a+ 2:25 LXX (vezi și Neem. 7:29); TM: Chiriat-Arim
b+ 2:63 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT
c+ 2:69 TM: drahme (ebr.: darkemonim ), ceea ce este puțin probabil, drahma fiind o monedă grecească din argint; aproximativ 500 kg
d+ 2:69 Aproximativ 3 t

Ezra 2

Lista exilaților repatriați

Iată care sunt oamenii provinciei care au plecat din captivitatea exilului, cei pe care îi dusese în captivitate Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa.

(Ei i-au însoțit pe Zerub-Babel, pe Iosua, pe Neemia, pe Seraia, pe Reelaia, pe Mardoheu, pe Bilșan, pe Mispar, pe Bigvai, pe Rehum și pe Baana.) Așadar, iată care este numărul acestor oameni din poporul Israel:

urmașii lui Paroș – în număr de două mii o sută șaptezeci și doi;

urmașii lui Șefatia – în număr de trei sute șaptezeci și doi;

urmașii lui Arah – în număr de șapte sute șaptezeci și cinci;

urmașii lui Pahat-Moab, dintre urmașii lui Iosua și ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute doisprezece;

urmașii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

urmașii lui Zatu – în număr de nouă sute patruzeci și cinci;

urmașii lui Zacai – în număr de șapte sute șaizeci;

10 urmașii lui Bani – în număr de șase sute patruzeci și doi;

11 urmașii lui Bebai – în număr de șase sute douăzeci și trei;

12 urmașii lui Azgad – în număr de o mie două sute douăzeci și doi;

13 urmașii lui Adonikam – în număr de șase sute șaizeci și șase;

14 urmașii lui Bigvai – în număr de două mii cincizeci și șase;

15 urmașii lui Adin – în număr de patru sute cincizeci și patru;

16 urmașii lui Ater, dintre urmașii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci și opt;

17 urmașii lui Bețai – în număr de trei sute douăzeci și trei;

18 urmașii lui Iora – în număr de o sută doisprezece;

19 urmașii lui Hașum – în număr de două sute douăzeci și trei;

20 urmașii lui Ghibar – în număr de nouăzeci și cinci;

21 urmașii lui Betleem – în număr de o sută douăzeci și trei;

22 oamenii din Netofa – în număr de cincizeci și șase;

23 oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci și opt;

24 urmașii lui Azmavet – în număr de patruzeci și doi;

25 urmașii lui Chiriat-Iearim a , ai lui Chefira și ai lui Beerot – în număr de șapte sute patruzeci și trei;

26 urmașii lui Rama și ai lui Gheva – în număr de șase sute douăzeci și unu;

27 oamenii din Micmaș – în număr de o sută douăzeci și doi;

28 oamenii din Betel și din Ai – în număr de două sute douăzeci și trei;

29 urmașii lui Nebo – în număr de cincizeci și doi;

30 urmașii lui Magbiș – în număr de o sută cincizeci și șase;

31 urmașii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

32 urmașii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

33 urmașii lui Lod, ai lui Hadid și ai lui Ono – în număr de șapte sute douăzeci și cinci;

34 urmașii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci și cinci;

35 urmașii lui Senaa – în număr de trei mii șase sute treizeci;

36 preoții, urmași ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute șaptezeci și trei;

37 urmașii lui Imer – în număr de o mie cincizeci și doi;

38 urmașii lui Pașhur – în număr de o mie două sute patruzeci și șapte;

39 urmașii lui Harim – în număr de o mie șaptesprezece;

40 leviții, urmași ai lui Iosua și ai lui Kadmiel, dintre urmașii lui Hodavia, – în număr de șaptezeci și patru;

41 cântăreții, urmași ai lui Asaf, – în număr de o sută douăzeci și opt;

42 urmașii portarilor, urmași ai lui Șalum, ai lui Ater, ai lui Talmon, ai lui Akub, ai lui Hatita și ai lui Șobai, – în total, în număr de o sută treizeci și nouă;

43 slujitorii de la Templu, urmași ai lui Țiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

44 ai lui Cheros, ai lui Siaha, ai lui Padon,

45 ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Akub,

46 ai lui Hagab, ai lui Șalmai, ai lui Hanan,

47 ai lui Ghidel, ai lui Gahar, ai lui Reaia,

48 ai lui Rețin, ai lui Nekoda, ai lui Gazam,

49 ai lui Uza, ai lui Paseah, ai lui Besai,

50 ai lui Asna, ai lui Meunim, ai lui Nefusim,

51 ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

52 ai lui Bațlut, ai lui Mehida, ai lui Harșa,

53 ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

54 ai lui Nețiah și ai lui Hatifa;

55 urmașii slujitorilor lui Solomon, urmași ai lui Sotai, ai lui Hasoferet, ai lui Peruda,

56 ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

57 ai lui Șefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Hațebaim și ai lui Ami;

58 toți slujitorii de la Templu și slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci și doi.

59 Iată-i și pe cei care au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub, din Adan și din Imer, fără să fi putut dovedi dacă familia și neamul lor erau din Israel sau nu:

60 urmașii lui Delaia, ai lui Tobia și ai lui Nekoda – în număr de șase sute cincizeci și doi;

61 dintre urmașii preoților: urmașii lui Hobaia, ai lui Hakoț și ai lui Barzilai (cel care a luat-o de soție pe una din fetele ghiladitului Barzilai și care și-a luat numele acestuia).

62 Ei și-au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le-au găsit, astfel că au fost îndepărtați din preoție ca fiind necurați.

63 Guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim și Tumim b .

64 În total, în toată adunarea, erau patruzeci și două de mii trei sute șaizeci deoameni,

65 în afară de slujitorii și slujitoarele lor – în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte – și de cântăreți și cântărețe – în număr de două sute.

66 Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri,

67 patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari.

68 La sosirea lor la Casa Domnului din Ierusalim, câteva din căpeteniile familiilor au oferit Casei lui Dumnezeu daruri de bunăvoie pentru ridicarea lui pe locul său de odinioară.

69 Au dăruit în vistieria lucrării, după puterile lor, următoarele: șaizeci și unu de mii de darici c  de aur, cinci mii de mine d  de argint și o sută de tunici preoțești.

70 Așadar, preoții, leviții, unii oameni din popor, cântăreții, portarii și slujitorii de la Templu s-au așezat în cetățile lor; toți cei din Israel erau în cetățile lor.

Copyright information for NTLR