a+ 13:2 Un alt nume pentru Râul ( uedul ) Egiptului, fiind vorba fie de modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, fie chiar de brațul răsăritean al Deltei Nilului
b+ 13:5 Sau: ținutul aparținând Ghebalului ( Biblosului ); vezi 1 Regi 5:18
c+ 13 : 5 Sau: până la intrarea în Hamat
d+ 13:9 Vezi nota de la 12:1; și în v. 16
e+ 13:27 Marea Galileii

Joshua 13

Porunca împărțirii teritoriului rămas necucerit

1Iosua îmbătrânise și era înaintat în vârstă. Atunci DOMNUL i-a vorbit astfel: „Tu ești bătrân și înaintat în vârstă, iar teritoriul care nu a fost luat în stăpânire este foarte mare.

2Iată teritoriul care a rămas necucerit: toate ținuturile filistenilor și ale gheșuriților

3(de la râul Șihor a, care este în fața Egiptului, până la hotarul Ekronului, înspre nord, teritoriu care este considerat canaanit și care este al celor cinci domnitori filisteni: din Gaza, din Așdod, din Așchelon, din Gat și din Ekron), precum și ale aviților,

4înspre sud. De asemenea, toate ținuturile canaaniților, de la Meara sidonienilor, până la Afek, spre hotarul cu amoriții,

5apoi ținutul ghebaliților b și întregul Liban înspre răsărit, de la Baal-Gad până la poalele muntelui Hermon și până la Lebo-Hamat c

6cu toți locuitorii regiunii muntoase din Liban până la Misrefot-Maim, adică toți sidonienii. Eu îi voi izgoni dinaintea israeliților. Tu însă împarte acest teritoriu ca moștenire lui Israel, așa cum ți-am poruncit.

7Împarte deci țara ca moștenire celor nouă seminții și jumătății din seminția lui Manase.“

Teritoriul împărțit în Transiordania

8Cealaltă jumătate din seminția lui Manase împreună cu rubeniții și gadiții își primiseră moștenirea pe care le-a dat-o Moise la răsărit de Iordan, întocmai cum le-o împărțise Moise, robul DOMNULUI :

9de la Aroer, care se află pe malul uedului d Arnon și de la cetatea din mijlocul văii, întregul podiș al Medebei, până la Dibon,

10toate cetățile lui Sihon, regele amoriților, care domnea la Heșbon, până la hotarul amoniților,

11Ghiladul, teritoriul gheșurit și maacatit, tot muntele Hermon și tot Bașanul până la Salca,

12întregul regat al lui Og în Bașan, care domnea la Aștarot și la Edrei și care era singurul rămas dintre refaiți. Moise i-a învins și le-a ocupat țara.

13Dar israeliții nu i-au izgonit pe gheșuriții și pe maacatiții din Gheșur și din Maaca, astfel că ei au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi.

14Seminția lui Levi nu a primit însă nici o moștenire, deoarece El îi spusese că jertfele mistuite de foc aduse DOMNULUI , Dumnezeul lui Israel, sunt moștenirea ei.

15Moise dăduse seminției rubeniților, potrivit clanurilor lor,

16teritoriul de la Aroer, care este pe malul uedului Arnon și de la cetatea din mijlocul văii, întregul podiș de lângă Medeba,

17Heșbonul cu toate cetățile dimprejurul lui din câmpie, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,

18Iahaț, Chedemot, Mefaat,

19Chiriatayim, Sibma, Țeret-Șahar, în muntele Emek,

20Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieșimot,

21toate cetățile podișului, adică întregul regat al lui Sihon, regele amoriților, care domnea la Heșbon și care fusese învins de Moise, împreună cu regii Midianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, vasalii lui Sihon, care locuiau în țară.

22Printre cei care fuseseră uciși cu sabia de israeliți se afla și prezicătorul Balaam, fiul lui Beor.

23Hotarul teritoriului rubeniților era Iordanul. Cetățile și satele acestea erau moștenirea urmașilor lui Ruben, potrivit clanurilor lor.

24Moise dăduse seminției lui Gad, adică urmașilor lui Gad, potrivit clanurilor lor,

25un teritoriu care cuprindea Iazerul, toate cetățile Ghiladului, o jumătate din teritoriul amoniților până la Aroer, care este față în față cu Raba,

26de la Heșbon până la Ramat-Mițpa și Betonim și de la Mahanayim până la hotarul Debirului,

27iar în vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot și Țafon, partea care a mai rămas din teritoriul regelui Sihon al Heșbonului, teritoriu care se află în partea de răsărit a Iordanului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret e.

28Cetățile și satele acestea erau moștenirea urmașilor lui Gad, potrivit clanurilor lor.

29Moise dăduse jumătății seminției lui Manase, adică unei jumătăți dintre urmașii lui Manase, potrivit clanurilor lor,

30un teritoriu care cuprindea Mahanayimul, întregul Bașan, întregul regat al regelui Og al Bașanului, și toate așezările lui Iair din Bașan – șaizeci de cetăți.

31Jumătate din Ghilad, Aștarot și Edrei, cetăți ale regatului lui Og din Bașan, fuseseră date urmașilor lui Machir, fiul lui Manase, adică unei jumătăți dintre urmașii lui Machir, potrivit clanurilor lor.

32Acestea sunt teritoriile pe care le dăduse Moise ca moștenire, când era în câmpiile Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit de Ierihon.

33Moise nu a dat însă nici o moștenire seminției lui Levi; DOMNUL , Dumnezeul lui Israel, este moștenirea lor, căci așa le-a spus El.

Copyright information for NTLR