a+ 2:25 LXX (vezi și Neem. 7:29); TM: Chiriat-Arim
b+ 2:63 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT
c+ 2:69 TM: drahme (ebr.: darkemonim ), ceea ce este puțin probabil, drahma fiind o monedă grecească din argint; aproximativ 500 kg
d+ 2:69 Aproximativ 3 t

Ezra 2

Lista exilaților repatriați

1Iată care sunt oamenii provinciei care au plecat din captivitatea exilului, cei pe care îi dusese în captivitate Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim, în Iuda, fiecare în cetatea sa.

2(Ei i-au însoțit pe Zerub-Babel, pe Iosua, pe Neemia, pe Seraia, pe Reelaia, pe Mardoheu, pe Bilșan, pe Mispar, pe Bigvai, pe Rehum și pe Baana.) Așadar, iată care este numărul acestor oameni din poporul Israel:

3urmașii lui Paroș – în număr de două mii o sută șaptezeci și doi;

4urmașii lui Șefatia – în număr de trei sute șaptezeci și doi;

5urmașii lui Arah – în număr de șapte sute șaptezeci și cinci;

6urmașii lui Pahat-Moab, dintre urmașii lui Iosua și ai lui Ioab, – în număr de două mii opt sute doisprezece;

7urmașii lui Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

8urmașii lui Zatu – în număr de nouă sute patruzeci și cinci;

9urmașii lui Zacai – în număr de șapte sute șaizeci;

10urmașii lui Bani – în număr de șase sute patruzeci și doi;

11urmașii lui Bebai – în număr de șase sute douăzeci și trei;

12urmașii lui Azgad – în număr de o mie două sute douăzeci și doi;

13urmașii lui Adonikam – în număr de șase sute șaizeci și șase;

14urmașii lui Bigvai – în număr de două mii cincizeci și șase;

15urmașii lui Adin – în număr de patru sute cincizeci și patru;

16urmașii lui Ater, dintre urmașii lui Ezechia, – în număr de nouăzeci și opt;

17urmașii lui Bețai – în număr de trei sute douăzeci și trei;

18urmașii lui Iora – în număr de o sută doisprezece;

19urmașii lui Hașum – în număr de două sute douăzeci și trei;

20urmașii lui Ghibar – în număr de nouăzeci și cinci;

21urmașii lui Betleem – în număr de o sută douăzeci și trei;

22oamenii din Netofa – în număr de cincizeci și șase;

23oamenii din Anatot – în număr de o sută douăzeci și opt;

24urmașii lui Azmavet – în număr de patruzeci și doi;

25urmașii lui Chiriat-Iearim a  , ai lui Chefira și ai lui Beerot – în număr de șapte sute patruzeci și trei;

26urmașii lui Rama și ai lui Gheva – în număr de șase sute douăzeci și unu;

27oamenii din Micmaș – în număr de o sută douăzeci și doi;

28oamenii din Betel și din Ai – în număr de două sute douăzeci și trei;

29urmașii lui Nebo – în număr de cincizeci și doi;

30urmașii lui Magbiș – în număr de o sută cincizeci și șase;

31urmașii celuilalt Elam – în număr de o mie două sute cincizeci și patru;

32urmașii lui Harim – în număr de trei sute douăzeci;

33urmașii lui Lod, ai lui Hadid și ai lui Ono – în număr de șapte sute douăzeci și cinci;

34urmașii lui Ierihon – în număr de trei sute patruzeci și cinci;

35urmașii lui Senaa – în număr de trei mii șase sute treizeci;

36preoții, urmași ai lui Iedaia, din familia lui Iosua, – în număr de nouă sute șaptezeci și trei;

37urmașii lui Imer – în număr de o mie cincizeci și doi;

38urmașii lui Pașhur – în număr de o mie două sute patruzeci și șapte;

39urmașii lui Harim – în număr de o mie șaptesprezece;

40leviții, urmași ai lui Iosua și ai lui Kadmiel, dintre urmașii lui Hodavia, – în număr de șaptezeci și patru;

41cântăreții, urmași ai lui Asaf, – în număr de o sută douăzeci și opt;

42urmașii portarilor, urmași ai lui Șalum, ai lui Ater, ai lui Talmon, ai lui Akub, ai lui Hatita și ai lui Șobai, – în total, în număr de o sută treizeci și nouă;

43slujitorii de la Templu, urmași ai lui Țiha, ai lui Hasufa, ai lui Tabaot,

44ai lui Cheros, ai lui Siaha, ai lui Padon,

45ai lui Lebana, ai lui Hagaba, ai lui Akub,

46ai lui Hagab, ai lui Șalmai, ai lui Hanan,

47ai lui Ghidel, ai lui Gahar, ai lui Reaia,

48ai lui Rețin, ai lui Nekoda, ai lui Gazam,

49ai lui Uza, ai lui Paseah, ai lui Besai,

50ai lui Asna, ai lui Meunim, ai lui Nefusim,

51ai lui Bakbuk, ai lui Hakufa, ai lui Harhur,

52ai lui Bațlut, ai lui Mehida, ai lui Harșa,

53ai lui Barkos, ai lui Sisera, ai lui Temah,

54ai lui Nețiah și ai lui Hatifa;

55urmașii slujitorilor lui Solomon, urmași ai lui Sotai, ai lui Hasoferet, ai lui Peruda,

56ai lui Iaala, ai lui Darkon, ai lui Ghidel,

57ai lui Șefatia, ai lui Hatil, ai lui Pocheret-Hațebaim și ai lui Ami;

58toți slujitorii de la Templu și slujitorii lui Solomon la un loc – în număr de trei sute nouăzeci și doi.

59Iată-i și pe cei care au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harșa, din Cherub, din Adan și din Imer, fără să fi putut dovedi dacă familia și neamul lor erau din Israel sau nu:

60urmașii lui Delaia, ai lui Tobia și ai lui Nekoda – în număr de șase sute cincizeci și doi;

61dintre urmașii preoților: urmașii lui Hobaia, ai lui Hakoț și ai lui Barzilai (cel care a luat-o de soție pe una din fetele ghiladitului Barzilai și care și-a luat numele acestuia).

62Ei și-au căutat înscrierile lor genealogice, dar nu le-au găsit, astfel că au fost îndepărtați din preoție ca fiind necurați.

63Guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până când preotul nu va hotărî lucrul acesta după Urim și Tumim b  .

64În total, în toată adunarea, erau patruzeci și două de mii trei sute șaizeci deoameni,

65în afară de slujitorii și slujitoarele lor – în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte – și de cântăreți și cântărețe – în număr de două sute.

66Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri,

67patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari.

68La sosirea lor la Casa Domnului din Ierusalim, câteva din căpeteniile familiilor au oferit Casei lui Dumnezeu daruri de bunăvoie pentru ridicarea lui pe locul său de odinioară.

69Au dăruit în vistieria lucrării, după puterile lor, următoarele: șaizeci și unu de mii de darici c  de aur, cinci mii de mine d  de argint și o sută de tunici preoțești.

70Așadar, preoții, leviții, unii oameni din popor, cântăreții, portarii și slujitorii de la Templu s-au așezat în cetățile lor; toți cei din Israel erau în cetățile lor.

Copyright information for NTLR