a+ 3:1 Tiberius Claudius Nero ( Tiberius Claudius Caesar Augustus ), 14-37 d.Cr. Anul al cincisprezecelea ar fi, socotit după sistem roman, din august 28 d.Cr. până în august 29 d.Cr. ( August, predecesorul lui Tiberiu, a murit pe 19 august, anul 14 d.Cr. )
b+ 3:1 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată și care necesita prezența trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincție între provinciile romane) al Iudeii ( 26-36 d.Cr. ); peste tot în carte
c+ 3:1 Irod Antipa ( 4 î.Cr.-39 d.Cr. ), unul dintre fiii lui Irod cel Mare ( 37-4 î.Cr. ); tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege și stăpânind doar cu aprobarea romanilor
d+ 3:1 Irod Filip ( 4 î.Cr.-34 d.Cr. ), fiul lui Irod cel Mare și fratele lui Irod Antipa
e+ 3:1 Singurele surse extrabiblice cu privire la Lisanias sunt câteva inscripții
f+ 3:2 Mare preot din 6 d.Cr. până în 15 d.Cr., când a fost destituit de către romani; probabil unii dintre iudei nu au acceptat această destituire, considerând că marele preot era numit pe viață (vezi Num. 25:13 ) sau probabil că obiceiul era ca persoana care a fost mare preot să-și păstreze, din respect, titlul; sau este posibil ca Ana să fi deținut puterea din spatele scenei, chiar dacă nu mai era mare preot
g+ 3:2 Caiafa, ginerele lui Ana, a fost mare preot între 18-36 d.Cr.
h+ 3:4-6 Vezi Is. 40:3-5
i+ 3 :11 O tunică era o cămașă lungă de corp, care se purta pe sub haina propriu-zisă
j+ 3:12 Localnici angajați de romani pentru a colecta taxele pentru ei; deoarece lucrau pentru romani și pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală, erau urâți de oameni și considerați trădători; erau paria so cietății, neavând dreptul să fie martori într-un proces, să fie judecători sau membri într-o sinagogă; peste tot în carte
k+ 3 :14 Soldații puteau aduce acuzații false și să beneficieze de o parte din amenda impusă celor acuzați
l+ 3:16 Sau: în
m+ 3:16 Câteva mss adaugă: spre pocăință, probabil pentru a se armoniza cu Mt. 3:11
n+ 3:18 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
o+ 3:19 Nepoată a lui Irod cel Mare, căsătorită mai întâi cu Filip, fratele vitreg al lui Irod Antipa (a nu se confunda cu tetrarhul Filip; vezi 3:1 ). Cf. Lev. 18:16; 20:21, cei doi nu aveau dreptul să se căsătorească
p+ 3:22 Vezi Is. 42:1
q+ 3:22 Sau: Tu ești Fiul Meu, Cel Preaiubit
r+ 3:22 O aluzie la Ps. 2:7 și la Isaia 42:1
s+ 3:23 Era vârsta la care un levit își începea lucrarea ( Num. 4:47 ) și la care un bărbat era considerat matur
t+ 3:32 Unele mss timpurii conțin: Sala
u+ 3:33 Unele mss conțin: Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, iar altele diferă foarte mult între ele
v+ 3:35-36 Vezi nota de la Gen. 10:24 și de la Gen. 11:12, 13

Luke 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, a pe când Ponțiu Pilat era guvernator b al Iudeii, Irod era tetrarh c al Galileii, Filip, fratele lui, era tetrarh d al ținutului Ituriei și Trahonitei, iar Lisanias e era tetrarh al Abilenei,

2în timpul marilor preoți Ana f și Caiafa g, Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.

3Ioan s-a dus în întreaga vecinătate a Iordanului și a început să predice botezul pocăinței spre iertarea păcatelor,

4așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările!

5Orice vale va fi astupată și orice munte și deal va fi aplecat; căile strâmbe vor fi îndreptate, iar locurile pietroase vor fi netezite.

6Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu!“ h

7Atunci Ioan le-a spus mulțimilor care veneau să fie botezate de el: – Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiți de pedeapsa care vine?!

8Faceți roade vrednice de pocăința voastră! Să nu începeți să ziceți în voi înșivă: „Îl avem ca tată pe Avraam!“, căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice urmași ai lui Avraam chiar și din pietrele acestea!

9Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.

10– Dar atunci ce să facem? l-au întrebat mulțimile.

11El le-a răspuns: – Cel care are două tunici i să le împartă cu cel care n-are nici una, iar cel care are de mâncare să facă la fel!

12Au venit și niște colectori de taxe j să fie botezați și l-au întrebat: – Învățătorule, noi ce să facem?

13El le-a răspuns: – Să nu strângeți mai mult decât v-a fost poruncit să luați!

14Niște soldați l-au întrebat și ei: – Dar noi ce să facem? El le-a răspuns: – Să nu stoarceți cu forța bani de la nimeni și să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui; k fiți mulțumiți cu salariile voastre!

15Pentru că poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor, cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul,

16Ioan le-a spus tuturor: „Eu vă botez cu l apă m, dar vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor! El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.

17El Își are în mână furca de treierat ca să-Și curețe aria de treierat și să-Și strângă grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.“

18Și, prin multe alte îndemnuri, el vestea poporului Evanghelia n.

19Însă tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan din cauza Irodiadei o, soția fratelui său, și din cauza tuturor lucrurilor rele pe care le săvârșise,

20a mai adăugat la ele și pe acela că l-a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul și genealogia lui Isus

21După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat și Isus. Și, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis

22și Duhul Sfânt S-a coborât peste El p în formă trupească, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit; q în Tine Îmi găsesc plăcerea!“ r

23Isus avea în jur de treizeci de ani s când Și-a început lucrarea și era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

24fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

25fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

26fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

27fiul lui Iohanan, fiul lui Resa, fiul lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, fiul lui Neri,

28fiul lui Melchi, fiul lui Addi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

29fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Mattat, fiul lui Levi,

30fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

31fiul lui Melea, fiul lui Menna, fiul lui Mattata, fiul lui Natan, fiul lui David,

32fiul lui Ișai, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon t, fiul lui Nahșon,

33fiul lui Aminadab, fiul lui Ram, ufiul lui Hețron, fiul lui Pereț, fiul lui Iuda,

34fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,

35fiul lui Serug, fiul lui Reu, fiul lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Șelah,

36fiul lui Cainan, fiul lui Arpahșad, vfiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

37fiul lui Metuselah, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Mahalalel, fiul lui Chenan,

38fiul lui Enoș, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Copyright information for NTLR