a+ 3:2 Cf. tradiției, un om putea fi vindecat în ziua Sabatului numai dacă viața îi era în pericol
b+ 3:6 Susținători ai dinastiei irodiene; irodienii erau partizani ai romanilor, cu sprijinul cărora domnea dinastia irodiană
c+ 3:14 Cele mai multe mss nu conțin aceste cuvinte, însă ele apar în cele mai importante mss
d+ 3:16 Unele mss nu conțin aceste cuvinte, însă ele apar în cele mai importante mss
e+ 3:18 Bartolomeu (aram.: fiul lui Tolmai ) poate fi un alt nume al lui Natanael, care nu este menționat aici
f+ 3:18 Gr.: cananitul, însă termenul nu se referă la Cana, ci derivă din termenul aramaic pentru zel, indicând faptul că probabil Simon a aparținut grupării zeloșilor/zeloților, o grupare revoluționară care se opunea în mod violent stăpânirii romane; posibil ca termenul să indice doar temperamentul zelos al lui Simon
g+ 3:22 Unele mss conțin Beezebul; VUL, Siriacă: Beelzebub, probabil pe baza lui 2 Regi 1:2. Beelzebul este forma grecească a epitetului Baal-Zebul ( Prințul Baal ); Beelzebub este forma grecească a lui Baal-Zebub ( Domnul Muștelor ), o parodiere, de fapt, a lui Baal-Zebul; în Mt. 12:24 Beelzebul este considerat căpetenia demonilor, numele acesta ajungând să fie folosit pentru Satan
h+ 3:23 Gr.: parabole (ebr.: mașal ). A nu se confunda cu alegoria: în pilde accentul cade pe ideea principală, care este explicată, iar în alegorie fiecare element primește un sens figurat, care trebuie explicat; peste tot în carte
i+ 3:23 Vezi nota de la 1:13; și în v. 26
j+ 3:31 Vezi v. 21 pentru motivul cu care Isus era căutat de mama și frații Săi
k+ 3:32 Multe mss importante nu conțin aceste cuvinte

Mark 3

1A intrat din nou în sinagogă, și acolo era un om care avea o mână uscată.

2Ei Îl urmăreau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua de Sabat, ca să-L poată astfel acuza. a

3Isus i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te și stai în mijloc!“

4Apoi le-a zis lor: „Este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să omori?“ Ei însă tăceau.

5Și-a rotit privirea peste ei cu mânie și apoi, mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!“ El a întins-o și mâna lui a fost vindecată.

6Atunci fariseii au ieșit afară și au ținut imediat sfat cu irodienii b împotriva Lui, cum să-L omoare.

Mulțimile Îl urmează pe Isus

7Isus S-a dus împreună cu ucenicii Săi spre mare. Și o mare mulțime de oameni din Galileea L-au urmat. De asemenea, o mare mulțime de oameni din Iudeea,

8din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și al Sidonului, când au auzit despre tot ce făcea, au venit la El.

9El le-a zis ucenicilor Săi să-I țină la îndemână o barcă mică, din cauza mulțimii, ca să nu-L îmbulzească.

10Căci El îi vindecase pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau în jurul Lui ca să-L atingă.

11Când Îl vedeau, duhurile necurate cădeau înaintea Lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!“

12El însă le atenționa cu severitate să nu-L facă cunoscut.

Alegerea celor doisprezece apostoli

13Isus S-a urcat pe munte și i-a chemat pe cei pe care El a vrut, iar ei au venit la El.

14El a ales doisprezece, (pe care i-a numit apostoli) c, ca să fie cu El, să-i trimită să predice

15și să le dea autoritate să scoată demoni.

16(Iată-i deci pe cei doisprezece pe care i-a ales) d: Simon, căruia i-a pus numele Petru;

17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele „ Boanerghes “, care înseamnă „Fiii tunetului“;

18Andrei; Filip; Bartolomeu e; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon, zelotul f,

19și Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.

Isus și Beelzebul

20Au venit apoi în casă, dar mulțimea s-a adunat din nou, așa că ei nu puteau nici măcar să mănânce.

21Când au auzit ai Lui ce se întâmplă, au ieșit să-L înșface, căci ziceau că a înnebunit.

22Cărturarii care veniseră de la Ierusalim ziceau că îl are în El pe Beelzebul g și că scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor.

23Isus i-a chemat la El și le-a vorbit în pilde h: „Cum poate Satan i să-l scoată afară pe Satan?!

24Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei înseși, împărăția aceea nu poate dăinui.

25Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei înseși, casa aceea nu va putea dăinui.

26Așadar, dacă Satan se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, atunci nu poate dăinui, ci i-a venit sfârșitul.

27Nimeni nu poate să intre în casa celui puternic și să-i fure lucrurile, decât dacă îl leagă mai întâi pe cel puternic! Abia atunci îi va putea jefui casa.

28Adevărat vă spun că oamenilor le vor fi iertate toate păcatele și toate blasfemiile pe care le vor rosti,

29dar cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va avea parte de iertare în veci, ci este vinovat de un păcat veșnic.“

30Spuneaastfel pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat!“

Mama și frații lui Isus

31Atunci mama și frații Lui au venit și, stând afară, au trimis să-L cheme. j

32Mulțimea care ședea în jurul Lui I-a zis: – Iată că mama Ta, frații Tăi (și surorile Tale) k sunt afară și Te caută!

33Isus le-a răspuns: – Cine este mama Mea și cine sunt frații Mei?

34Și rotindu-și privirea peste cei ce ședeau în jurul Lui, a zis: – Iată mama Mea și frații Mei!

35Căci cel ce face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă.

Copyright information for NTLR