a+ 21:27 Siriacă și 1 Cron. 6:56; TM: Be-Eștera
b+ 21:32 Sau: Hamat (cf. 19:35 ); ori: Hamon (cf. 1 Cron. 6:61 )
c+ 21:32 Sau: Rakat (cf. 19:35 ); ori: Chiriatayim (cf. 1 Cron. 6:61 )

Joshua 21

Desemnarea cetăților levitice

1Căpeteniile clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile clanurilor din semințiile israeliților,

2la Șilo, în Canaan, și le-au vorbit astfel: „ DOMNUL a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți de locuit și pășuni pentru animalele noastre.“

3Atunci israeliții le-au dat leviților, pe teritoriul moștenirii lor, următoarele cetăți cu pășunile din jur, așa cum poruncise Domnul.

4O parte a ieșit la sorți pentru clanurile chehatiților; acestor leviți, care erau urmașii preotului Aaron, li s-au dat treisprezece cetăți pe teritoriul semințiilor lui Iuda, a lui Simeon și a lui Beniamin.

5Celorlalți urmași ai lui Chehat li s-au dat zece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase.

6Urmașilor lui Gherșon li s-au dat treisprezece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din jumătatea seminției lui Manase, care ocupa Bașanul.

7Urmașilor lui Merari li s-au dat douăsprezece cetăți pe teritoriul clanurilor din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.

8Israeliții au dat astfel leviților cetățile acestea cu pășunile din jur, așa cum poruncise DOMNUL prin Moise.

9Pe teritoriul seminției urmașilor lui Iuda și al seminției urmașilor lui Simeon au dat următoarele cetăți menționate pe nume,

10cetăți care au revenit urmașilor lui Aaron din clanurile chehatiților (urmașii lui Levi), căci ei au ieșit primii la sorți:

11le-au dat Chiriat-Arba (Hebron) – Arba fusese tatăl lui Anac – cu pășunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Iuda;

12însă câmpia cetății și satele dimprejurul ei i-au fost date ca moștenire, lui Caleb, fiul lui Iefune.

13Au dat deci Hebronul urmașilor preotului Aaron, ca cetate de refugiu pentru ucigași, cu pășunile din jur, precum și Libna cu pășunile din jur,

14Iatir cu pășunile din jur, Eștemoa cu pășunile din jur,

15Holon cu pășunile din jur, Debir cu pășunile din jur,

16Ayin cu pășunile din jur, Iuta cu pășunile din jur și Bet-Șemeș cu pășunile din jur – nouă cetăți pe teritoriul acestor două seminții;

17pe teritoriul seminției lui Beniamin le-au dat: Ghivon cu pășunile din jur, Gheva cu pășunile din jur,

18Anatot cu pășunile din jur și Almon cu pășunile din jur – patru cetăți.

19Toate cetățile preoților, urmașii lui Aaron, cu pășunile din jurul lor erau în număr de treisprezece.

20Celorlalți leviți care au mai rămas din clanurile urmașilor lui Chehat, li s-au dat cetăți pe teritoriul seminției lui Efraim:

21le-au dat Șehem, cetatea de refugiu pentru ucigași, cu pășunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Efraim, Ghezer cu pășunile din jur,

22Chibțayim cu pășunile din jur și Bet-Horon cu pășunile din jur – patru cetăți;

23pe teritoriul seminției lui Dan le-au dat: Elteke cu pășunile din jur, Ghibeton cu pășunile din jur,

24Aialon cu pășunile din jur și Gat-Rimon cu pășunile din jur – patru cetăți;

25pe teritoriul jumătății seminției lui Manase le-au dat: Taanah cu pășunile din jur și Ibleam cu pășunile din jur – două cetăți.

26Toate cetățile date clanurilor care au rămas din urmașii lui Chehat, cu pășunile din jur, erau în număr de zece.

27Gherșoniților, unul din clanurile leviților, le-au fost date, pe teritoriul jumătății seminției lui Manase, următoarele: Golan, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Bașan, cu pășunile din jur și Aștarot a  , cu pășunile din jur – două cetăți;

28pe teritoriul seminției lui Isahar le-au dat: Kișion cu pășunile din jur, Dabrat cu pășunile din jur,

29Iarmut cu pășunile din jur și En-Ganim cu pășunile din jur – patru cetăți;

30pe teritoriul seminției lui Așer le-au dat: Mișal cu pășunile din jur, Abdon cu pășunile din jur,

31Helkat cu pășunile din jur și Rehob cu pășunile din jur – patru cetăți;

32pe teritoriul seminției lui Neftali le-au dat: Kedeș, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Galileea, cu pășunile din jur, Hamot-Dor b  cu pășunile din jur și Kartan c  cu pășunile din jur – trei cetăți.

33Toate cetățile clanurilor gherșoniților erau în număr de treisprezece, fiecare cetate cu pășunile din jur.

34Celorlalți leviți care au mai rămas din clanurile urmașilor lui Merari, le-au fost date următoarele: pe teritoriul seminției lui Zabulon le-au dat: Iokneam cu pășunile din jur, Karta cu pășunile din jur,

35Dimna cu pășunile din jur și Nahalal cu pășunile din jur – patru cetăți;

36pe teritoriul seminției lui Ruben le-au dat: Bețer cu pășunile din jur, Iahaț cu pășunile din jur,

37Chedemot cu pășunile din jur și Mefaat cu pășunile din jur – patru cetăți;

38pe teritoriul seminției lui Gad le-au dat: Ramot, cetatea de refugiu pentru ucigași, care era în Ghilad, cu pășunile din jur, Mahanayim cu pășunile din jur,

39Heșbon cu pășunile din jur și Iazer cu pășunile din jur – în total patru cetăți.

40Toate cetățile date clanurilor urmașilor lui Merari, adică clanurilor leviților care mai rămăseseră, erau în număr de douăsprezece.

41Toate cetățile leviților care erau pe teritoriul israeliților, împreună cu pășunile din jur, erau în număr de patruzeci și opt.

42Fiecare din aceste cetăți își avea pășunile ei de jur împrejur; așa era fiecare dintre aceste cetăți.

Împlinirea promisiunilor

43DOMNUL a dat astfel lui Israel toată țara pe care a jurat părinților lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire și au locuit în ea.

44DOMNUL le-a dat odihnă din toate părțile, așa cum jurase părinților lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă. DOMNUL i-a dat pe toți dușmanii în mâna lor.

45Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care DOMNUL le-a promis Casei lui Israel. Toate s-au împlinit.

Copyright information for NTLR