a+ 6:3 Ebr.: El-Șadai
b+ 6:3 Vezi nota de la 3:15
c+ 6:3 Nu înseamnă că numele YHWH le era complet necunoscut patriarhilor ci, mai probabil, că acesta nu fusese experimentat de către aceștia. Patriarhii au primit promisiunile, dar n-au văzut împlinirea lor; acum, poporul lui Dumnezeu va experimenta împlinirea acestor promisiuni; de fapt, a cunoaște are aici sensul de a experimenta (vezi v. 6 )
d+ 6:9 Sau: disperării; lit.: duhului lor zdrobit
e+ 6:12 Lit.: pe mine, care am buzele necircumcise?; probabil în sensul că nu are o vorbire elocventă; și în v. 30
f+ 6:14 Aici și în v. 25 este vorba de o unitate socială mai mare decât clanul

Exodus 6

Promisiunea eliberării este reafirmată

1Domnul i-a răspuns lui Moise: – Vei vedea acum ce-i voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Datorită unei mâini puternice, el îi va izgoni din țara lui.

2Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: – Eu sunt Domnul.

3Eu M-am descoperit lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul Atotputernic a, dar cu Numele de „ Domnul “ b nu M-am făcut cunoscut lor. c

4Am făcut legământ cu ei ca să le dau Canaanul, țara în care au locuit ca străini;

5tot Eu am auzit geamătul israeliților pe care egiptenii îi țin ca sclavi și Mi-am adus aminte de acest legământ.

6De aceea așa să le spui israeliților: „Eu sunt Domnul și vă voi scoate de sub jugul egiptenilor; vă voi elibera din sclavia în care ei vă țin. Vă voi răscumpăra cu o mână întinsă și cu faptele mărețe ale judecății Mele.

7Vă voi lua ca popor al Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. Veți ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a eliberat de sub jugul egiptenilor.

8Vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov și am să v-o dau vouă ca moștenire. Eu sunt Domnul. “

9Moise le-a spus aceste cuvinte israeliților, dar ei nu le-au luat în seamă din cauza deznădejdii d și a sclaviei cumplite în care se aflau.

10După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:

11– Du-te și spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliți să plece din țara sa.

12Dar Moise I-a răspuns Domnului : – Dacă israeliții nu m-au luat în seamă, cum mă va asculta atunci Faraon pe mine, un vorbitor atât de slab e?

13Domnul le-a vorbit lui Moise și Aaron și le-a dat porunci cu privire la israeliți și la monarhul Egiptului, pentru a-i putea scoate pe israeliți din Egipt.

Genealogia lui Moise și a lui Aaron

14Iată-i pe cei care au fost conducătorii familiilor f părinților lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Hanoh, Palu, Hețron și Carmi; acestea au fost clanurile lui Ruben.

15Fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Saul, fiul unei canaanite; acestea au fost clanurile lui Simeon.

16Fiii lui Levi, potrivit genealogiilor lor, au fost: Gherșon, Chehat și Merari. Durata vieții lui Levi a fost de o sută treizeci și șapte de ani.

17Fiii lui Gherșon au fost: Libni și Șimei, potrivit clanurilor lor.

18Fiii lui Chehat au fost: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel. Durata vieții lui Chehat a fost de o sută treizeci și trei de ani.

19Fiii lui Merari au fost: Mahli și Muși. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit genealogiilor lor.

20Amram a luat-o de soție pe Iochebed, sora tatălui său. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron și pe Moise. Durata vieții lui Amram a fost de o sută treizeci și șapte de ani.

21Fiii lui Ițhar au fost: Korah, Nefeg și Zicri,

22iar fiii lui Uziel: Mișael, Elțafan și Sitri.

23Aaron a luat-o de soție pe Elișeba, fiica lui Aminadab, sora lui Nahșon. Ea i-a născut lui Aaron pe Nadab, pe Abihu, pe Elazar și pe Itamar.

24Fiii lui Korah au fost: Asir, Elkana și Abiasaf. Acestea au fost clanurile korahiților.

25Elazar, fiul lui Aaron, a luat-o de soție pe una dintre fiicele lui Putiel. Ea i l-a născut pe Fineas.Aceștia au fost conducătorii familiilor leviților, potrivit clanurilor lor.

26Iar acești Aaron și Moise sunt cei cărora Domnul le-a zis să-i scoată pe israeliți din țara Egiptului, după oștirile lor.

27Ei sunt cei care i-au zis lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliți să plece din Egipt – acești Moise și Aaron.

Aaron vorbește pentru Moise

28În ziua când Domnul i-a vorbit lui Moise în țara Egiptului,

29El i-a zis: – Eu sunt Domnul ; spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, tot ce ți-am poruncit.

30Însă Moise i-a răspuns Domnului : – Dar eu sunt un vorbitor slab, de ce m-ar asculta Faraon?

Copyright information for NTLR