a+ 4:8 Vezi Ps. 68:18
b+ 4:13 Sau: staturii
c+ 4:25 Vezi Zah. 8:16
d+ 4:26 Vezi Ps. 4:4
e+ 4:27 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator

Ephesians 4

Unitate în trupul lui Cristos

1Așadar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu:

2cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste!

3Străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul, prin legătura păcii.

4Este un singur trup și un singur Duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde,

5un Domn, o credință, un botez,

6un Dumnezeu și Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toți și în toți.

7Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Cristos.

8De aceea Scriptura spune: „Când S-a suit în înălțime, a luat în sclavie captivitatea și a dat daruri oamenilor.“ a 

9Când se spune „S-a suit“, înseamnă că, înainte, El coborâse în părțile mai de jos ale pământului.

10El, Cel Care a coborât, este Același cu Cel Care S-a suit mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile.

11El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,

12pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos,

13până când vom ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității b  plinătății lui Cristos,

14ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor care înșală prin șiretlicurile lor,

15ci, spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, Care este capul, Cristos.

16Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere, crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea.

Îmbrăcați cu omul cel nou

17Așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul: nu mai trăiți ca păgânii, în deșertăciunea gândirii lor!

18Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririi lor.

19Ei nu mai au rușine; s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile.

20Dar voi nu așa L-ați cunoscut pe Cristos!

21Cu siguranță, ați auzit despre El și, ca urmași ai Lui, ați fost învățați adevărul care este în Isus.

22Ați fost învățați, în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare,

23să vă înnoiți în atitudinea minții voastre

24și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr.

25Așadar, lăsați-vă de minciună și „fiecare să spună semenului său adevărul“ c  , pentru că suntem mădulare unii altora.

26„Mâniați-vă și nu păcătuiți!“ d  Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră!

27Nu dați ocazie diavolului e  !

28Cel care a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze, ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie.

29Să nu vă iasă din gură nici un cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care-l aud.

30Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării!

31Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi!

32În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu, în Cristos.

Copyright information for NTLR