a+ 3:2 Vezi nota de la 1:38; și în v. 26
b+ 3:3 Posibil o ambiguitate intenționată, deoarece se poate traduce și cu: de sus; și în v. 7
c+ 3:3 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
d+ 3:8 Posibil o ambiguitate intenționată, deoarece termenul grecesc poate fi tradus și cu Duhul
e+ 3:13 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste cuvinte
f+ 3:14 Vezi Num. 21:4-9
g+ 3:15 Sau: pentru ca oricine crede, să aibă viață veșnică în El
h+ 3:16 Unele traduceri văd în vs. 16-21 cuvintele evanghelistului
i+ 3:16 Sau: singurul Lui Fiu născut, termenul grecesc pentru singurul fiind tradus adesea cu singurul născut; termenul are însă și sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea
j+ 3:18 Sau: singurului Fiu născut; vezi nota precedentă
k+ 3:22 Vezi In. 4:2, unde este specificat că nu Isus boteza, ci ucenicii Lui
l+ 3:25 Unele mss importante conțin: niște iudei
m+ 3:30 Unii traducători încheie discursul lui Ioan Botezătorul la sfârșitul v. 30, iar alții la sf â rșitul v. 36
n+ 3:31 Sau: ca unul de pe pământ
o+ 3:33 Sau: că Dumnezeu spune adevărul
p+ 3:34 Cele mai multe mss timpurii și importante nu conțin Dumnezeu, ci El, însă termenul apare în câteva mss timpurii
q+ 3:36 Sau: cel ce nu ascultă de Fiul; sau: cel care-L respinge pe Fiul

John 3

Isus și Nicodim

1Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor.

2Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: – Rabbi a, știm că ești un învățător Care a venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.

3Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îți spun că, dacă cineva nu este născut din nou b nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu c!

4Nicodim L-a întrebat: – Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui și să fie născut?

5Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îți spun că, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu!

6Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.

7Să nu te miri că ți-am spus: „Trebuie să fiți născuți din nou!“

8Vântul d suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul.

9Nicodim L-a întrebat: – Cum se pot întâmpla aceste lucruri?

10Isus i-a răspuns: – Tu ești învățătorul lui Israel și nu înțelegi aceste lucruri?!

11Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ceea ce știm și depunem mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiți mărturia noastră.

12Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești?!

13Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului (Care este în cer) e

14Și, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, f tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului,

15pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. g

16Fiindcă h atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu i, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

17Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

18Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a și fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu j al lui Dumnezeu.

19Și judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

20Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele.

21Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.

Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus

22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii. Și stătea acolo cu ei și boteza k.

23Ioan boteza și el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, și oamenii continuau să vină și să fie botezați.

24Căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare.

25Între unii din ucenicii lui Ioan și un iudeu l s-a iscat o controversă cu privire la curățire.

26Au venit la Ioan și i-au zis: – Rabbi , iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează și toți se duc la El!

27Ioan a răspuns: – Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer.

28Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Cristosul, ci eu sunt trimis înaintea Lui.“

29Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă și-l aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină.

30El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. m

31Cel Ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce vine de pe pământ este pământesc și vorbește lucruri de pe pământ n. Cel Ce vine din cer este deasupra tuturor.

32El depune mărturie despre ceea ce a văzut și a auzit, dar nimeni nu primește mărturia Lui.

33Cel ce primește mărturia Lui confirmă că Dumnezeu este adevărat o.

34Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu p nu-I dă Duhul cu măsură.

35Tatăl Îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui.

36Cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu crede în Fiul q nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Copyright information for NTLR