a+ 4:8 Vezi Ps. 68:18
b+ 4:13 Sau: staturii
c+ 4:25 Vezi Zah. 8:16
d+ 4:26 Vezi Ps. 4:4
e+ 4:27 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator

Ephesians 4

Unitate în trupul lui Cristos

Așadar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu:

cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste!

Străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul, prin legătura păcii.

Este un singur trup și un singur Duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde,

un Domn, o credință, un botez,

un Dumnezeu și Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toți și în toți.

Dar fiecăruia dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Cristos.

De aceea Scriptura spune: „Când S-a suit în înălțime, a luat în sclavie captivitatea și a dat daruri oamenilor.“ a 

Când se spune „S-a suit“, înseamnă că, înainte, El coborâse în părțile mai de jos ale pământului.

10 El, Cel Care a coborât, este Același cu Cel Care S-a suit mai sus de ceruri, ca să umple toate lucrurile.

11 El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători,

12 pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos,

13 până când vom ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității b  plinătății lui Cristos,

14 ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor care înșală prin șiretlicurile lor,

15 ci, spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele în El, Care este capul, Cristos.

16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere, crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea.

Îmbrăcați cu omul cel nou

17 Așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul: nu mai trăiți ca păgânii, în deșertăciunea gândirii lor!

18 Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este o urmare a împietririi lor.

19 Ei nu mai au rușine; s-au dedat depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile.

20 Dar voi nu așa L-ați cunoscut pe Cristos!

21 Cu siguranță, ați auzit despre El și, ca urmași ai Lui, ați fost învățați adevărul care este în Isus.

22 Ați fost învățați, în ce privește felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare,

23 să vă înnoiți în atitudinea minții voastre

24 și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr.

25 Așadar, lăsați-vă de minciună și „fiecare să spună semenului său adevărul“ c , pentru că suntem mădulare unii altora.

26 „Mâniați-vă și nu păcătuiți!“ d  Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră!

27 Nu dați ocazie diavolului e !

28 Cel care a furat, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze, ca să-și câștige existența în mod cinstit și să-l poată ajuta pe cel ce este în nevoie.

29 Să nu vă iasă din gură nici un cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care-l aud.

30 Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării!

31 Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi!

32 În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu, în Cristos.

Copyright information for NTLR