a+ 19:2 Sau: Beer-Șeba (sau Șeba); 1 Cron. 4:28 nu conține Șeba
b+ 19:11 Vezi nota de la 12:1
c+ 19:28 Unele mss ale TM și Iosua 21:30; cele mai multe mss ale TM: Ebron
d+ 19:50 Cunoscută și ca Timnat-Heres, cf. Jud. 2:9

Joshua 19

Teritoriul moștenit de Simeon

1A doua parte a revenit lui Simeon, adică seminției urmașilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor, moștenirea acestora fiind pe teritoriul urmașilor lui Iuda.

2Moștenirea lor cuprindea: Beer-Șeba, Șeba a, Molada,

3Hațar-Șual, Bala, Ețem,

4Eltolad, Betul, Horma,

5Țiklag, Bet-Marcabot, Hațar-Susa,

6Bet-Lebaot și Șaruhen – treisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

7Ayin, Rimon, Eter și Așan – patru cetăți cu satele dimprejur,

8precum și toate satele din jurul acestor cetăți până la Baalat-Beer sau Ramat-Neghev. Aceasta era moștenirea seminției urmașilor lui Simeon, potrivit clanurilor lor.

9Moștenirea simeoniților a fost luată din teritoriul urmașilor lui Iuda, pentru că teritoriul urmașilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Așadar, urmașii lui Simeon și-au primit moștenirea pe teritoriul urmașilor lui Iuda.

Teritoriul moștenit de Zabulon

10A treia parte a revenit urmașilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor. Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid,

11mergea spre apus către Marala, atingând Dabeșet și uedul b care este în fața Iokneamului.

12Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, ieșind la Dabrat și urcând spre Iafia.

13De aici, traversa spre răsărit către Gat-Hefer și Et-Kațin, ieșea la Rimon și se întorcea către Nea,

14după care se întorcea spre nord, către Hanaton, mergând apoi până la valea Iftahel.

15Cuprindea douăsprezece cetăți cu satele dimprejur, printre care erau: Katat, Nahalal, Șimron, Idala și Betleem.

16Aceasta era moștenirea urmașilor lui Zabulon, potrivit clanurilor lor și acestea erau cetățile lor cu satele dimprejur.

Teritoriul moștenit de Isahar

17A patra parte a revenit urmașilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor.

18Teritoriul lor cuprindea: Izreel, Chesulot, Șunem,

19Hafarayim, Șion, Anaharat,

20Rabit, Chișion, Ebeț,

21Remet, En-Ganim, En-Hada și Bet-Pațeț.

22Hotarul atingea apoi Taborul, Șahațuma și Bet-Șemeș, ieșind la Iordan. În total erau șaisprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

23Aceasta era moștenirea seminției urmașilor lui Isahar, potrivit clanurilor lor, ținând cont de cetățile și satele dimprejurulacestora.

Teritoriul moștenit de Așer

24A cincea parte a revenit seminției urmașilor lui Așer, potrivit clanurilor lor.

25Teritoriul lor trecea prin Helkat, Hali, Beten, Acșaf,

26Ala-Melek, Amad și Mișal. La apus atingea Carmelul și Șihor-Libnatul,

27iar la răsărit se întorcea către Bet-Dagon, atingea Zabulon și valea Iftahel la nord de Bet-Emek și Neiel, ieșind în stânga, spre Cabul,

28Abdon c, Rehob, Hamon și Kana, până la Sidonul cel Mare.

29Se întorcea apoi către Rama până la fortăreața Tirului și către Hosa, după care atingea țărmul mării în regiunea Aczib.

30Mai cuprindea și Uma, Afek și Rehob – în total douăzeci și două de cetăți cu satele dimprejurul lor.

31Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Așer, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moștenit de Neftali

32A șasea parte a revenit urmașilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

33Hotarul lor pornea de la Helef și de la stejarul din Țaananim, trecea pe la Adami-Necheb și Iabneel până la Lakum și ieșea la Iordan,

34după care se întorcea spre apus prin Aznot-Tabor. De aici continua către Hukok, atingea teritoriul lui Zabulon în sud, pe cel al lui Așer la apus, iar Iordanul la răsărit.

35Cetățile fortificate erau: Țidim, Țer, Hamat, Rakat, Chineret,

36Adama, Rama, Hațor,

37Kedeș, Edrei, En-Hațor,

38Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș – nouăsprezece cetăți cu satele dimprejurul lor.

39Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Neftali, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul moștenit de Dan

40A șaptea parte a revenit seminției urmașilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

41Hotarul moștenirii lor cuprindea: Țora, Eștaol, Ir-Șemeș,

42Șaalabin, Aialon, Itla,

43Elon, Timnata, Ekron,

44Elteche, Ghibeton, Baalat,

45Iehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46Me-Iarkon și Rakon la hotarul cu Iafo.

47Însă daniții n-au reușit să intre în posesia teritoriului lor, astfel că au pornit să lupte împotriva Leșemului: au atacat cetatea, au capturat-o, au trecut-o prin ascuțișul sabiei și au ocupat-o. S-au stabilit în cetate și au numit-o Dan, după numele strămoșului lor, Dan.

48Cetățile acestea împreună cu satele dimprejurul lor erau moștenirea seminției urmașilor lui Dan, potrivit clanurilor lor.

Teritoriul dat spre moștenire lui Iosua

49După ce au încheiat de împărțit țara, potrivit hotarelor stabilite, israeliții i-au dat și lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire printre ei,

50așa cum poruncise DOMNUL. I-au dat cetatea pe care el o cerea, adică Timnat-Serah d, în regiunea muntoasă a lui Efraim. Iosua a zidit cetatea din nou și a locuit în ea.

51Acestea sunt teritoriile pe care preotul Elazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile clanurilor din semințiile lui Israel le-au dat ca moștenire, prin tragere la sorți, la Șilo, în prezența DOMNULUI , la intrarea Cortului Întâlnirii. Și astfel ei au încheiat împărțirea țării.

Copyright information for NTLR