a+ 5:1 Este vorba despre Marea (sau Lacul ) Galileii, cunoscută sub mai multe denumiri: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
b+ 5:12 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în capitol
c+ 5:12 Bolnavul era considerat necurat din punct de vedere ceremonial și la fel erau considerați și cei care intrau în contact cu el (vezi Lev. 13:1-46 )
d+ 5:14 Vezi Lev. 14:1-32
e+ 5:17 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise; legea orală); peste tot în carte
f+ 5:17 Lit.: învățători ai Legii; c ei care studiau, interpretau și învățau legea scrisă și orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte
g+ 5:18 Cele mai multe paturi erau niște saltele umplute cu lână sau niște simple rogojini pe care dormeau oamenii. Puțini oameni își permiteau luxul de a avea un pat. Însă în acest context, patul trebuie să fi fost un fel de targă pentru ca omul să poată fi transportat mai ușor; și în vs. 19, 24, 25
h+ 5:19 Casele israelite din sec. I d.Cr. aveau un acoperiș plat, pe care se ajungea urcând niște trepte, de obicei exterioare
i+ 5:19 Termenul face referire, de fapt, la lutul și pământul din care era făcut acoperișul unei case israelite din sec. I d.Cr.
j+ 5:21 Lit.: scribii, în sensul de cărturari, erudiți, experți în Lege, cei care studiau, interpretau și învățau legea scrisă și orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte.
k+ 5:24 Titlu mesianic pe care Isus Și-l atribuie (vezi Dan. 7:13-14 ); apare de peste 80 de ori în Evanghelii; peste tot în carte
l+ 5:27 Sau: Matei (vezi Mt. 9:9; 10:3 )
m+ 5:27 Este vorba de vamă (impozitul pe circulația mărfurilor sau portorium ), Capernaum aflându-se pe ruta comercială dintre Damasc, Galileea și M. M editerană. Vama era pusă pe produsele aduse în zonă spre comercializare, intrând în vistieria imperială; de aceea colectorii de taxe mai sunt numiți și vameși
n+ 5:30 Acei oameni care nu păzeau Legea lui Moise și interpretările pe care i le dădeau fariseii
o+ 5:33 Multe mss conțin: De ce ucenicii, probabil pentru a se armoniza cu Mt. 9:14 și Mc. 2:18
p+ 5:33 În Lege era prescris un singur post anual, de Ziua Ispășirii (vezi Lev. 16:29 ); după exilul babilonian erau ținute alte patru posturi anuale (vezi Zah. 7:5; 8:19 ). Fariseii posteau de două ori pe săptămână (vezi 18:12 ), luni și joi
q+ 5:36 Gr.: parabole (ebr.: mașal ); a nu se confunda cu alegoria: în pilde accentul cade pe ideea principală, care este explicată, iar în alegorie fiecare element primește un sens figurat, care trebuie explicat; peste tot în carte
r+ 5:39 Unele mss conțin: destul de bun

Luke 5

Chemarea primilor apostoli

1Într-o zi, în timp ce se afla lângă lacul Ghenezaret a și mulțimea se înghesuia în jurul Lui ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu,

2Isus a văzut două bărci trase la marginea lacului; pescarii coborâseră din ele și-și spălau năvoadele.

3S-a suit într-una dintre bărci, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm. Apoi S-a așezat și, din barcă, a început să dea învățătură mulțimilor.

4Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: – Depărtează barca la apă adâncă și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit!

5Simon I-a răspuns: – Stăpâne, toată noaptea ne-am trudit, dar n-am prins nimic. Totuși, la cuvântul Tău, voi arunca năvoadele!

6Au făcut așa și au prins atât de mulți pești, încât năvoadele începuseră să li se rupă.

7Le-au făcut semn confraților lor din cealaltă barcă, să vină să-i ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă bărcile cu pește, până acolo încât erau să se scufunde.

8Când Simon Petru a văzut ce s-a întâmplat, a căzut la genunchii lui Isus și I-a zis: – Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos!

9Căci atât el, cât și cei ce erau împreună cu el fuseseră cuprinși de uimire din pricina pescuitului care avusese loc.

10La fel erau și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, confrații lui Simon. Isus i-a răspuns lui Simon: – Nu te teme! De acum înainte vei fi pescar de oameni!

11După ce au adus bărcile la țărm, au lăsat totul și L-au urmat.

Curățirea unui bolnav de lepră

12În timp ce Isus era într-una dintre cetăți, se afla acolo și un om plin de lepră b. Când L-a văzut pe Isus, a căzut la pământ înaintea Lui și L-a rugat zicând: – Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești c!

13Isus a întins mâna, l-a atins și a zis: – Da, vreau. Fii curățit! Și imediat lepra s-a depărtat de la el.

14Isus i-a poruncit: – Să nu spui nimănui, ci du-te, arată-te preotului și adu o jertfă pentru curățirea ta, așa cum a poruncit Moise, d ca mărturie pentru ei.

15Dar vestea despre El se răspândea tot mai mult, astfel că mulțimi mari de oameni se adunau să-L asculte și să fie vindecați de neputințele lor.

16El însă se retrăgea în locuri pustii și se ruga.

Vindecarea unui paralitic

17Într-una din zile, în timp ce El dădea învățătură, erau acolo și niște farisei e și cărturari f, care veniseră de prin toate satele Galileii și ale Iudeii și din Ierusalim. Puterea Domnului era cu El, ca să vindece.

18Și iată că niște oameni aduceau pe pat g un om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el, ca să-l pună înaintea lui Isus.

19Dar fiindcă n-au găsit cum să-l aducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au suit pe acoperișul casei h și l-au coborât cu patul printre cărămizi i, în mijlocul mulțimii, înaintea lui Isus.

20Când le-a văzut Isus credința, a zis: „Omule, păcatele îți sunt iertate!“

21Cărturarii j și fariseii au început să-și zică: „Cine este Acesta Care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu?!“

22Isus însă, cunoscându-le gândurile, le-a zis: „De ce gândiți astfel în inimile voastre?

23Ce este mai ușor, a spune: «Păcatele îți sunt iertate!», sau a spune: «Ridică-te și umblă!»?

24Dar ca să știți că Fiul Omului k are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele...“, și atunci i-a zis omului care era paralizat: „Ție îți spun: ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă!“

25Și deodată el s-a ridicat înaintea lor, și-a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu.

26Pe toți i-a cuprins uimirea și Îl slăveau pe Dumnezeu. S-au umplut de teamă și au zis: „Astăzi am văzut lucruri nemaipomenite!“

Chemarea lui Levi

27După toate acestea, El a ieșit afară. Isus a văzut un colector de taxe, pe nume Levi l, șezând la masa unde se colectau taxele m și i-a zis: „Urmează-Mă!“

28El a lăsat totul, s-a ridicat și L-a urmat.

29Apoi Levi a dat acasă la el un ospăț mare pentru Isus. Și o mare mulțime de colectori de taxe și de alți oaspeți stăteau la masă împreună cu ei.

30Fariseii și cărturarii murmurau împotriva ucenicilor Lui și ziceau: „De ce mâncați și beți împreună cu colectorii de taxe și cu păcătoșii n?“

31Însă Isus le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.

32Eu n-am venit să-i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.“

Despre post

33Ei I-au zis: – Ucenicii o lui Ioan, ca și cei ai fariseilor, postesc des p și fac rugăciuni, dar ai Tăi mănâncă și beau!

34Isus le-a răspuns: – Puteți să-i faceți pe nuntași să postească în timp ce mirele este cu ei?

35Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci, în zilele acelea, vor posti!

36Le-a spus apoi și o pildă q: „Nimeni nu rupe un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, pentru că altfel va rupe haina cea nouă, iar peticul din haina cea nouă nu se va potrivi la cea veche.

37Și nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face așa, vinul cel nou va crăpa burdufurile, iar vinul se va vărsa și burdufurile vor fi distruse.

38Ci vinul nou trebuie să fie pus în burdufuri noi.

39Și nimeni nu vrea să bea vin nou după ce a băut vin vechi, pentru că zice: «Cel vechi este mai bun r!»“

Copyright information for NTLR