a+ 17:9 Vezi nota de la 12:1
b+ 17:11 Sensul expresiei în ebraică este nesigur

Joshua 17

Teritoriul moștenit de seminția lui Manase

1Teritoriul seminției lui Manase, întâiul născut al lui Iosif, era următorul: lui Machir, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Ghilad, i s-a dat Ghiladul și Bașanul, pentru că el era un războinic.

2De asemenea, li s-a dat un teritoriu și celorlalți fii ai lui Manase, potrivit clanurilor lor: Abiezer cu fiii lui, Helek cu fiii lui, Asriel cu fiii lui, Șehem cu fiii lui, Hefer cu fiii lui și Șemida cu fiii lui; aceștia erau fiii lui Manase, fiul lui Iosif, potrivit clanurilor lor.

3Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, nu a avut fii, ci doar fete ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.

4Ele s-au prezentat înaintea preotului Elazar, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea conducătorilor, spunând: „ DOMNUL i-a poruncit lui Moise să ne fie dată o moștenire în mijlocul rudelor noastre.“ Iosua le-a dat o parte de moștenire printre frații tatălui lor, întocmai după porunca DOMNULUI.

5Teritoriul lui Manase era alcătuit astfel din zece părți, în afară de Ghilad și Bașan, care erau dincolo de Iordan,

6căci fetele lui Manase primiseră o moștenire printre fiii acestuia, iar ținutul Ghiladului fusese dat celorlalți fii ai lui Manase.

7Hotarul teritoriului manasit se întindea de la Așer până la Micmetat, în partea de răsărit a Șehemului, continuând spre sud până la locuitorii din En-Tapuah.

8Regiunea Tapuahului aparținea lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase aparținea efraimiților.

9Hotarul cobora apoi prin sudul uedului a Kana. Aceste cetăți efraimite se aflau pe teritoriu manasit, hotarul lui Manase trecând pe la nord de ued și ajungând apoi la țărmul mării.

10În sud era teritoriul lui Efraim, iar în nord, cel al lui Manase, ambele având ieșire la mare, hotarul atingând apoi teritoriul lui Așer în partea de nord și pe cel al lui Isahar în partea de răsărit.

11Manase mai avea stăpânire în Isahar și în Așer peste Bet-Șan cu satele dimprejurul lui, peste Ibleam cu satele dimprejurul lui, peste locuitorii din Dor cu satele dimprejurul lui, precum și peste locuitorii din En-Dor cu satele dimprejurul lui, peste locuitorii din Taanah cu satele dimprejurul lui și peste locuitorii din Meghido cu satele dimprejurul lui – cele trei înălțimi b.

12Manasiții nu au putut însă să ocupe acele cetăți și, prin urmare, canaaniții au continuat să locuiască în acea regiune.

13Dar atunci când israeliții au devenit destul de puternici, i-au pus pe canaaniți la muncă forțată; de izgonit însă nu i-au izgonit.

14Urmașii lui Iosif l-au întrebat pe Iosua: – De ce nouă ne-ai dat doar o singură parte și un singur teritoriu ca moștenire? Noi suntem un popor numeros și până acum am fost binecuvântați de DOMNUL.

15– Dacă sunteți un popor atât de numeros și nu vă mai cuprinde regiunea muntoasă a lui Efraim, le-a răspuns Iosua, atunci duceți-vă spre pădure și tăiați-o ca să vă faceți loc în teritoriul periziților și al refaiților!

16– Regiunea muntoasă nu ne va ajunge, i-au spus urmașii lui Iosif, și toți canaaniții care locuiesc în vale au care de fier, atât cei din Bet-Șan și din împrejurimi, cât și cei din valea Izreel!

17Dar Iosua a răspuns Casei lui Iosif, adică celor din Efraim și din Manase: – Voi sunteți un popor numeros și foarte puternic. Prin urmare, nu veți avea doar o singură parte,

18ci veți avea și regiunea muntoasă. Căci veți tăia pădurea și trecătorile ei vor fi ale voastre, iar pe canaaniți îi veți izgoni, chiar dacă sunt puternici și au care de fier!

Copyright information for NTLR