlocul focului.

37 El i-a iubit pe strămoșii tăi și de aceea a ales sămânța d  lor după ei. Apoi te-a scos din Egipt prin prezența și puterea Lui cea mare.

38 A izgonit dinaintea ta neamuri mari și puternice ca să intri în țara pe care ți-a dat-o ca moștenire, după cum vezi astăzi.

39 Să știi astăzi și să-ți pui la inimă faptul că Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este altul în afară de El.

40 Păzește deci poruncile și legile Lui, pe care eu ți le dau astăzi, ca să-ți meargă bine atât ție, cât și urmașilor tăi și astfel să trăiești multe zile în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-o dă pentru totdeauna.“

Cetăți de scăpare

41 Atunci Moise a ales trei cetăți la răsărit de Iordan,

42 ca să slujească de refugiu ucigașului care l-a omorât fără voie pe semenul său, fără să-l fi urât mai dinainte. El va putea să se refugieze într-una din aceste cetăți pentru a-și salva viața.

43 Aceste cetăți erau: Bețer, în regiunea de podiș a rubeniților; Ramot, în Ghiladul gadiților și Golan, în Bașanul manasiților.

Recapitularea Legii de la Horeb și a Decalogului

44 Iată care este Legea pe care i-a dat-o Moise lui Israel.

45 Acestea sunt mărturiile, poruncile și hotărârile pe care Moise le-a dat israeliților după ce au ieșit din Egipt,

46 dincolo de Iordan, în vale, față în față cu Bet-Peor, în țara lui Sihon, regele amoriților, care locuia în Heșbon și a fost învins de Moise și de Israel după ieșirea lor din Egipt.

47 Ei au luat în stăpânire țara lui și țara lui Og, regele Bașanului, cei doi regi amoriți, care erau la răsărit de Iordan.

48 Țara lor se întindea de la Aroer, care este pe malul uedului e  Arnon, până la muntele Sirion f (acesta este Hermonul)

49 și cuprindea toată Araba g  de la răsărit de Iordan până la Marea Arabei h , lângă poalele muntelui Pisga.

Copyright information for NTLR