a+ 19:2 Sau: Beer-Șeba (sau Șeba); 1 Cron. 4:28 nu conține Șeba
b+ 19:11 Vezi nota de la 12:1
c+ 19:28 Unele mss ale TM și Iosua 21:30; cele mai multe mss ale TM: Ebron
d+ 19:50 Cunoscută și ca Timnat-Heres, cf. Jud. 2:9

Joshua 19

Teritoriul moștenit de Simeon

A doua parte a revenit lui Simeon, adică seminției urmașilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor, moștenirea acestora fiind pe teritoriul urmașilor lui Iuda.

Moștenirea lor cuprindea: Beer-Șeba, Șeba a , Molada,

Hațar-Șual, Bala, Ețem,

Eltolad, Betul, Horma,

Țiklag, Bet-Marcabot, Hațar-Susa,

Bet-Lebaot și Șaruhen – treisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

Ayin, Rimon, Eter și Așan – patru cetăți cu satele dimprejur,

precum și toate satele din jurul acestor cetăți până la Baalat-Beer sau Ramat-Neghev. Aceasta era moștenirea seminției urmașilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor.

Moștenirea simeoniților a fost luată din teritoriul urmașilor lui Iuda, pentru că teritoriul urmașilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Așadar, urmașii lui Simeon și-au primit moștenirea pe teritoriul urmașilor lui Iuda.

Teritoriul moștenit de Zabulon

10 A treia parte a revenit urmașilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor. Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid,

11 mergea spre apus către Marala, atingând Dabeșet și uedul b  care este în fața Iokneamului.

12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, ieșind la Dabrat și urcând spre Iafia.

13 De aici, traversa spre răsărit către Gat-Hefer și Et-Kațin, ieșea la Rimon și se întorcea către Nea,

14 după care se întorcea spre nord, către Hanaton, mergând apoi până la valea Iftahel.

15 Cuprindea douăsprezece cetăți cu satele dimprejur, printre care erau: Katat, Nahalal, Șimron, Idala și Betleem.

16 Aceasta era moștenirea urmașilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor și acestea erau cetățile lor cu satele dimprejur.

Teritoriul moștenit de Isahar

17 A patra parte a revenit urmașilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor.

18 Teritoriul lor cuprindea: Izreel, Chesulot, Șunem,

19 Hafarayim, Șion, Anaharat,

20 Rabit, Chișion, Ebeț,

21 Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Pațeț.

22 Hotarul atingea apoi Taborul, Șahațuma și Bet-Șemeș, ieșind la Iordan. În total erau șaisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

23 Aceasta era moștenirea seminției urmașilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor, ținând cont de cetățile și satele dimprejurulacestora.

Teritoriul moștenit de Așer

24 A cincea parte a revenit seminției urmașilor lui Așer, potrivit clanurilor lor.

25 Teritoriul lor trecea prin Helkat, Hali, Beten, Acșaf,

26 Ala-Melek, Amad și Mișal. La apus atingea Carmelul și Șihor-Libnatul,

27 iar la răsărit se întorcea către Bet-Dagon, atingea Zabulon și valea Iftahel la nord de Bet-Emek și Neiel, ieșind în stânga, spre Cabul,

28 Abdon c , Rehob, Hamon și Kana, până la Sidonul cel Mare.

29 Se întorcea apoi către Rama până la fortăreața Tirului și către Hosa, după care atingea țărmul mării în regiunea Aczib.

30 Mai cuprindea și Uma, Afek și Rehob – în total douăzeci și două de cetăți cu satele dimprejurul lor.

31 Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Așer, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moștenit de Neftali

32 A șasea parte a revenit urmașilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

33 Hotarul lor pornea de la Helef și de la stejarul din Țaananim, trecea pe la Adami-Necheb și Iabneel până la Lakum și ieșea la Iordan,

34 după care se întorcea spre apus prin Aznot-Tabor. De aici continua către Hukok, atingea teritoriul lui Zabulon în sud, pe cel al lui Așer la apus, iar Iordanul la răsărit.

35 Cetățile fortificate erau: Țidim, Țer, Hamat, Rakat, Chineret,

36 Adama, Rama, Hațor,

37 Kedeș, Edrei, En-Hațor,

38 Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș – nouăsprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

39 Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moștenit de Dan

40 A șaptea parte a revenit seminției urmașilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

41 Hotarul moștenirii lor cuprindea: Țora, Eștaol, Ir-Șemeș,

42 Șaalabin, Aialon, Itla,

43 Elon, Timnata, Ekron,

44 Elteche, Ghibeton, Baalat,

45 Iehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46 Me-Iarkon și Rakon la hotarul cu Iafo.

47 Însă daniții n-au reușit să intre în posesia teritoriului lor, astfel că au pornit să lupte împotriva Leșemului: au atacat cetatea, au capturat-o, au trecut-o prin ascuțișul sabiei și au ocupat-o. S-au stabilit în cetate și au numit-o Dan, după numele strămoșului lor, Dan.

48 Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul dat spre moștenire lui Iosua

49 După ce au încheiat de împărțit țara, potrivit hotarelor stabilite, israeliții i-au dat și lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire printre ei,

50 așa cum poruncise DOMNUL. I-au dat cetatea pe care el o cerea, adică Timnat-Serah d , în regiunea muntoasă a lui Efraim. Iosua a zidit cetatea din nou și a locuit în ea.

51 Acestea sunt teritoriile pe care preotul Elazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile clanurilor din semințiile lui Israel le-au dat ca moștenire, prin tragere la sorți, la Șilo, în prezența DOMNULUI , la intrarea Cortului Întâlnirii. Și astfel ei au încheiat împărțirea țării.

Copyright information for NTLR