a+ 51: 6 Lit: vor fi rupte în bucăți
b+ 51:9 Vezi nota de la 30:7
c+ 51:9 Referire la mitologia canaanită, în care personaje mitice ca Rahab și Tanin reprezintă haosul, răzvrătindu-se împotriva zeului suprem, care reprezintă ordinea
d+ 51:14 Sau: mormânt
e+ 51:16 Lit.: ca să plantez
f+ 51:19 Q, LXX, VUL, Sriacă; TM: Cum te-aș mai putea

Isaiah 51

O mântuire veșnică pentru Sion

1«Ascultați-Mă, voi, care urmăriți dreptatea, voi, care-L căutați pe DOMNUL! Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți și spre groapa din care ați fost scoși!

2Uitați-vă la Avraam, părintele vostru, și la Sara care v-a născut! Când l-am chemat, era doar el singur, dar Eu l-am binecuvântat și l-am înmulțit!

3Tot astfel DOMNUL va mângâia Sionul, va mângâia toate ruinele lui; îi va face pustia ca Edenul, și deșertul asemenea grădinii DOMNULUI : bucurie și veselie se vor afla în el, mulțumire și cântec.

4Ascultă-Mă, poporul Meu! Ia aminte la ce spun, neamul Meu, pentru că Legea va ieși de la Mine, iar dreptatea Mea o voi face o lumină pentru popoare!

5Dreptatea Mea se apropie, mântuirea Mea se arată, iar brațul Meu este pe cale să judece popoarele; ținuturile de lângă mare așteaptă și nădăjduiesc în brațul Meu.

6Ridicați-vă ochii spre ceruri și priviți în jos spre pământ! Căci cerurile se vor risipi a  ca fumul, pământul se va învechi ca o haină, iar cei ce trăiesc pe el vor muri ca țânțarii. Mântuirea Mea însă va dăinui pururi și dreptatea Mea nu va avea sfârșit.

7Ascultați-Mă, voi, care cunoașteți dreptatea, tu, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, nu-ți fie frică de insultele lor,

8căci îi va mânca molia ca pe o haină, viermele îi va mânca așa cum mănâncă lâna. Dreptatea Mea însă va dăinui pururea, iar mântuirea Mea va fi pentru toate generațiile.»

9Trezește-Te! Trezește-Te! Îmbracă-Te în putere, braț al DOMNULUI! Trezește-Te ca în zilele din vechime, ca în generațiile de demult! Nu ești Tu Acela Care l-ai tăiat pe Rahab b  în bucăți, Care ai străpuns monstrul Tanin c  ?

10Nu ești Tu Acela Care ai uscat marea, apele marelui adânc, Care ai făcut un drum în adâncurile mării, pentru ca cei răscumpărați să treacă?

11Răscumpărații Domnului se vor întoarce și vor intra în Sion cu strigăte de bucurie. O bucurie veșnică le va încununa capetele; bucuria și veselia îi vor copleși, iar necazul și suspinul vor fugi de la ei.

12«Eu, chiar Eu sunt Cel Ce te mângâi! De ce te temi, atunci, de omul cel muritor, de fiul omului care trece ca iarba,

13uitând astfel de DOMNUL , Creatorul tău, Care a desfășurat cerurile și a pus temeliile pământului și îngrozindu-te toată ziua de mânia asupritorului, care umblă să nimicească? Unde este mânia asupritorului?

14Cel subjugat va fi eliberat curând; el nu va muri în temniță d  , nici nu-i va lipsi pâinea.

15Căci Eu sunt DOMNUL , Dumnezeul tău, Cel Care stârnește marea și face să-i urle valurile – DOMNUL Oștirilor este Numele Său.

16Am pus cuvintele Mele în gura ta și te-am acoperit cu umbra mâinii Mele, ca să așez e  cerurile, să pun temeliile pământului și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’»

Cupa mâniei DOMNULUI

17Trezește-te! Trezește-te! Ridică-te, Ierusalime, tu, care ai băut din mâna DOMNULUI cupa mâniei Lui, care ai sorbit până la drojdii potirul amețelii!

18Între toți fiii pe care i-a născut, nu este nici unul care să-l călăuzească; între toți fiii pe care i-a crescut, nu este nici unul care să-l apuce de mână.

19Aceste două nenorociri au venit peste tine: pustiirea și nimicirea, foametea și sabia. Cine mai poate să plângă pentru tine? Cine te mai poate f  mângâia?

20Fiii tăi zac leșinați la fiecare colț de uliță, ca o antilopă prinsă în laț; sunt plini de mânia DOMNULUI și de mustrarea Dumnezeului tău.

21De aceea, ascultă aceasta, tu, care ești asuprit, tu, care ești beat, dar nu de vin!

22Așa vorbește Stăpânul tău, DOMNUL și Dumnezeul tău, Apărătorul poporului Său: «Iată, ți-am luat din mână cupa amețelii, iar din potirul mâniei Mele nu vei mai bea vreodată!

23O voi pune în mâna celor ce te chinuie, a celor care ți-au zis: ‘Apleacă-te, ca să putem călca peste tine!’ Ți-ai făcut atunci spatele ca pământul și ca un drum pe care ei să umble!»

Copyright information for NTLR