a+ 10:1 Vezi nota de la 2:4
b+ 10:2 fiii poate însemna aici descendenți sau chiar neamuri (și în vs. 3, 4, 6, 7, 20-23, 29, 31 )
c+ 10:4 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam, LXX și 1 Cron. 1:7: Rodanim
d+ 10:6 Mițrayim înseamnă Două Egipturi, probabil cu referire la Egiptul de Sus și cel de Jos; și în v. 13
e+ 10:8 Nu același cu cel din vs. 6-7; probabil strămoșul cassiților, în Mesopotamia (vezi Gen. 2:13 )
f+ 10:10 Sau: Babel, Erec și Akkad – toate în țara Șinar
g+ 10:10 Babilonia
h+ 10:11 Asiria
i+ 10:21 Sau: Sem, al cărui frate mai mare era Iafet;
j+ 10:23 TM; LXX și 1 Cron. 1:17: Meșek
k+ 10:24 TM; LXX: Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, iar lui Cainan
l+ 10:25 Peleg înseamnă împărțire

Genesis 10

Formarea și răspândirea neamurilor pe pământ

Aceasta este genealogia a  fiilor lui Noe – Sem, Ham și Iafet – și aceștia au fost fiii care li s-au născut după potop.

Iafetiții

Fiii b  lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșek și Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim c .

Din aceștia s-au răspândit în teritoriile lor neamurile de pe coastă, fiecare neam având limba lui și fiind organizat pe clanuri în propriul său teritoriu.

Hamiții

Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim d , Put și Canaan.

Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

Lui Cuș e  i s-a născut Nimrod; acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

El a fost un vânător puternic înaintea Domnului ; de aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. “

10 Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad și Calne f , în țara Șinar g .

11 Din acea țară, el s-a dus în Asur h  și a construit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

12 și Resen, care este între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13 Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

14 patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

15 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

16 din el provin și iebusiții, amoriții, ghirgasiții,

17 hiviții, archiții, siniții,

18 arvadiții, țemariții și hamatiții.După aceea clanurile canaaniților s-au răspândit,

19 iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza și apoi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Lașa.

20 Aceștia au fost urmașii lui Ham, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în țările și în cadrul neamurilor lor.

Semiții

21 I s-au născut fii și lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet i ; Sem a fost strămoșul tuturor fiilor lui Eber.

22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahșad, Lud și Aram.

23 Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș j .

24 Lui Arpahșad i s-a născut Șelah, iar lui Șelah k  i s-a născut Eber.

25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg l , pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Șeba,

29 Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

30 Regiunea în care locuiau se întindea de la Meșa spre Sefar, muntele de la răsărit.

31 Aceștia au fost urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în țările și în cadrul neamurilor lor.

32 Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmașilor lor, în cadrul neamurilor lor; din ei s-au răspândit neamurile pe pământ, după potop.

Copyright information for NTLR