a+ 21:27 Siriacă și 1 Cron. 6:56; TM: Be-Eștera
b+ 21:32 Sau: Hamat (cf. 19:35 ); ori: Hamon (cf. 1 Cron. 6:61 )
c+ 21:32 Sau: Rakat (cf. 19:35 ); ori: Chiriatayim (cf. 1 Cron. 6:61 )

Joshua 21

Desemnarea cetăților levitice

Căpeteniile clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile clanurilor din semințiile israeliților,

la Șilo, în Canaan, și le-au vorbit astfel: „ DOMNUL a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți de locuit și pășuni pentru animalele noastre.“

Atunci israeliții le-au dat leviților, pe teritoriul moștenirii lor, următoarele cetăți cu pășunile din jur, așa cum poruncise Domnul.

O parte a ieșit la sorți pentru clanurile chehatiților; acestor leviți, care erau urmașii preotului Aaron, li s-au dat treisprezece cetăți pe teritoriul semințiilor lui Iuda, a lui Simeon și a lui Beniamin.

Celorlalți urmași ai lui Chehat li s-au dat zece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase.

Urmașilor lui Gherșon li s-au dat treisprezece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din jumătatea seminției lui Manase, care ocupa Bașanul.

Urmașilor lui Merari li s-au dat douăsprezece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.

Israeliții au dat astfel leviților cetățile acestea cu pășunile din jur, așa cum poruncise DOMNUL prin Moise.

Pe teritoriul seminției urmașilor lui Iuda și al seminției urmașilor lui Simeon au dat următoarele cetăți menționate pe nume,

10 cetăți care au revenit urmașilor lui Aaron din clanurile chehatiților (urmașii lui Levi), căci ei au ieșit primii la sorți:

11 le-au dat Chiriat-Arba (Hebron) – Arba fusese tatăl lui Anac – cu pășunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Iuda;

12 însă câmpia cetății și satele dimprejurul ei i-au fost date ca moștenire, lui Caleb, fiul lui Iefune.

13 Au dat deci Hebronul urmașilor preotului Aaron, ca cetate de refugiu pentru ucigași, cu pășunile din jur, precum și Libna cu pășunile din jur,

14 Iatir cu pășunile din jur, Eștemoa cu pășunile din jur,

15 Holon cu pășunile din jur, Debir cu pășunile din jur,

16 Ayin cu pășunile din jur, Iuta cu pășunile din jur și Bet-Șemeș cu pășunile din jur – nouă cetăți pe teritoriul acestor două seminții;

17 pe teritoriul seminției lui Beniamin le-au dat: Ghivon cu pășunile din jur, Gheva cu pășunile din jur,

18 Anatot cu pășunile din jur și Almon cu pășunile din jur – patru cetăți.

19 Toate cetățile preoților, urmașii lui Aaron, cu pășunile din jurul lor erau în număr de treisprezece.

20 Celorlalți leviți care au mai rămas din clanurile urmașilor lui Chehat, li s-au dat cetăți pe teritoriul seminției lui Efraim:

21 le-au dat Șehem, cetatea de refugiu pentru ucigași, cu pășunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Efraim, Ghezer cu pășunile din jur,

22 Chibțayim cu pășunile din jur și Bet-Horon cu pășunile din jur – patru cetăți;

23 pe teritoriul seminției lui Dan le-au dat: Elteke cu pășunile din jur, Ghibeton cu pășunile din jur,

24 Aialon cu pășunile din jur și Gat-Rimon cu pășunile din jur – patru cetăți;

25 pe teritoriul jumătății seminției lui Manase le-au dat: Taanah cu pășunile din jur și Ibleam cu pășunile din jur – două cetăți.

26 Toate cetățile date clanurilor care au rămas din urmașii lui Chehat, cu pășunile din jur, erau în număr de zece.

27 Gherșoniților, unul din clanurile leviților, le-au fost date, pe teritoriul jumătății seminției lui Manase, următoarele: Golan, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Bașan, cu pășunile din jur și Aștarot a , cu pășunile din jur – două cetăți;

28 pe teritoriul seminției lui Isahar le-au dat: Kișion cu pășunile din jur, Dabrat cu pășunile din jur,

29 Iarmut cu pășunile din jur și En-Ganim cu pășunile din jur – patru cetăți;

30 pe teritoriul seminției lui Așer le-au dat: Mișal cu pășunile din jur, Abdon cu pășunile din jur,

31 Helkat cu pășunile din jur și Rehob cu pășunile din jur – patru cetăți;

32 pe teritoriul seminției lui Neftali le-au dat: Kedeș, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Galileea, cu pășunile din jur, Hamot-Dor b  cu pășunile din jur și Kartan c  cu pășunile din jur – trei cetăți.

33 Toate cetățile clanurilor gherșoniților erau în număr de treisprezece, fiecare cetate cu pășunile din jur.

34 Celorlalți leviți care au mai rămas din clanurile urmașilor lui Merari, le-au fost date următoarele: pe teritoriul seminției lui Zabulon le-au dat: Iokneam cu pășunile din jur, Karta cu pășunile din jur,

35 Dimna cu pășunile din jur și Nahalal cu pășunile din jur – patru cetăți;

36 pe teritoriul seminției lui Ruben le-au dat: Bețer cu pășunile din jur, Iahaț cu pășunile din jur,

37 Chedemot cu pășunile din jur și Mefaat cu pășunile din jur – patru cetăți;

38 pe teritoriul seminției lui Gad le-au dat: Ramot, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Ghilad, cu pășunile din jur, Mahanayim cu pășunile din jur,

39 Heșbon cu pășunile din jur și Iazer cu pășunile din jur – în total patru cetăți.

40 Toate cetățile date clanurilor urmașilor lui Merari, adică clanurilor leviților care mai rămăseseră, erau în număr de douăsprezece.

41 Toate cetățile leviților care erau pe teritoriul israeliților, împreună cu pășunile din jur, erau în număr de patruzeci și opt.

42 Fiecare din aceste cetăți își avea pășunile ei de jur împrejur; așa era fiecare dintre aceste cetăți.

Împlinirea promisiunilor

43 DOMNUL a dat astfel lui Israel toată țara pe care a jurat părinților lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire și au locuit în ea.

44 DOMNUL le-a dat odihnă din toate părțile, așa cum jurase părinților lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă. DOMNUL i-a dat pe toți dușmanii în mâna lor.

45 Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care DOMNUL le-a promis Casei lui Israel. Toate s-au împlinit.

Copyright information for NTLR