a+ 12:1 Vale situată într-un ținut arid care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar; și în v. 2
b+ 12:1 Vezi nota de la 8:14; și în vs. 3, 8
c+ 12:3 Marea Galileii
d+ 12:3 Marea Moartă
e+ 12:8 Vezi nota de la 9:1
f+ 12:8 Vezi nota de la 9:1
g+ 12:8 Vezi nota de la 10:40
h+ 12:23 Vezi nota de la 11:2
i+ 12:23 Sau: Regele popoarelor din Galileea

Joshua 12

Regii din Transiordania, înfrânți de Moise

1Regii Canaanului pe care israeliții i-au învins și ale căror teritorii le-au ocupat la răsărit de Iordan, de la uedul a Arnon până la muntele Hermon, precum și toată partea de răsărit a Arabei b, sunt Sihon și Og.

2Sihon, regele amoriților, locuia la Heșbon și domnea de la Aroer, care se află pe malul uedului Arnon, de la jumătatea uedului, peste o jumătate din Ghilad, până la uedul Iabok, hotarul amoniților.

3El mai domnea de la Araba până la marea Chineret c, în răsărit, și până la Marea Arabei (Marea Sărată d), tot în răsărit, pe drumul către Bet-Ieșimot, iar în partea de sud până la poalele muntelui Pisga.

4Og, regele Bașanului, unul dintre ultimii refaiți, locuia atât la Aștarot, cât și la Edrei

5și domnea peste Hermon, Salca, peste întregul Bașan până la hotarul gheșuriților și al maacatiților și peste jumătate din Ghilad până la hotarul cu Sihon, regele Heșbonului.

6Moise, robul DOMNULUI , împreună cu israeliții i-au cucerit, iar Moise, robul DOMNULUI , a dat acest teritoriu, ca moștenire, rubeniților, gadiților și jumătății seminției lui Manase.

Regii din Cisiordania, înfrânți de Iosua

7Iată care sunt regii țării, pe care Iosua și israeliții i-au învins în partea de apus a Iordanului, de la Baal-Gad în Valea Libanului, până la muntele Halak, care se înalță către Seir, al căror teritoriu l-a împărțit Iosua între semințiile lui Israel, ca partea lor de moștenire,

8teritoriu ce cuprindea regiunea muntoasă e, Araba, zona deluroasă f, poalele munților, pustia și Neghevul g(acesta era teritoriul hitiților, amoriților, canaaniților, periziților, hiviților și iebusiților):

9regele din Ierihon, unul; regele din Ai, care este lângă Betel, unul;

10regele din Ierusalim, unul; regele din Hebron, unul;

11regele din Iarmut, unul; regele din Lachiș, unul;

12regele din Eglon, unul; regele din Ghezer, unul;

13regele din Debir, unul; regele din Gheder, unul;

14regele din Horma, unul; regele din Arad, unul;

15regele din Libna, unul; regele din Adulam, unul;

16regele din Makkeda, unul; regele din Betel, unul;

17regele din Tapuah, unul; regele din Hefer, unul;

18regele din Afek, unul; regele din Lașaron, unul;

19regele din Madon, unul; regele din Hațor, unul;

20regele din Șimron-Meron, unul; regele din Acșaf, unul;

21regele din Taanah, unul; regele din Meghido, unul;

22regele din Kedeș, unul; regele din Iokneam, lângă Carmel, unul;

23regele din Dor (din Nafot-Dor h), unul; regele din Goyim, lângă Ghilgal, unul i;

24și regele din Tirța, unul. În total treizeci și unu de regi.

Copyright information for NTLR