a+ 22 :1 Vezi Lev. 23:5-6; masa pascală era luată în seara zilei de 14 Nisan (martie-aprilie), iar prima zi a Sărbătorii Azimelor începea în mod normal în data de 15 Nisan. Prin Sărbătoarea Azimelor, aici se face referire la ambele sărbători (vezi și Eze 45:21 ); și în v. 7
b+ 22:3 Vezi nota de la 10:18; și în v. 31
c+ 22:10 De obicei numai femeile cărau vasele cu apă, prin urmare nu era foarte dificil pentru Petru și Ioan să-l recunoască pe acel om
d+ 22:15 Lit.: acest Paște
e+ 22:16 S au: el ( Paștele, vezi nota de la 22:15 )
f+ 22:17 Gr.: euharistesas, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului; și în v. 19
g+ 22:25 Titlu asumat sau oferit conducătorilor din regatele eleniste (Egipt, Siria) și din Roma, chiar dacă cei care-l purtau erau niște tirani
h+ 22:34 Probabil cu referire la a 3-a strajă din noapte ( 24:00-3:00 ) sau cu referire la zorii zilei; și în vs. 60-61
i+ 22:36 Probabil ca o imagine a pregătirii pentru luptă, nu în ideea de a cumpăra efectiv o sabie
j+ 22:37 Vezi Is. 53:12
k+ 22:38 Probabil în mod ironic (sau: Sunt chiar prea multe! ), ucenicii neînțelegând ceea ce le spunea Isus, ceea ce face ca Acesta să încheie discuția în felul acesta (vezi și vs. 49-51 )
l+ 22:42 Paharul simbolizează aici suferința cauzată de păcatul omenirii și de judecata lui Dumnezeu, pe care Isus avea să le ia asupra Lui (vezi, de ex., Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33; vezi și Mt. 20:22 și nota)
m+ 22:43-44 Majoritatea celor mai importante și mai timpurii mss nu conțin aceste două versete
n+ 22:52 Termenul grecesc are, în acest context, sensul de rebel, instigator, revoluționar
o+ 22:66 Vezi nota de la 9:22
p+ 22:66 Aram.: sanhedrin, care înseamnă adunare; desemna atât o curte de justiție locală, întrunindu-se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), cât și curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin); aici cu referire probabil la curtea supremă de justiție
q+ 22:68 Unele dintre cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
r+ 22:69 O aluzie la Dan. 7:13 și Ps. 110:1

Luke 22

Trădarea lui Iuda

1Se apropia Sărbătoarea Azimelor, căreia i se spune și „Paștele“. a

2Conducătorii preoților și cărturarii căutau o modalitate să-L omoare pe Isus, căci se temeau de popor.

3Atunci Satan b a intrat în Iuda, numit „Iscarioteanul“, care era din numărul celor doisprezece.

4Acesta s-a dus și a discutat cu conducătorii preoților și cu comandanții gărzii Templului cum să-L dea pe mâna lor.

5Ei s-au bucurat și au stabilit să-i dea bani.

6El a fost de acord și a început să caute un prilej ca să-L dea pe mâna lor, în absența mulțimii.

Masa pascală

7Apoi a venit ziua Sărbătorii Azimelor, zi în care trebuia să fie jertfit mielul de Paște.

8Isus i-a trimis pe Petru și pe Ioan înainte și le-a zis: – Duceți-vă și pregătiți-ne mielul de Paște ca să mâncăm!

9Ei L-au întrebat: – Unde vrei să-l pregătim?

10Isus le-a răspuns: – Iată, când veți intra în cetate, vă va întâlni un om care duce un vas cu apă. c Urmați-l până la casa în care va intra

11și spuneți-i stăpânului casei astfel: „Învățătorul te întreabă: «Unde este camera de oaspeți în care urmează să mănânc mielul de Paște împreună cu ucenicii Mei?»“

12El vă va arăta sus o cameră mare și aranjată. Acolo să faceți pregătirile!

13Ei s-au dus și au găsit totul așa cum le spusese Isus; și au pregătit mielul de Paște.

Cina Domnului

14Când a sosit ceasul, Isus S-a așezat la masă împreună cu apostolii.

15El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc împreună cu voi această masă de Paște d, înainte de suferința Mea!

16Căci vă spun că nu voi mai mânca din ea e până când nu își va găsi împlinirea în Împărăția lui Dumnezeu!“

17A luat apoi un pahar, a adus mulțumiri f și a zis: „Luați-l și împărțiți-l între voi!

18Căci vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței până când va veni Împărăția lui Dumnezeu.“

19Apoi a luat o pâine și, după ce a adus mulțumiri, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta în amintirea Mea!“

20În același fel, după ce au mâncat, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este Legământul cel Nou în sângele Meu, care se varsă pentru voi.

21Dar iată că mâna trădătorului Meu este cu Mine la masă!

22Căci într-adevăr, Fiul Omului Se duce după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care El este trădat!“

23Ei au început să se întrebe unii pe alții cine să fie oare acela dintre ei care urmează să facă lucrul acesta.

Cine este cel mai mare

24Între ei s-a iscat și o ceartă cu privire la care dintre ei ar trebui să fie considerat cel mai mare.

25Isus însă le-a zis: – Regii neamurilor stăpânesc peste ele, iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiți „binefăcători“ g.

26Cu voi să nu fie așa! Ci cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai mic, iar cel care conduce să fie ca cel care slujește.

27Căci cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care stă la masă? Eu însă sunt între voi ca cel care slujește!

28Voi sunteți cei care ați rămas cu Mine în încercările Mele.

29Deaceea și Eu vă ofer o împărăție, așa cum și Tatăl Meu Mi-a oferit-o Mie,

30ca să mâncați și să beți la masa Mea, în Împărăția Mea, și să stați pe tronuri judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

Isus prezice lepădarea lui Petru

31Simon, Simon, iată, Satan a cerut să vă cearnă așa cum se cerne grâul,

32dar Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, întărește-i pe frații tăi!

33Petru I-a răspuns: – Doamne, sunt gata să merg cu Tine chiar și la închisoare și la moarte!

34Isus i-a zis: – Îți spun, Petru, că nu va cânta cocoșul h astăzi până când nu te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști!

Îndemnuri pentru vremea încercării

35Apoi le-a zis: – Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără sandale, ați dus voi lipsă de ceva? – De nimic! I-au răspuns ei.

36El le-a mai zis: – Acum, dimpotrivă, cel ce are o pungă, s-o ia! La fel și traista! Iar cel ce nu are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere una! i

37Căci vă spun că ceea ce este scris trebuie să se împlinească în Mine, și anume: „El a fost numărat alături de cei nelegiuiți.“ j Da, ceea ce este scris despre Mine este gata să se împlinească.

38Ei au zis: – Doamne, iată aici două săbii! – De-ajuns! k le-a zis El.

Isus se roagă pe Muntele Măslinilor

39A ieșit afară și S-a dus, ca de obicei, spre Muntele Măslinilor. Ucenicii L-au urmat și ei.

40Când a ajuns în locul acela, le-a zis: „Rugați-vă să nu cădeți în ispită!“

41Apoi S-a retras de lângă ei, cam la o distanță de o aruncătură de piatră, s-a pus pe genunchi și s-a rugat

42zicând: „Tată, dacă vrei, îndepărtează de la Mine paharul l acesta! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta!“

43(Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.

44Fiind în agonie, El se ruga cu și mai multă ardoare, iar sudoarea Lui devenise ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ.) m

45Când S-a ridicat de la rugăciune și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare.

46El le-a zis: „De ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită!“

Arestarea lui Isus

47În timp ce El încă vorbea, iată că au venit o mulțime de oameni, iar cel numit Iuda, unul din cei doisprezece, mergea înaintea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-L sărute,

48dar Isus i-a zis: „Iuda, cu un sărut Îl trădezi tu pe Fiul Omului?“

49Când cei din jurul lui Isus au văzut ce urma să se întâmple, au zis: – Doamne, să lovim cu sabia?

50Și unul dintre ei l-a lovit cu sabia pe sclavul marelui preot, tăindu-i urechea dreaptă.

51Însă Isus a zis: – Încetați cu aceasta! Și a atins urechea acelui om și l-a vindecat.

52Apoi Isus le-a zis conducătorilor preoților, comandanților gărzii Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Ați ieșit cu săbii și ciomege, ca după un tâlhar n?

53Când eram cu voi în fiecare zi în Templu, n-ați pus mâna pe Mine! Însă acesta este ceasul vostru și autoritatea întunericului!“

Lepădarea lui Petru

54Atunci L-au prins și L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru L-a urmat de la distanță.

55Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei.

56O slujnică, când l-a văzut șezând lângă foc, s-a uitat țintă la el și a zis: – Și acesta era cu El!

57Însă el s-a lepădat zicând: – Nu-L cunosc, femeie!

58După puțin timp, l-a văzut altcineva, care a zis: – Și tu ești dintre ei! Dar Petru a zis: – Nu sunt, omule!

59Cam o oră mai târziu, un altul a susținut cu tărie, zicând: – Cu siguranță și acesta era cu El, căci este galileean!

60Dar Petru a zis: – Omule, nu știu despre ce vorbești! Și imediat, în timp ce el încă vorbea, a cântat cocoșul.

61Domnul S-a întors și s-a uitat la Petru. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Domnul: „Astăzi, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!“

62Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Isus, batjocorit de cei din garda Templului

63Oamenii care-L păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau.

64Ei L-au legat la ochi și-L întrebau zicând: „Profețește, cine este cel ce Te-a lovit?“

65Și rosteau multe alte blasfemii împotriva Lui.

Isus înaintea Sinedriului

66Când s-a făcut ziuă, sfatul bătrânilor poporului o, conducătorii preoților și cărturarii s-au adunat împreună și L-au dus pe Isus în sinedriul p lor.

67Ei I-au zis: – Dacă Tu ești Cristosul, spune-ne! Isus le-a răspuns: – Dacă vă voi spune, cu nici un chip nu veți crede,

68iar dacă vă voi întreba, cu nici un chip nu-Mi veți răspunde, (nici nu-Mi veți da drumul) q.

69De acum încolo, Fiul Omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu. r

70Toți au întrebat: – Ești Tu deci Fiul lui Dumnezeu? El le-a răspuns: – Chiar voi înșivă spuneți că Eu sunt.

71Atunci ei au zis: – Ce nevoie mai avem de mărturie?! Căci noi înșine am auzit-o din gura Lui!

Copyright information for NTLR