a+ 14:5 Plata obișnuită (vezi nota de la 6:37 pentru valoarea denarului ) pentru mai mult de un an de zile, luând în calcul Sabatele și sărbătorile, când nu se lucra
b+ 14:12 Vezi Lev. 23:5-6; masa pascală era luată în seara zilei de 14 Nisan (martie-aprilie), iar prima zi a Sărbătorii Azimelor începea în mod normal în data de 15 Nisan. Prin Sărbătoarea Azimelor, aici se face referire la ambele sărbători (vezi Eze 45:21 )
c+ 14:20 Vezi Ps. 41:9
d+ 14:23 Gr.: euharistesas, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului
e+ 14:24 Unele mss adaugă noului înainte de l egământ, probabil pe baza lui Lc. 22:20
f+ 14:26 Masa de Paște se încheia cu Psalmii 115-118
g+ 14:27 Vezi Zah. 13:7
h+ 14:30 Probabil cu referire la a 3-a strajă din noapte ( 24:00-3:00 ) sau cu referire la zorii zilei; și în vs. 68, 72
i+ 14:36 Abba înseamnă, în aramaică, Tată
j+ 14:36 Vezi nota de la 10:38
k+ 14:45 Vezi nota de la 9:5
l+ 14:48 Termenul grecesc are, în acest context, sensul de rebel, instigator, revoluționar
m+ 14:55 Aram.: Sanhedrin, care înseamnă Adunare; curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim, numărând 71 de membri (Marele Sanhedrin)
n+ 14:61 O posibilă aluzie la Is. 53:7
o+ 14:62 Vezi Dan. 7:13 și Ps. 110:1
p+ 14:68 Unele mss timpurii nu conțin aceste cuvinte
q+ 14:72 Sau: Și a izbucnit în plâns.

Mark 14

Uneltire împotriva lui Isus

1Peste două zile era Paștele și Sărbătoarea Azimelor. Conducătorii preoților și cărturarii căutau o modalitate prin care să-L aresteze pe Isus prin vicleșug și să-L omoare.

2Însă ei ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor.“

Ungerea lui Isus la Betania

3În timp ce se afla în Betania, luând masa în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru, plin cu parfum de nard pur, foarte scump. Ea a spart vasul de alabastru și a turnat parfumul pe capul lui Isus.

4Unii au fost indignați și au zis între ei: „Pentru ce s-a făcut risipa aceasta de parfum?

5Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde cu peste trei sute de denari a, iar banii să fie dați săracilor!“ Și o mustrau pe femeie cu asprime.

6Însă Isus a zis: „Lăsați-o în pace! De ce-i cauzați supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine!

7Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi și puteți să le faceți bine oricând vreți, dar pe Mine nu Mă aveți întotdeauna!

8Ea a făcut ce a putut: Mi-a uns trupul mai dinainte, în vederea pregătirii Mele pentru îngropare.

9Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită Evanghelia, în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie, în amintirea ei.“

Trădarea lui Iuda

10Atunci Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la conducătorii preoților ca să-L dea pe mâna lor.

11Ei s-au bucurat când au auzit aceasta și i-au promis că-i vor da bani. Și el a început să caute un prilej ca să-L dea pe mâna lor.

Masa pascală

12În prima zi a Sărbătorii Azimelor, când se jertfește mielulde Paște, b ucenicii Lui L-au întrebat: – Unde vrei să ne ducem să-Ți pregătim să mănânci mielulde Paște?

13El i-a trimis pe doi dintre ucenicii Lui în cetate și le-a zis: – Duceți-vă în cetate și acolo vă va întâlni un om care duce un vas cu apă. Urmați-l,

14și acolo unde va intra el, spuneți stăpânului casei astfel: „Învățătorul întreabă: «Unde este camera Mea de oaspeți în care urmează să mănânc mielulde Paște împreună cu ucenicii Mei?»“

15El vă va arăta sus o cameră mare și gata aranjată. Acolo să faceți pregătirile pentru noi!

16Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit totul așa cum le spusese Isus; și au pregătit mielul de Paște.

Descoperirea trădătorului

17Când s-a înserat, Isus a venit împreună cu cei doisprezece.

18În timp ce erau la masă și mâncau, Isus a zis: – Adevărat vă spun că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va trăda.

19Ei s-au întristat foarte tare și au început să-L întrebe, unul câte unul: – Nu cumva sunt eu?

20El le-a răspuns: – Este unul din cei doisprezece, care pune mâna în castron împreună cu Mine. c

21Da, Fiul Omului Se duce după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul Omului! Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut!

Cina Domnului

22În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați! Acesta este trupul Meu.“

23Apoi a luat un pahar și, după ce a adus mulțumiri d, l-a dat ucenicilor și toți au băut din el.

24Isus le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului e, care este vărsat pentru mulți.

25Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.“

26După ce au cântat psalmii, f s-au dus spre Muntele Măslinilor.

27Isus le-a zis: – Toți vă veți poticni, pentru că este scris: „Voi lovi păstorul, și oile vor fi risipite!“ g

28Dar după învierea Mea voi merge înaintea voastră în Galileea.

Isus prezice lepădarea lui Petru

29Petru I-a răspuns: – Chiar dacă toți se vor poticni, eu nu mă voipoticni!

30Isus i-a zis: – Adevărat îți spun că astăzi, în noaptea aceasta, înainte de al doilea cântat al cocoșului, h te vei lepăda de Mine de trei ori!

31Dar Petru a răspuns și mai convins: – Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine! Și toți au spus la fel.

Ghetsimani

32Apoi au venit într-un loc numit Ghetsimani și Isus le-a zis ucenicilor Săi: „Stați jos aici, în timp ce Eu mă rog!“

33I-a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să fie neliniștit și să se mâhnească.

34El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați!“

35S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat ca, dacă este posibil, să treacă de la El ceasul acela.

36El zicea: „ Abba i, Tată, la Tine toate lucrurile sunt posibile! Îndepărtează de la Mine paharul j acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“

37Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: „Simone, dormi?! N-ai putut veghea nici măcar o oră?

38Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă.“

39S-a îndepărtat și s-a rugat din nou, spunând aceleași cuvinte.

40A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă.

41Când a venit a treia oară, le-a zis: „Încă mai dormiți și vă odihniți? Destul! A sosit ceasul! Iată că Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoșilor.

42Sculați-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!“

Arestarea lui Isus

43Și imediat, în timp ce El încă vorbea, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, împreună cu o mulțime de oameni cu săbii și ciomege, trimiși de conducătorii preoților, de către cărturari și de către bătrâni.

44Trădătorul le dăduse următorul semn: „Cel pe Care-L voi săruta, Acela este! Să-L arestați și să-L luați sub pază!“

45Când a venit, s-a îndreptat imediat spre Isus și I-a zis: „ Rabbi !“ k Și L-a sărutat.

46Atunci ei au pus mâna pe Isus și L-au arestat.

47Unul dintre cei ce stăteau acolo a scos sabia și l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i o ureche.

48Isus le-a zis: „Ați ieșit să Mă prindeți cu săbii și ciomege, ca pe un tâlhar l?

49În fiecare zi eram cu voi în Templu și dădeam învățătură, dar nu M-ați arestat! Însă fie ca Scripturile să fie împlinite!“

50Toți L-au părăsit și au fugit.

51Un anumit tânăr, care purta peste trupul gol doar o pânză de in, Îl urma pe Isus. L-au prins și pe el,

52dar el și-a lăsat pânza de in și a fugit dezbrăcat.

Isus înaintea Sinedriului

53Pe Isus L-au dus la marele preot, iar acolo s-au adunat toți conducătorii preoților, bătrânii și cărturarii.

54Petru L-a urmat de la distanță până în curtea marelui preot. S-a așezat împreună cu gărzile și se încălzea la foc.

55Conducătorii preoților și întregul Sinedriu m căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L condamne la moarte, dar n-au găsit,

56pentru că, deși mulți dădeau mărturii false împotriva Lui, mărturiile lor nu se potriveau.

57Unii s-au ridicat și au depus împotriva Lui o mărturie falsă, spunând:

58„Noi L-am auzit zicând: «Eu voi dărâma acest Templu, făcut de mâna omului, și în trei zile voi construi un altul, care nu va fi făcut de mâna omului.»“

59Dar nici măcar în privința aceasta nu se potrivea mărturia lor.

60Marele preot s-a ridicat, în mijloc, și L-a întrebat pe Isus: – Nu răspunzi nimic la ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?

61Dar El tăcea și nu răspundea nimic. n Marele preot L-a întrebat din nou: – Ești Tu Cristosul, Fiul Celui Binecuvântat?

62Isus a răspuns: – Sunt. Și Îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta Puterii și venind cu norii cerului! o

63Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis: – Ce nevoie mai avem de martori?!

64Ați auzit blasfemia! Ce părere aveți? Toți L-au condamnat considerând că este vinovat șivrednic de moarte.

65Unii au început să-L scuipe, să-I acopere fața, să-L lovească și să-I zică: „Profețește!“, iar gărzile L-au luat la palme.

Lepădarea lui Petru

66În timp ce Petru se afla jos, în curte, a venit una dintre slujnicele marelui preot

67și când l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, s-a uitat la el și a zis: – Și tu erai cu Isus nazarineanul!

68Însă el s-a lepădat zicând: – Nu știu, nici nu înțeleg despre ce vorbești! A ieșit afară, în fața porții, (și atunci a cântat cocoșul) p.

69Slujnica l-a văzut și a început din nou să le spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre ei!“

70Însă el s-a lepădat din nou. După puțin timp, cei ce stăteau acolo i-au zis din nou lui Petru: – Cu siguranță ești unul dintre ei, căci ești galileean!

71Dar el a început să se blesteme și să jure zicând: – Nu-L cunosc pe acest om despre care vorbiți!

72Și imediat a cântat cocoșul a doua oară. Atunci Petru și-a adus aminte cuvântul pe care i-l spusese Isus: „Înainte de al doilea cântat al cocoșului te vei lepăda de Mine de trei ori!“ Și a început să plângă. q

Copyright information for NTLR