a+ 49:5 Sensul termenului ebraic este nesigur, probabil desemnând numele unei arme
b+ 49:6 Sau: să nu umblu, onoare referindu-se la suflet, cea mai nobilă parte a ființei umane
c+ 49:8 Iuda poate fi derivat din termenul ebraic pentru laudă
d+ 49:10 Sau: până va veni Cel Căruia îi aparține (sceptrul); ori: până ce tributul Îi va fi adus
e+ 49:12 Sau: Ochii îi sunt roșii de vin, iar dinții îi sunt albi de lapte, o metaforă care simbolizează abundența
f+ 49:14 Sau: desagi; sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul cuvântului ebraic este nesigur
g+ 49:16 Dan înseamnă El judecă
h+ 49:19 Gad poate însemna și atac sau bandă jefuitoare
i+ 49:21 Sau: liberă, / ce naște niște pui minunați
j+ 49:22 Sau, foarte probabil: Iosif este un măgar sălbatic, / un măgar sălbatic lângă un izvor, / ai cărui mânji țopăie peste zid; triburile sunt comparate de obicei cu un animal, nu cu o plantă
k+ 49:25 Ebr.: Șadai
l+ 49:26 LXX; TM: binecuvântările strămoșilor mei, la fel de mari ca
m+ 49:26 Sau: său, care este un prinț între frații săi

Genesis 49

Iacov își binecuvântează fiii

1Iacov i-a chemat pe fiii săi și le-a zis: „Adunați-vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vin!

2Adunați-vă și ascultați, fiii lui Iacov! Ascultați-l pe tatăl vostru, Israel!

3Ruben, tu ești întâiul meu născut, puterea și primul rod al vigorii mele, deosebit în demnitate și în putere.

4Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea, pentru că te-ai suit în patul tatălui tău și, suindu-te în el, l-ai pângărit!

5Simeon și Levi sunt frați; săbiile a lor sunt arme ale violenței.

6Să nu intru la sfatul lor, să nu-mi ajungă onoarea b în compania lor, pentru că în mânia lor au omorât oameni și în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.

7Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă și furia lor, pentru că este crudă! Îi voi risipi în Iacov și îi voi împrăștia în Israel.

8Iuda c, frații tăi te vor lăuda; tu vei avea autoritate asupra dușmanilor tăi, iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.

9Iuda, tu ești un pui de leu; fiule, te-ai întors de la pradă. Iuda stă culcat și se întinde ca un leu, ca o leoaică – cine va îndrăzni să o trezească?

10Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale, până va veni Șilo d; de El vor asculta popoarele.

11El Își leagă măgarul de vița-de-vie și mânzul măgăriței Lui de cea mai aleasă viță. Își spală hainele în vin și îmbrăcămintea în sângele strugurilor.

12Ochii Îi sunt mai negri decât vinul, iar dinții mai albi decât laptele e.

13Zabulon va locui pe malul mării, va fi un liman pentru corăbii, iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.

14Isahar este un măgar puternic, care se culcă între două grajduri f.

15Când va vedea că locul de odihnă este bun și că țara este frumoasă, își va pleca umărul să ducă povara și va ajunge sclav la muncă forțată.

16Dan g va judeca pe poporul său ca una dintre semințiile lui Israel.

17Dan va fi un șarpe pe drum, o viperă pe cărare, mușcând caii de călcâie, făcând călărețul să cadă pe spate.

18Mântuirea Ta o aștept, Doamne!

19Gad h va fi atacat de o ceată jefuitoare, dar el îi va ataca pe la spate.

20Hrana lui Așer va fi bogată; el va oferi mâncăruri împărătești.

21Neftali este o cerboaică lăsată liberă; el spune cuvinte frumoase i.

22Iosif este o viță roditoare, o viță roditoare lângă un izvor, ale cărei ramuri se înalță peste zid j.

23Arcașii l-au atacat fioros, au tras spre el și l-au urât.

24Totuși arcul lui a rămas tare, iar brațele mâinilor sale au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov, de Păstorul, Stânca lui Israel,

25de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta, de Cel Atotputernic k, Care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările adâncului de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui.

26Binecuvântările tatălui tău sunt mai mari decât binecuvântările munților veșnici, decât l darurile dealurilor veșnice; acestea să fie peste capul lui Iosif, pe creștetul capului său, a celui deosebit m de frații săi.

27Beniamin este un lup care sfâșie; dimineața își devorează victima, iar seara împarte prada.“

Moartea și îngroparea lui Iacov

28Toate acestea sunt cele douăsprezece seminții ale lui Israel și acestea sunt cuvintele pe care le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat dându-le fiecăruia dintre ei o binecuvântare potrivită.

29Apoi le-a poruncit: „Eu voi fi adăugat la poporul meu; înmormântați-mă alături de strămoșii mei, în peștera care se află în ogorul hititului Efron,

30ogorul Mahpela, la răsărit de Mamre, în Canaan. Avraam a cumpărat această peșteră de la hititul Efron, împreună cu ogorul, ca teren pentru înmormântare.

31Acolo au fost îngropați Avraam și Sara, soția sa, acolo au fost îngropați Isaac și Rebeca, soția sa, și acolo am îngropat-o eu pe Lea.

32Ogorul și peștera care se află în el au fost cumpărate de la hitiți.“

33Când a terminat de vorbit cu fiii săi, Iacov și-a tras picioarele în pat și a murit, fiind astfel adăugat la poporul său.

Copyright information for NTLR