a+ 10:3 Bartolomeu (aram.: fiul lui Tolmai ) poate fi un alt nume al lui Natanael (vezi In. 1:45-51 ), care nu este menționat aici
b+ 10:3 Unele mss conțin Lebeu, iar altele o combinație de genul: Tadeu, numit Lebeu sau Lebeu, numit Tadeu
c+ 10:4 Gr.: cananitul, însă termenul nu se referă la orașul Cana, ci derivă din termenul aramaic pentru zel, indicând faptul că probabil Simon a aparținut grupării zeloșilor/zeloților, o grupare revoluționară, care se opunea în mod violent stăpânirii romane; posibil ca termenul să indice doar temperamentul zelos al lui Simon
d+ 10:5 Populație de rasă amestecată, rezultată în urma căsătoriilor dintre israeliții rămași după deportarea asiriană ( 722 î.Cr. ) și populațiile aduse din alte părți de către asirieni ( 2 Regi 17:24 ); în timpul lui Isus, între iudei și samariteni exista o foarte mare ostilitate (vezi In. 4:9 )
e+ 10:8 Vezi nota de la 8:1
f+ 10:15 Vezi Gen. 19:23-29
g+ 10:17 Aram.: sanhedrinelor, care înseamnă adunări; desemna o curte de justiție locală, întrunindu-se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), spre deosebire de curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin)
h+ 10:25 Unele mss conțin Beelzebub, iar altele Beezebul. Beelzebul este forma grecească a lui Baal-Zebul ( Prințul Baal ); Beelzebub este forma grecească a lui Baal-Zebub ( Domnul Muștelor ), o parodiere, de fapt, a lui Baal-Zebul; vezi 12:24, unde Beelzebul este considerat căpetenia demonilor, numele acesta ajungând să fie folosit pentru Satan
i+ 10:29 Lat.: as, monedă romană de bronz, care valora a 16-a parte dintr-un denar (vezi nota de la 20:2 )
j+ 10:36 Vezi Mica 7:6
k+ 10:39 Sau: Cel ce caută să-și păstreze viața o va pierde, dar cel ce este gata să-și dea viața pentru Mine o va găsi; fie în sens literal, cu referire la suferințe și martiraj, fie în sens figurat, cu referire la „moarte față de păcat, față de eu“ (vezi 1 Cor. 15:31 )
l+ 10:41 Cu sensul de: ca pe unul care este; și în v. 42

Matthew 10

Trimiterea celor doisprezece

1Isus i-a chemat la El pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință.

2Iată care sunt numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui;

3Filip și Bartolomeu a  ; Toma și Matei, colectorul de taxe; Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu b  ;

4Simon, zelotul c  , și Iuda Iscarioteanul, cel care L-a trădat pe Isus.

5Pe aceștia doisprezece i-a trimis Isus, poruncindu-le următoarele: „Să nu mergeți printre neamuri și să nu intrați în vreo cetate de-a samaritenilor d  ,

6ci mergeți, mai degrabă, la oile pierdute ale casei lui Israel!

7Iar în timp ce mergeți, vestiți și ziceți: «Împărăția Cerurilor este aproape!»

8Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățiți-i pe cei leproși e  , scoateți afară demonii! Fără plată ați primit, fără plată să dați!

9Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,

10nici traistă de călătorie, nici două tunici, nici sandale și nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui!

11În orice cetate sau sat intrați, interesați-vă cine de acolo este vrednic și rămâneți la el până veți pleca.

12La intrarea voastră în casă, salutați-l!

13Dacă familia aceea este vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi!

14Dacă cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, scuturați-vă praful de pe picioare când ieșiți din casa sau din cetatea aceea!

15Adevărat vă spun că, în Ziua Judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei f  decât pentru cetatea aceea!

Ucenicii vor fi persecutați

16Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor! Fiți deci înțelepți ca șerpii și fără pată ca porumbeii.

17Păziți-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor g  și vă vor biciui în sinagogile lor.

18Din pricina Mea veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea regilor, ca să slujiți drept mărturie pentru ei și pentru neamuri.

19Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cu privire la cum sau ce veți spune, pentru că ce va trebui să spuneți vă va fi dat chiar în ceasul acela!

20Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi.

21Fratele îl va trăda și-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl, pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor da la moarte.

22Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

23Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți în alta! Adevărat vă spun că nu veți termina destrăbătut cetățile lui Israel înainte să vină Fiul Omului!

24Un ucenic nu este mai presus de învățătorul său și un sclav nu este mai presus de stăpânul său.

25Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învățătorul său și sclavului – ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit « Beelzebul » h  , cu cât mai mult îi vor numi așa pe cei din casa Lui!

Teamă de Dumnezeu, nu de oameni

26Așadar, să nu vă temeți de ei! Căci nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, și nimic ascuns, care nu va fi făcut cunoscut!

27Ceea ce vă spun Eu la întuneric voi să spuneți la lumină și ceea ce auziți șoptindu -se la urechile voastre să vestiți de pe acoperișurile caselor!

28Nu vă temeți de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeți-vă mai degrabă de Cel Ce poate să distrugă și sufletul, și trupul, în Gheenă.

29Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion i  ? Și totuși, nici măcar una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru!

30Cât despre voi, chiar și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate!

31Deci nu vă temeți! Voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii!

32Așadar, pe oricine Mă va mărturisi în fața oamenilor îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

33Însă de oricine se va lepăda de Mine în fața oamenilor mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

Costul uceniciei

34Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.

35Căci am venit să-i întorc «pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei ei și pe noră împotriva soacrei sale,

36așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui» j  .

37Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine, și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.

38Oricine nu-și ia crucea și nu Mă urmează, nu este vrednic de Mine.

39Cel ce-și va găsi viața, o va pierde, dar cel ce-și va pierde viața de dragul Meu, o va găsi. k 

Răsplătiri

40Cel ce vă primește pe voi Mă primește pe Mine, iar cel ce Mă primește pe Mine Îl primește, de fapt, pe Cel Ce M-a trimis pe Mine.

41Cel ce primește un profet, în numele unui l  profet, va primi răsplata unui profet, iar cel ce primește un om drept, în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept.

42Și oricine-i va da chiar și un pahar cu apă rece unuia dintre acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.“

Copyright information for NTLR