a+ 15:1 Vezi nota de la 14:55
b+ 15:1 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată și care necesita prezența trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincție între provinciile romane) al Iudeii ( 26-36 d.Cr. ); peste tot în capitol
c+ 15:12 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin acest cuvânt
d+ 15:12 Unele mss timpurii nu conțin aceste cuvinte
e+ 15:15 O pedeapsă cruntă. Romanii foloseau un bici din mai multe fâșii din piele, la capătul cărora se aflau bucăți de os sau de plumb. În timp ce evreii nu permiteau mai mult de 39 de lovituri, la romani nu exista limită, adesea victimele decedând
f+ 15:16 Pretoriul era un cartier general, în cazul de față cartierul general al lui Pilat din Ierusalim, probabil palatul construit de Irod cel Mare sau fortăreața Antonia
g+ 15:16 Diviziune a legiunii romane care, în timpul Imperiului, număra un efectiv de 600 de soldați
h+ 15:18 Corespondentul lui Ave Cezar, însă rostit în batjocură
i+ 15:22 Lat.: Calvariae, de unde avem cuvântul românesc calvar
j+ 15:23 Vezi nota de la Mt. 27:34
k+ 15:23 Femeile obișnuiau să le dea condamnaților la moarte un fel de narcotic care să le ușureze suferința, însă, refuzându-l, Isus a dorit să fie pe deplin conștient în fața morții; vezi prima notă de la Mt. 27:34
l+ 15:24 Vezi Ps. 22:18
m+ 15:25 Ora 9:00
n+ 15:28 Cele mai importante mss nu conțin acest verset, acesta fiind probabil adăugat mai târziu, pe baza lui Lc. 22:37; este un citat din Is. 53:12
o+ 15:33 Între 12:00-15:00
p+ 15:34 Vezi Ps. 22:1
q+ 15:36 Un vin de calitate inferioară, numit posca, diluat foarte tare cu apă, băutură pe care o consumau de obicei sclavii și soldații
r+ 15:38 Gr.: katapetasma, cea care despărțea Locul Sfânt de Locul Preasfânt; pentru semnificația acestui eveniment, vezi Evrei 9:1-14; 10:14-22
s+ 15:39 Ofițer roman subaltern, comandant peste aproximativ 100 de oameni; și în vs. 44-45
t+ 15:39 Unele mss adaugă: cum a strigat și
u+ 15:39 Sau: un fiu de, cf. mitologiei greco-romane
v+ 15:40 Unele mss conțin Ioset, iar altele Iosif (vezi și Mt. 27:56 ); și în v. 47
w+ 15:43 Vezi nota de la 14:55

Mark 15

Isus înaintea lui Pilat

Dis-de-dimineață, conducătorii preoților au ținut imediat sfat împreună cu bătrânii, cărturarii Legii și întreg Sinedriul a . L-au legat pe Isus, L-au dus și L-au dat pe mâna lui Pilat b .

Pilat L-a întrebat: – Ești Tu Împăratul iudeilor? Isus i-a răspuns: – Este așa cum spui.

Conducătorii preoților Îl acuzau de multe lucruri.

Pilat L-a întrebat din nou: – Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te acuză ei!

Dar, spre mirarea lui Pilat, Isus n-a mai răspuns nimic.

Pilat le elibera la fiecare sărbătoare un prizonier pe care-l cereau ei.

Era unul numit Baraba, închis împreună cu răsculații care săvârșiseră o crimă în timpul răscoalei.

Mulțimea a venit și a început să-i ceară lui Pilat să facă ceea ce făcea de obicei.

Pilat i-a întrebat: – Vreți să vi-L eliberez pe Împăratul iudeilor?

10 Căci el înțelesese că din invidie Îl dăduseră conducătorii preoților pe mâna lui.

11 Însă conducătorii preoților au stârnit mulțimea să ceară să le elibereze mai bine pe Baraba.

12 Pilat i-a întrebat iarăși: – Și atunci ce (doriți) c  să fac cu (Cel pe Care-L numiți) d  Împăratul iudeilor?

13 Ei au strigat din nou: – Răstignește-L!

14 Pilat i-a întrebat: – Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau și mai tare: – Răstignește-L!

15 Și astfel, Pilat, vrând să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască, e  L-a dat să fie răstignit.

Isus, batjocorit de soldați

16 Soldații L-au dus în curtea palatului, adică în pretoriu f , și au chemat toată cohorta g .

17 L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie, au împletit o coroană de spini și I-au așezat-o pe cap.

18 Și au început să-L salute zicând: „Salutare, Împărate al iudeilor!“ h 

19 Ei Îl loveau peste cap cu o trestie, Îl scuipau și se puneau în genunchi, închinându-I-se.

20 După ce și-au bătut joc de El astfel, L-au dezbrăcat de mantia purpurie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus afară să-L răstignească.

Răstignirea

21 Au obligat un trecător, un om care venea de la câmp, și anume pe Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, să ducă crucea lui Isus.

22 L-au adus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă „Locul Craniului“ i .

23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, j  dar El nu l-a luat. k 

24 După ce L-au răstignit, și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgând la sorți pentru ele, l  ca să știe cine ce să ia.

25 Era ceasul al treilea m  când L-au răstignit.

26 Au pus o inscripție cu următoarea acuzație împotriva Lui: „Împăratul iudeilor“.

27 Au răstignit cu El și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga Lui.

28 (Astfel a fost împlinită Scriptura, care zice: „A fost numărat alături de cei nelegiuiți.“) n 

29 Cei ce treceau pe acolo Îl insultau, dădeau din cap și ziceau: „Ha! Tu, Cel Care dărâmi Templul și-l reconstruiești în trei zile,

30 salvează-Te pe Tine Însuți și dă-Te jos de pe cruce!“

31 Tot așa Îl batjocoreau între ei și conducătorii preoților împreună cu cărturarii, zicând: „Pe alții i-a salvat, dar pe Sine Însuși nu Se poate salva!

32 «Cristosul»! «Împăratul lui Israel»! Să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!“ Cei care erau răstigniți împreună cu El Îl batjocoreau și ei.

Moartea lui Isus

33 Când a venit ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. o 

34 Și la ceasul al nouălea Isus a strigat cu glas tare: „ Eloi, Eloi, lema sabactani ?“, care tradus înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“ p 

35 Unii din cei ce stăteau acolo L-au auzit și au zis: „Iată că-l strigă pe Ilie!“

36 Cineva a alergat și a umplut un burete cu vin acru q , l-a pus într-o trestie și I l-a dat să-l bea, zicând: „Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-L dea jos!“

37 Isus a scos un strigăt puternic și Și-a dat suflarea.

38 Atunci draperia r  Templului a fost despicată în două, de sus până jos.

39 Când centurionul s  care se afla în fața lui Isus a văzut cum t  Și-a dat suflarea, a zis: „Într-adevăr, Omul Acesta era Fiul lui u  Dumnezeu!“

40 Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau și Maria Magdalena, Maria – mama lui Iacov cel tânăr și a lui Iose v – și Salome,

41 care Îl urmaseră pe Isus și-I slujiseră atunci când se afla în Galileea. Și mai erau încă multe altele care veniseră cu El la Ierusalim.

Înmormântarea lui Isus

42 Când s-a făcut deja seară, pentru că era Ziua Pregătirii, adică ziua de dinaintea Sabatului,

43 Iosif din Arimateea, un sfetnic distins din Sinedriu w , care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu, a îndrăznit să se ducă la Pilat și să-i ceară trupul lui Isus.

44 Pilat s-a mirat că murise deja și l-a chemat pe centurion ca să-l întrebe dacă a murit de mult timp.

45 El s-a lămurit de la centurion de lucrul aceasta și apoi i-a dăruit lui Iosif trupul lui Isus.

46 Iosif a cumpărat o pânză de in, apoi I-a dat jos trupul, L-a înfășurat în pânza de in, L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă și a rostogolit o piatră la intrarea mormântului.

47 Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, au văzut unde fusese pus.

Copyright information for NTLR