a+ 15:2 Marea Moartă; și în v. 5
b+ 15:3 Ebr.: Akrabim
c+ 15:4 Vezi nota de la 13:2; și în v. 47
d+ 15:4 LXX; TM: vostru
e+ 15:7 Vezi nota de la 12:1
f+ 15:12 Marea Mediterană; și în v. 47
g+ 15:18 TM, unele mss ale LXX; câteva mss ale LXX: Otniel, el a îndemnat-o
h+ 15:19 Vezi nota de la 10:40; și în v. 21
i+ 15:33 Vezi nota de la 9:1
j+ 15:36 Sau: Ghedera (adică Ghederotayim); LXX: Ghedera și satele aparținătoare
k+ 15:48 Vezi nota de la 12:8
l+ 15:50 Sau: Eștemoa, cf. 21:14
m+ 15:62 Sau: Cetatea Sării

Joshua 15

Teritoriul moștenit de seminția lui Iuda

1Teritoriul seminției urmașilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor, se întindea spre hotarul Edomului în sud, spre marginea de sud a pustiei Țin.

2Hotarul lor de sud pornea de la marginea Mării Sărate a  , de la golful din sud,

3continua prin sudul Înălțimii Scorpionului b  , traversa pustia Țin și urca la sud de Kadeș-Barnea, după care traversa Hețronul și urca spre Adar, întorcându-se pe la Karka.

4Traversa apoi Ațmon, atingea Râul Egiptului c  și ieșea la marginea mării. Acesta era hotarul lor d  de sud.

5Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la gura de vărsare a Iordanului. Hotarul de nord pornea de la gura de vărsare a Iordanului în Marea Sărată,

6urca către Bet-Hogla, traversa pe la nord de Bet-Araba, trecea pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben,

7urca către Debir prin valea Acor, se întorcea către nord înspre Ghilgal, în dreptul Înălțimii Adumim, care era la sud de ued e  , trecea apoi pe la apele En-Șemeșului și ieșea la En-Roghel.

8Urca prin valea Ben-Hinom, la marginea de sud a Iebusului (Ierusalimul), urca înspre vârful muntelui care era în partea de apus a văii Hinom, la marginea de nord a văii Refaim.

9Apoi, din vârful muntelui, hotarul se întindea către izvorul apelor Neftoahului, atingea cetățile muntelui Efron și continua până la Baala (Chiriat-Iearim).

10Din Baala se întorcea către apus înspre muntele Seir, trecea peste versantul nordic al muntelui Iearim (Chesalon), cobora pe la Bet-Șemeș, trecea prin Timna

11și peste versantul nordic al Ekronului, continua către Șikron, traversa muntele Baala, atingea Iabneelul și ajungea la mare.

12Hotarul de apus era țărmul Mării celei Mari f  . Acesta era hotarul urmașilor lui Iuda, de jur împrejur, potrivit clanurilor lor.

Cetățile descendenților lui Iuda

13Lui Caleb, fiul lui Iefune, i s-a dat un teritoriu care era în mijlocul urmașilor lui Iuda, potrivit celor spuse de DOMNUL lui Iosua, și anume Chiriat-Arba (Hebron), – Arba fusese tatăl lui Anac.

14Caleb i-a izgonit de acolo pe cei trei urmași ai lui Anac: pe Șeșai, pe Ahiman și pe Talmai, urmașii lui Anac.

15De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului (înainte Debirul purta numele de Chiriat-Sefer).

16Caleb a zis: „Aceluia care va ataca și va cuceri Chiriat-Seferul îi voi da de soție pe fiica mea Acsa!“

17Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a cucerit cetatea, iar Caleb i-a dat-o de soție pe fiica lui, Acsa.

18Odată, venind la Otniel, Acsa l-a îndemnat g  să-i ceară tatălui ei un teren. Când ea s-a dat jos de pe măgar, Caleb a întrebat-o: – Ce dorești?

19– Dă-mi o binecuvântare adevărată, i-a răspuns ea, deoarece mi-ai dat un teritoriu în Neghev h  . Dăruiește-mi și izvoare de ape. Și astfel, Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.

20Iată care este moștenirea seminției urmașilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor:

21cetățile care erau în Neghev, la marginea teritoriului seminției lui Iuda, înspre hotarul Edomului: Kabțeel, Eder, Iagur,

22China, Dimona, Adada,

23Kedeș, Hațor, Itnan,

24Zif, Telem, Bealot,

25Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron (Hațor),

26Amam, Șema, Molada,

27Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Pelet,

28Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia,

29Baala, Iyim, Ețem,

30Eltolad, Chesil, Horma,

31Țiklag, Madmana, Sansana,

32Lebaot, Șilhim, Ayin și Rimon – în total douăzeci și nouă de cetăți cu satele dimprejurul lor;

33cetățile care erau în zona deluroasă i  : Eștaol, Țora, Așna,

34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35Iarmut, Adulam, Soco, Azeka,

36Șaarayim, Aditayim, Ghedera și Ghederotayim j  – paisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor;

37Țenan, Hadașa, Migdal-Gad,

38Dilan, Mițpa, Iokteel,

39Lachiș, Boțkat, Eglon,

40Kabon, Lahmas, Chitliș,

41Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Makkeda – șaisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor;

42Libna, Eter, Așan,

43Iftah, Așna, Nețib,

44Cheila, Aczib, Mareșa – nouă cetăți cu satele dimprejurul lor;

45Ekron cu cetățile și satele dimprejurul lor,

46de la Ekron înspre mare, toate așezările din apropierea Așdodului și satele dimprejurul lor,

47Așdod cu cetățile și satele dimprejurul lor, Gaza cu cetățile și satele dimprejurul lor, până la Râul Egiptului și până la țărmul Mării celei Mari;

48cetățile care erau în regiunea muntoasă k  : Șamir, Iatir, Soco,

49Dana, Chiriat-Sana (Debir),

50Anab, Eștemo l  , Anim,

51Goșen, Holon și Ghilo – unsprezece cetăți cu satele dimprejurul lor;

52Arab, Duma, Eșan,

53Ianim, Bet-Tapuah, Afeka

54Humta, Chiriat-Arba (adică Hebronul) și Țior – nouă cetăți cu satele dimprejurul lor;

55Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56Izreel, Iokdeam, Zanoah,

57Kayin, Ghiva și Timna – zece cetăți cu satele dimprejurul lor;

58Halhul, Bet-Țur, Ghedor,

59Maarat, Bet-Anot și Eltekon – șase cetăți cu satele dimprejurul lor;

60Chiriat-Baal (adică Chiriat-Iearim) și Raba – două cetăți cu satele dimprejurul lor;

61cetățile care erau în pustie: Bet-Araba, Midin, Sehaha,

62Nibșan, Ir-Hammelah m  și En-Ghedi – șase cetăți cu satele dimprejurul lor.

63Urmașii lui Iuda nu i-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau în Ierusalim și, prin urmare, iebusiții au locuit la Ierusalim împreună cu urmașii lui Iuda, până în ziua de azi.

Copyright information for NTLR